Nawilżacz offsetowy Baldwin

Nawilżacz offsetowy Baldwin

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych BALDWIN — sto­so­wa­nych w poli­gra­fii Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę ser­wis i uru­cho­mie­nie nawil­ża­cza off­se­to­we­go BALDWIN 831–200–100 Chil­ler został zde­mon­to­wa­ny z jed­nej z POLSKICH DRUKARNI i prze leża­ko­wał w maga­zy­nie kil­ka lat. Stan tech­nicz­ny urzą­dze­nia prze napra­wą: Nawil­żacz miał uszko­dzo­ny dozow­nik alko­ho­lu Uszko­dzo­ny dozow­nik bufo­ra Nie­wła­ści­wie zbu­do­wa­ną insta­la­cje IPA W nawil­ża­czu były poła­ma­ne pla­sti­ko­we kształt­ki sys­te­mu wod­ne­go, bra­ko­wał nie­któ­rych kształ­tek i węży. Odbu­do­wa sys­te­mu wod­ne­go i napra­wa urzą­dze­nia. Na…

Więcej

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Wezwa­nie ser­wi­su do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia sys­tem mycia wał­ków Bal­dwin B 300 Przy­czy­na wezwa­nia ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie poda­je che­mie tyl­ko na pierw­szą sek­cje farb, pozo­sta­łe sek­cje nie­ak­tyw­ne lub coś z nimi nie tak. Urzą­dze­nie poda­je wodę do płu­ka­nia che­mii na sek­cje pierw­szą , dru­gą i szó­stą inne sek­cje nie są płu­ka­ne. Podej­rze­wa­my że pom­py są uszko­dzo­ne lub przy­czy­na leży po stro­nie pneu­ma­ty­ki. Pro­si­my o dojazd eks­per­ty­zę i wyce­ną usu­nię­cia awa­rii. Eks­per­ty­za: Ste­row­nik elek­tro­nicz­ny wszedł w tryb…

Więcej

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Wio­sen­ny prze­gląd inspek­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny, okre­śle­nie stop­nia zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów oraz ich kom­plet­no­ści   Wycho­dząc naprze­ciw naszym sta­łym i nowym klien­tom SKiC Robert Apta­cy zaofe­ro­wa­ła tej wio­sny w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach inspek­cyj­ny prze­gląd tech­nicz­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych TECHNOTRANS, BALDWIN, Quint itd Calyp­so oraz MGE  W skład usłu­gi wcho­dzi Kon­tro­la ogól­na urzą­dze­nia Mycie ukła­du nawil­ża­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ka myją­ce­go o dużej sku­tecz­no­ści Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp obie­go­wych środ­ka zwil­ża­ją­ce­go oraz pomp w obwo­dzie tem­pe­ra­cji o…

Więcej

Naprawa Alcosmart AZR

Naprawa Alcosmart AZR

Napra­wa Alco­smart AZR Napra­wa i ser­wis dozow­ni­ka alko­ho­lu Alco­smart AZR Zgło­sze­nie awa­rii napra­wa Alco­smart AZR Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su prze­kła­my­wa­ło war­to­ści wska­za­nia błąd nawet o 8%, w ostat­nim cza­sie Tech­no­trans wypił całą butle alko­ho­lu, ser­wi­sant z innej fir­my “oczy­wi­ście od maszyn poli­gra­ficz­nych” zade­kla­ro­wał pomoc coś zro­bił i nasz dozow­nik dozow­nik zupeł­nie zwa­rio­wał, wska­zu­je jakieś błę­dy (prze­sy­łam zdję­cia w załącz­ni­ku, pierw­sze dwa zdję­cia tak jak Pan pro­sił zdję­cie poglą­do­we i zdjęcie…

Więcej

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych chło­dzia­rek wody. Już od roku 2004 SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je maszy­ny poli­gra­ficz­ne na tere­nie całej POLSKI w arty­ku­le tym opi­sze­my awa­rie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO. Schła­dzasz wody Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO to dość czę­sto spo­ty­ka­ny pod­ze­spół dru­ka­rek off­se­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się solid­nym wyko­na­niem i sto­sun­ko­wo małą zawod­no­ścią. Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że nie­wie­le DRUKARNI nie dba o urzą­dze­nia nie wymie­nia fil­trów nie…

