Serwis wentylacji mechanicznej

Serwis wentylacji mechanicznej

Ser­wis wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej — SKIC Robert Apta­cy Chy­ba każ­dy z Nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych

Serwis central wentylacyjnych

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Odpo­wied­nio dobra­ny Ser­wis pozwo­li Nam na bez­a­wa­ryj­ną i wydaj­ną pra­cę. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klientów…

Więcej

SERWIS  WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SERWIS  WENTYLACJI Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je kom­plek­so­wy ser­wis w zakre­sie czysz­cze­nia cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nych.  Dla­cze­go reko­men­du­je­my regu­lar­ną kon­ser­wa­cję? Ser­wis wen­ty­la­cji to nie­odzow­ny zabieg kom­plek­so­we­go czysz­cze­nia sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych, któ­ry jest regu­lo­wa­ny praw­nie mię­dzy inny­mi przez pra­wo budow­la­ne. Obo­wią­zek regu­lar­nej kon­ser­wa­cji nało­żo­ny przez usta­wę  ma swo­je racjo­nal­ne uza­sad­nie­nie. Ze wzglę­du na to, że zanie­dba­na, zabru­dzo­na insta­la­cja może sta­no­wić zagro­że­nie dla zdro­wia osób prze­by­wa­ją­cych w pomiesz­cze­niach przez nią zasi­la­nych. Ze wzglę­du na to, że w kana­łach nawie­wo­wych często…

Więcej

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA W dzi­siej­szych cza­sach nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją zło­żo­ność  ope­ra­cji w coraz to więk­szym stop­niu. Pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne w wie­lu dzie­dzi­nach wyko­rzy­stu­ją sub­stan­cje che­micz­ne i skład­ni­ki, któ­re czę­sto są wyso­ce tok­sycz­ne. Uży­cie che­mi­ka­liów w wytwór­czo­ści powo­du­je czę­sto prze­ni­ka­nie  ich czą­ste­czek do atmos­fe­ry w posta­ci gazów, opa­rów czy też tru­ją­cej mgły w związ­ku z czym sta­no­wią one zagro­że­nie dla zdro­wia i życia pra­cow­ni­ków prze­by­wa­ją­cych w takim oto­cze­niu.  Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra z kolei,  jest czyn­ni­kiem, któ­ry wpły­wa na obniżenie…

Więcej

KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA CHŁODZENIE HAL

KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA I CHŁODZENIE HAL O ile będąc na waka­cjach cze­ka­my tyl­ko na upal­ne dni, aby cie­szyć się w peł­ni z dłu­go wycze­ki­wa­ne­go urlo­pu, to gdy mamy na myśli wyma­rzo­ne warun­ki kli­ma­tycz­ne np. w hali pro­duk­cyj­nej,  to na pew­no nie będzie to tem­pe­ra­tu­ra powy­żej 30°C. Dla­cze­go tak waż­ne jest odpo­wied­nie chło­dze­nie hal prze­my­sło­wych? Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra w hali pro­duk­cyj­nej ma nega­tyw­ny wpływ na zdro­wie ludz­kie. Pra­cow­ni­cy, któ­rzy eks­po­no­wa­ni są na dzia­ła­nie wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry muszą robić częstsze…

Więcej

Klimatyzacja hal przemysłowych

Klimatyzacja hal przemysłowych

Kli­ma­ty­za­cja hal prze­my­sło­wych | Chło­dze­nie powierzch­ni wie­lo­ga­ba­ry­to­wych Jeśli mówi­my o chło­dze­niu prze­my­sło­wym i komer­cyj­nym to w pierw­szym przy­pad­ku mamy na myśli duże hale pro­duk­cyj­ne w któ­rych ze wzglę­du na zacho­dzą­ce pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne.  Wydzie­la­ją się duże ilo­ści cie­płe­go powie­trza, któ­re obni­ża­ją kom­fort pra­cy i mogą być rów­nież nie­bez­piecz­ne dla per­so­ne­lu. Z uwa­gi na spo­sób dzia­ła­nia wen­ty­la­cji moż­na roz­róż­nić: Wen­ty­la­cję natu­ral­ną (gra­wi­ta­cyj­ną) — opar­tą o zasa­dę róż­ni­cy ciśnień powie­trza wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go w otwo­rach wywiew­nych i nawiewnych.…

