Chiller Oil 2 kW

Chiller Oil 2 kW

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we chło­dziar­ki ole­ju. “Chil­ler oil” o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, dowol­ne­go pro­du­cen­ta, Nasz ser­wis dzia­ła na tere­nie całej POLSKI. Zosta­li popro­sze­ni o napra­wę — moder­ni­za­cję chil­ler oil DAIKIN. Chil­ler miał uszko­dzo­ną sprę­żar­kę oraz elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia. Koszt napra­wy oraz dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na pły­tę ste­ro­wa­nia zmu­sił Nas do zbu­do­wa­nia wła­sne­go chil­ler oil. Zapo­trze­bo­wa­nie w chłód maszy­ny CNCOCUMA 1,3 — 1,4 kW. Prze­pływ ole­ju “Oil pump” 12 — 14.4…

Więcej

Daikin AKZ438-C-L02-MA Chiller Oil

Daikin AKZ438-C-L02-MA Chiller Oil

Napra­wa i moder­ni­za­cja chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Zosta­li­śmy popro­sze­ni o Remont chil­ler oil fir­my DAIKIN. Urzą­dze­nie przed nami napra­wia­ły trzy fir­my któ­re sobie nie pora­dzi­ły.  Prze­gląd zero­wy chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Na ste­row­ni­ku chil­le­ra wywo­ła­ny alarm LO — uszko­dzo­na sprę­żar­ka lub pły­ta inwer­te­ra Sprę­żar­ka zatar­ta  Pły­ta głów­na po zamon­to­wa­niu nowej sprę­żar­ki inwer­te­ro­wej zgła­sza błąd LO — pły­ta do remon­tu Ponad­to uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza Napra­wa / moder­ni­za­cja chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN Nie­ste­ty pły­ta ste­row­ni­cza nie nadawała…

Więcej

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Apta­cy Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro. Chłod­nic­two prze­my­sło­we – insta­la­cje i urzą­dze­nia. Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dzie­dzi­nach prze­my­słu np. w meta­lur­gii, poli­gra­fii, prze­twór­stwie tworzyw…

Więcej

Serwis chiller Oil HBO

Serwis chiller Oil HBO

Napra­wa Ser­wis chil­ler Oil HBO — SKiC Robert Apta­cy Dla urzą­dzeń typu Chil­ler Oil HBO 750 PSBM poświę­ca­my wie­le cza­su. Spe­cja­li­zu­je­my się zarów­no w  napra­wie, moder­ni­za­cji i ser­wi­sie wszel­kie­go typu urzą­dzeń do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń. Wie­my, jak waż­ną funk­cję peł­nią te urzą­dze­nia, zwłasz­cza w bran­ży CNC, dla­te­go nasza pra­ca prze­kła­da się na dłuż­sze i spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie każ­de­go ser­wi­so­wa­ne­go przez nas urzą­dze­nia. Ser­wis Chil­ler Oil HBO 750PSBM – kie­dy zawo­dzi elek­try­ka Bez spraw­nej elek­tro­ni­ki i…

Więcej

Serwis pogwarancyjny chiller mta

Serwis pogwarancyjny chiller mta

Napra­wa Ser­wis Pogwa­ran­cyj­ny chil­ler mta | SKiC Robert Apta­cy Chil­le­ry mta cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią w prze­my­śle. Ich mia­ro­daj­na pra­ca zapew­nia przed­się­bior­stwom wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie maszyn czy utrzy­ma­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Te urzą­dze­nia odzna­cza­ją się wytrzy­ma­ło­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią, pod warun­kiem, że pod­da­wa­ne są regu­lar­ne­mu ser­wi­so­wa­niu. Jakim awa­riom mogą ulec chil­le­ry MTA? Zama­rza­nie wymien­ni­ków cie­pła – ser­wis chil­ler mta Do zama­rza­nia wymien­ni­ków cie­pła w chil­le­rach może dojść mię­dzy inny­mi na sku­tek bra­ku fil­tra w ukła­dzie wody lodowej.…

