KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO

KONSERWACJA UKŁADÓW  CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO – Robert Apta­cy Naj­po­pu­lar­niej­szą cie­czą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych jest woda. Jej efek­tyw­ność dzia­ła­nia nie jest wyłącz­nie uza­leż­nio­na od jej tem­pe­ra­tu­ry ale rów­nież od jako­ści. Wystę­po­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń we wspo­mnia­nej cie­czy może pro­wa­dzić do osa­dza­nia się róż­ne­go pocho­dze­nia osa­dów, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do wyraź­ne­go spad­ku wydaj­no­ści pro­ce­sów wymia­ny ter­micz­nej oraz nie­rzad­ko są przy­czy­na­mi poważ­nych i kosz­tow­nych uszko­dzeń poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du. Do zanie­czysz­cze­nia insta­la­cji chłod­ni­czych docho­dzi naj­czę­ściej na…

Więcej

POMPY HYDRAULICZNE

POMPY HYDRAULICZNE – Robert Apta­cy Od stu­le­ci ludzie na róż­ny spo­sób sta­ra­li się wyko­rzy­stać pra­wa fizy­ki. Dzi­siaj w wie­lu dzie­dzi­nach życia codzien­ne­go, mamy tego nie­mal nama­cal­ny dowód. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści cie­czy, były od zawsze w krę­gu zain­te­re­so­wań sze­ro­kiej rze­szy naukow­ców z całe­go świa­ta. Licz­ne eks­pe­ry­men­ty i pró­by, dały efek­ty w posta­ci wie­lu roz­wią­zań, sto­so­wa­nych w opar­ciu o zja­wi­ska zacho­wa­nia się cie­czy – pra­wa hydro­me­cha­ni­ki. Wła­śnie ta wąska dzie­dzi­na fizy­ki stwo­rzy­ła pod­wa­li­ny, roz­wo­ju tech­no­lo­gii zwią­za­nej z wykorzystaniem…

Więcej

SYSTEMY HVAC

SYSTEMY HVAC – Robert Apta­cy  Sys­te­my HVAC znaj­du­ją swo­je sze­ro­kie zasto­so­wa­nie nie tyl­ko w pro­ce­sie chło­dze­nia ale tak­że pod­grze­wa­nia powie­trza. Prze­zna­cze­niem wymie­nio­nych urzą­dzeń jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go mikro­kli­ma­tu, któ­ry nie tyl­ko jest wyma­ga­ny w miej­scach, gdzie pra­cu­ją czy też prze­by­wa­ją ludzie ale rów­nież w pomiesz­cze­niach w któ­rych prze­bie­ga­ją skom­pli­ko­wa­ne i kosz­tow­ne pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne. Współ­cze­sne sys­te­my HVAC, już nie tyl­ko pod­grze­wa­ją i chło­dzą powie­trze ale tak­że dba­ją o jego jakość, pod wzglę­dem pozio­mu wil­got­no­ści i czy­sto­ści. Zasada…

Więcej

Chiller wody lodowej

Chiller wody lodowej

Chil­ler wody lodo­wej | agre­gat wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy CHILLERYSYSTEMY CHŁODZENIA OPARTE O WODĘ LODOWĄ Chil­le­ry opar­te o wodę lodo­wą to urzą­dze­nia któ­rych zada­niem jest wytwo­rze­nie źró­dła chło­du, jakim jest ciecz o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze (woda lodo­wa). Umoż­li­wia ona wymia­nę ener­gii ciepl­nej mię­dzy źró­dłem, a odbior­ni­ka­mi. Ze wzglę­du  na pro­blem zwią­za­ny z krzep­nię­ciem wody w niskiej tem­pe­ra­tu­rze, w tego typu urzą­dze­niach sto­so­wa­nym czyn­ni­kiem robo­czym naj­czę­ściej jest roz­twór wody na bazie gli­ko­lu, etanolu,…

Więcej

Chillery przemysłowe używane

Chillery przemysłowe używane

Chil­le­ry prze­my­sło­we uży­wa­ne | SKiC Robert Apta­cy Agre­ga­ty wody lodo­wej ze wzglę­du na niski koszt eks­plo­ata­cji sta­ły się alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych ukła­dów pra­cu­ją­cych na bazie fre­onu. Chil­ler to urzą­dze­nie chłod­ni­cze któ­re powa­la zapew­nić Nam odpo­wied­ni para­metr. Coraz czę­ściej do chło­dze­nia uży­wa­my rów­nież popu­lar­nych dry coole­rów ina­czej Free cooling. Nasze sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są wypo­sa­żo­ne w pojem­nik w‑zbiorczy któ­ry znacz­nie ogra­ni­cza pra­cę agre­ga­tu wody lodo­wej oraz dry coole­ra.  Wie­le pro­ce­sów wytwór­czych nie może…

Więcej
1 2