Więcej

KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ Sys­te­my ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji (z j. ang. HVAC) to ukła­dy mają­ce na celu zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków ter­micz­nych np. per­so­ne­lo­wi pra­cow­ni­cze­mu bądź pro­ce­so­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu. Wyżej wymie­nio­ne roz­wią­za­nia znaj­du­ją swo­je zasto­so­wa­nie w róż­ne­go rodza­ju gałę­ziach prze­my­słu, han­dlu, urzę­dach czy loka­lach miesz­kal­nych. Sys­tem ma za zada­nie zaopa­trzyć poszcze­gól­ne sek­cje, pomiesz­cze­nia w czy­ste powie­trze, któ­re w zależ­no­ści od wyma­gań jest pod­grze­wa­ne bądź schła­dza­ne. Rodzaj zasto­so­wa­ne­go sche­ma­tu HVAC zale­ży przede wszyst­kim od: panu­ją­ce­go kli­ma­tu na danym…

Więcej

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA PRODUCT

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA PRODUCT

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH FIRMY CLIMA PRODUCTSKIC ROBERT APTACY Fir­ma SKIC Robert Apta­cy, jak już wcze­śniej wspo­mi­na­li­śmy, pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność, doty­czą­ca kom­plek­so­we­go ser­wi­su sys­te­mów chło­dze­nia. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo rów­nież usłu­gę kon­ser­wa­cji oraz napra­wy sys­te­mów Cli­ma Pro­dukt. Wspo­mnia­na mar­ka wywo­dzi się z rodzi­me­go ryn­ku, co poka­zu­je, że nie tyl­ko zagra­nicz­ne kon­cer­ny muszą wieść prym w tej dzie­dzi­nie. Coraz śmie­lej pol­skie fir­my wcho­dzą na rynek kli­ma­ty­za­cji, ofe­ru­jąc sprzęt nie odbie­ga­ją­cy para­me­tra­mi i trwa­ło­ścią od…

Więcej

NAPRAWA POMP HYDRAULICZNYCH

NAPRAWA I REGENERACJA POMP HYDRAULICZNYCHSKIC ROBERT APTACY Dzię­ki wdro­że­niu zaawan­so­wa­nych  ukła­dów hydrau­licz­nych, prze­mysł świa­to­wy zro­bił ogrom­ny postęp. To wła­śnie te roz­wią­za­nia przy­czy­ni­ły się do uspraw­nie­nia wie­lu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Wspo­mnia­na tech­no­lo­gia czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest w życiu codzien­nym, choć­by w pojaz­dach samo­cho­do­wych. Aże­by zro­zu­mieć koniecz­ność regu­lar­ne­go ser­wi­su pomp hydrau­licz­nych oraz poznać naj­częst­sze przy­czy­ny awa­rii, nale­ży zro­zu­mieć ich budo­wę oraz zasa­dę dzia­ła­nia. Dzia­ła­nie ukła­du hydrau­licz­ne­go w głów­nej mie­rze pole­ga na prze­pły­wie okre­ślo­ne­go medium pod odpo­wied­nim ciśnieniem,…

Więcej

HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDRAULIKA SIŁOWA – Robert Apta­cy W dzi­siej­szym arty­ku­le bli­żej przyj­rzy­my się zagad­nie­niu hydrau­li­ki siło­wej. Aby zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów hydrau­licz­nych, nale­ży przede wszyst­kim zacząć od pod­sta­wo­wych pojęć i zasad zwią­za­nych z tą tema­ty­ką. Co to jest w ogó­le hydrau­li­ka? Hydrau­li­ka to nic inne­go jak dział tech­ni­ki, któ­ry zaj­mu­je się  meto­da­mi prze­no­sze­nia sił oraz momen­tów sił, na okre­ślo­ne ele­men­ty maszyn, z wyko­rzy­sta­niem cie­czy pod okre­ślo­nym ciśnie­niem. Aby lepiej zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów pneu­ma­tycz­nych, nale­ży jesz­cze wyjaśnić…

Więcej
1 2