Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

5 / 5 ( 239 votes ) Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Apta­cy Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro. Chłod­nic­two prze­my­sło­we – insta­la­cje i urzą­dze­nia. Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dziedzinach…

Więcej

Serwis chiller Oil HBO

Serwis chiller Oil HBO

4.8 / 5 ( 44 votes ) Napra­wa Ser­wis chil­ler Oil HBO — SKiC Robert Apta­cy Dla urzą­dzeń typu Chil­ler Oil HBO 750 PSBM poświę­ca­my wie­le cza­su. Spe­cja­li­zu­je­my się zarów­no w  napra­wie, moder­ni­za­cji i ser­wi­sie wszel­kie­go typu urzą­dzeń do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń. Wie­my, jak waż­ną funk­cję peł­nią te urzą­dze­nia, zwłasz­cza w bran­ży CNC, dla­te­go nasza pra­ca prze­kła­da się na dłuż­sze i spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie każ­de­go ser­wi­so­wa­ne­go przez nas urzą­dze­nia. Ser­wis Chil­ler Oil HBO 750PSBM –…

Więcej

Serwis pogwarancyjny chiller mta

Serwis pogwarancyjny chiller mta

4.4 / 5 ( 21 votes ) Napra­wa Ser­wis Pogwa­ran­cyj­ny chil­ler mta | SKiC Robert Apta­cy Chil­le­ry mta cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią w prze­my­śle. Ich mia­ro­daj­na pra­ca zapew­nia przed­się­bior­stwom wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie maszyn czy utrzy­ma­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Te urzą­dze­nia odzna­cza­ją się wytrzy­ma­ło­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią, pod warun­kiem, że pod­da­wa­ne są regu­lar­ne­mu ser­wi­so­wa­niu. Jakim awa­riom mogą ulec chil­le­ry MTA? Zama­rza­nie wymien­ni­ków cie­pła – ser­wis chil­ler mta Do zama­rza­nia wymien­ni­ków cie­pła w chil­le­rach może dojść mię­dzy inny­mi na…

Więcej

Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

5 / 5 ( 123 votes ) Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elektryczny…

Więcej

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

4.8 / 5 ( 39 votes ) Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy Sys­te­my chło­dze­nia wtry­ska­rek i form wtry­sko­wych Pra­ca wtry­ska­rek czy ter­mo­for­mie­rek jest efek­tyw­nie wspie­ra­na przez coraz to now­sze sys­te­my chło­dzą­ce. Jed­nak nawet naj­now­sza tech­no­lo­gia nie speł­ni swo­ich pod­sta­wo­wych funk­cji, jeśli sys­tem będzie wadli­wy. Chło­dze­nie nato­miast jest naj­waż­niej­szym i zara­zem naj­dłuż­szym eta­pem w pro­duk­cji form wtry­sko­wych. Nawet jeśli wcze­śniej­sze eta­py zosta­ną bowiem wyko­na­ne bez zarzu­tu, to brak wła­ści­we­go chło­dze­nia może spowodować…

Więcej

Serwis Chiller Parker

Serwis Chiller Parker

5 / 5 ( 27 votes ) Ser­wis Chil­ler Par­ker | SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej w tym rów­nież chil­ler Par­ker ICEP024. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież wszyst­kie chil­le­ry wypro­du­ko­wa­ne przez fir­mę HIROSS. Napra­wa ser­wis chil­ler Par­ker ICEP024 HIROSS Urzą­dze­nie to już po raz dru­gi na prze­strze­ni dwóch lat tra­fi­ło do Nasze­go ser­wi­su 1. Pierw­szy raz wytwor­ni­ca wody lodo­wej utra­ci­ła szczel­ność przez co nie chłodziła…

Więcej

Oil Cooler HABOR HBO

Oil Cooler HABOR HBO

Napra­wa Ser­wis Oil Cooler fir­my HABOR Nasz ser­wis od 2004 napra­wia i ser­wi­su­je chło­dziar­ki ole­ju powszech­nie nazy­wa­ne Chil­ler Oil w tym napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszyst­kie typy Chil­ler fir­my HABOR. Te sym­pa­tycz­ne i wydaj­ne schła­dza­cze ole­ju pod potrze­by obra­bia­rek i maszyn CNC, wszel­kich obra­bia­rek meta­li, chło­dzia­rek fre­za­rek i toka­rek itd…, dosko­na­le spraw­dza się na naszym ryn­ku. Jej zale­tą jest solid­ność wyko­na­nia a tak­że dość dobrze dobra­ny agre­gat chłod­ni­czy z odro­bi­ną prze­wy­mia­ro­wa­nym skra­pla­czem. Chil­ler te jed­nak tra­fia­ją do nas…

Więcej

Oil cooler Point

Oil cooler Point

Napra­wa oil cooler point CO-12PS             Do nasze­go ser­wi­su został dostar­czo­ny do napra­wy, moder­ni­za­cji oraz ser­wi­su oil cooler point CO-12PS. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca chil­le­rem ule­gła awa­rii nie­ste­ty popsuł się pro­ce­sor pro­gra­mo­wal­ny – nie dys­po­nu­je­my pro­gra­mem by zapro­gra­mo­wać i wsta­wić nowy. Za zgo­dą klien­ta zde­cy­do­wa­li­śmy się na zastą­pie­nie ist­nie­ją­cej pły­ty ste­ru­ją­cej nowym ukła­dem. Zwy­kły ste­row­nik DANFOSS wraz z pod­pię­ty­mi dodat­ko­wy­mi czuj­ni­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi powi­nien zapew­nić dal­szą i nie­za­wod­ną pra­cę chiller‑a. Zabez­pie­cze­nia, w któ­re wypo­sa­ży­li­śmy układ chłod­ni­czy oil cooler…

Więcej

Oil cooler SERWIS

Oil cooler SERWIS

SKiC Robert Apta­cy już od roku 2005 napra­wia, ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je ukła­dy chło­dze­nia prze­zna­czo­ny­mi do chło­dze­nia wody lub innych cie­czy (roz­two­ry gli­ko­lu, chło­dzi­wa, ole­je, mle­ko, soki, piwo, alko­hol …) w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry schła­dza­ją­ce medium do chło­dze­nia obra­bia­rek meta­lu, obra­bia­rek CNC wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu goto­wy jest do napraw i prze­glą­dów nie tyl­ko maszyn mar­ki Aria­na, Loc-Line, Noga, ale i innych…

Więcej

Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN

Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je schła­dza­cze cie­czy Chil­ler sto­so­wa­ne w kli­ma­ty­za­cji jak rów­nież schła­dza­cze “chil­ler oil fir­my KAUKAN” sto­so­wa­ne w prze­my­śle na potrze­by obra­bia­rek meta­lu. Schła­dza­cze KAUKAN coraz czę­ściej poja­wia­ją się na naszym ryn­ku być może ze wzglę­du na cenę lub koniecz­ność sto­so­wa­nia tych maszyn pod odpo­wied­nie obra­biar­ki. Chil­le­ry te mają nie­ste­ty kil­ka wad o któ­rych nale­ży wspo­mnieć: 1. Sprę­żar­ki sto­so­wa­ne w chil­ler oil są sto­sun­ko­wo sła­be i potra­fią same z sie­bie dostać…

Więcej
1 2