Więcej

Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elek­trycz­ny koniecz­ny do pra­cy chil­le­ra znacz­nie ogra­ni­cza jego…

Więcej

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy Sys­te­my chło­dze­nia wtry­ska­rek i form wtry­sko­wych SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy już od ponad 20-stu lat budu­je­my, moder­ni­zuj­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia wszel­kich maszyn i urzą­dzeń.  Z pomo­cą agre­ga­tów wody lodo­wej “chil­le­rów” i dry coole­rów chło­dzi­my wodę lub mie­sza­ni­nę wody z gli­ko­lem nie­zbęd­ną do chło­dze­nia form wtry­sko­wych sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej hydrau­licz­ny tych maszyn Sta­bi­li­za­cja ter­micz­na i chło­dze­nie ole­ju wtry­ska­rek, wytła­cza­rek jest bar­dzo waż­ne w…

Więcej

Serwis Chiller Parker

Serwis Chiller Parker

Ser­wis Chil­ler Par­ker | SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej w tym rów­nież chil­ler Par­ker ICEP024. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież wszyst­kie chil­le­ry wypro­du­ko­wa­ne przez fir­mę HIROSS. Napra­wa ser­wis chil­ler Par­ker ICEP024 HIROSS Urzą­dze­nie to już po raz dru­gi na prze­strze­ni dwóch lat tra­fi­ło do Nasze­go ser­wi­su 1. Pierw­szy raz wytwor­ni­ca wody lodo­wej utra­ci­ła szczel­ność przez co nie chło­dzi­ła a ste­row­nik uzbro­jo­ny w czuj­nik ciśnie­nia rozłączał…

Więcej

Oil Cooler HABOR HBO

Oil Cooler HABOR HBO

Napra­wa Ser­wis Oil Cooler fir­my HABOR Nasz ser­wis od 2004 napra­wia i ser­wi­su­je chło­dziar­ki ole­ju powszech­nie nazy­wa­ne Chil­ler Oil w tym napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszyst­kie typy Chil­ler fir­my HABOR. Te sym­pa­tycz­ne i wydaj­ne schła­dza­cze ole­ju pod potrze­by obra­bia­rek i maszyn CNC, wszel­kich obra­bia­rek meta­li, chło­dzia­rek fre­za­rek i toka­rek itd…, dosko­na­le spraw­dza się na naszym ryn­ku. Jej zale­tą jest solid­ność wyko­na­nia a tak­że dość dobrze dobra­ny agre­gat chłod­ni­czy z odro­bi­ną prze­wy­mia­ro­wa­nym skra­pla­czem. Chil­ler te jed­nak tra­fia­ją do nas…

Więcej

Oil cooler Point

Oil cooler Point

Napra­wa oil cooler point CO-12PS             Do nasze­go ser­wi­su został dostar­czo­ny do napra­wy, moder­ni­za­cji oraz ser­wi­su oil cooler point CO-12PS. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca chil­le­rem ule­gła awa­rii nie­ste­ty popsuł się pro­ce­sor pro­gra­mo­wal­ny – nie dys­po­nu­je­my pro­gra­mem by zapro­gra­mo­wać i wsta­wić nowy. Za zgo­dą klien­ta zde­cy­do­wa­li­śmy się na zastą­pie­nie ist­nie­ją­cej pły­ty ste­ru­ją­cej nowym ukła­dem. Zwy­kły ste­row­nik DANFOSS wraz z pod­pię­ty­mi dodat­ko­wy­mi czuj­ni­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi powi­nien zapew­nić dal­szą i nie­za­wod­ną pra­cę chiller‑a. Zabez­pie­cze­nia, w któ­re wypo­sa­ży­li­śmy układ chłod­ni­czy oil cooler…

Więcej
1 2