Więcej

Technotrans alpha c 120–6 L

Technotrans alpha c 120–6 L

Tech­no­trans alpha c 120–6 L — wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go i moder­ni­za­cja ukłą­du chło­dze­nia  wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę Tech­no­trans alpha c 120–6 L a dokład­nie o zlo­ka­li­zo­wa­nie miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i usu­nię­cie nie­szczel­no­ści. Zle­ce­nio­daw­ca przed naszą wizy­tą sko­rzy­stał z pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nej fir­my kli­ma­ty­za­cyj­nej do usu­nię­cia awa­rii jed­nak brak doświad­cze­nia i zni­ko­ma zna­jo­mość chłod­nic­twa zemści­ła się natych­mia­sto­wym remon­tem. Błę­dy któ­re zosta­ły popeł­nio­ne przez naszych poprzed­ni­ków: — doko­na­na pró­ba szczel­no­ści z wykorzystaniem…

Więcej

Serwis TechnoTrans FK-S4000

Serwis TechnoTrans FK-S4000

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wia, moder­ni­zu­je i ser­wi­su­je nawil­ża­cze off­se­to­we fir­my Tech­no­Trans wszyst­kich typów w tym rów­nież FK-S4000. Chło­dziar­ki wody Tech­no­Trans FK-S4000 wypo­sa­żo­ne w dozow­nik bufo­ru oraz dozow­ni­ki alko­ho­lu są bar­dzo dobrym pro­duk­tem któ­ry bez­a­wa­ryj­nie pra­cu­je przez wie­le lat jed­nak bar­dzo czę­sto ze wzglę­du na niski poziom pre­wen­cji dzia­łu tech­nicz­ne­go ule­ga­ją awa­rii przez pył, luź­ne sty­ki insta­la­cji elek­trycz­nej. Ser­wis Tech­no­Trans FK-S4000MRM Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym teraź­niej­szym i przy­szłym klien­tom okre­so­wy ser­wis nawilżaczy…

Więcej

Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych  Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ną usłu­gę napra­wy agre­ga­tów chłod­ni­czych maszyn off­se­to­wych sto­so­wa­nych w dru­kar­niach i zakła­dach poli­gra­ficz­nych na tere­nie War­sza­wy a tak­że w całej Pol­sce. Pra­gnie­my zazna­czyć, że posia­daj­my duże doświad­cze­nie w napra­wach sys­te­mów chło­dze­nia  Man Roland, Heidel­berg, Tech­no­Trans, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calyp­so. Ofe­ru­je­my: Pil­na napra­wa sprzę­tu chłod­ni­cze­go z wyko­rzy­sta­niem ory­gi­nal­nych pod­ze­spo­łów lub zastą­pie­nie ich wyso­kiej kla­sy zamien­ni­ka­mi. Ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych. Zapew­nia­my pełen ser­wis urzą­dzeń chłod­ni­czych czy­li utrzy­ma­nia sprzętu…

Więcej

Sprawny nawilżacz = dobra jakość druku

Sprawny nawilżacz = dobra jakość druku

Ser­wis nawil­ża­czy maszyn off­se­to­wych War­sza­wa Pod­czas wizyt ser­wi­sów w dru­kar­niach i fir­mach poli­gra­ficz­nych pra­cow­ni­cy SKIC Robert Apta­cy zauwa­ża­ją, że nie zawsze prze­strze­ga się tam zasad mają­cych słu­żyć popraw­ne­mu dzia­ła­niu maszyn. W poprzed­nim arty­ku­le poświę­ci­li­śmy spo­ro uwa­gi odpo­wied­nim para­me­trom roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go. Kon­ty­nu­uj­my ten temat. Przy­po­mnij­my, że roz­twór zwil­ża­ją­cy oraz jego wła­ści­wo­ści, tak samo jak papier czy far­ba powin­ny być wza­jem­nie dosto­so­wa­ne do pro­ce­su dru­ko­wa­nia. Para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych – ciąg dal­szy  W poprzed­nim arty­ku­le zwró­ci­li­śmy uwa­gę na…

Więcej

Parametry roztworów nawilżających poligrafia

Parametry roztworów nawilżających poligrafia

Para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych Jeśli pro­wa­dzisz dru­kar­nię, wiesz, że naj­waż­niej­sze jest zado­wo­le­nie klien­ta. A to osią­gniesz poprzez dobrej jako­ści usłu­gę. W celu zacho­wa­nia opty­mal­nej pra­cy maszyn dru­ku­ją­cych waż­ne jest cyklicz­ne nawil­ża­nie ele­men­tów nie­dru­ku­ją­cych na for­mie dru­ko­wej. Cyklicz­ny prze­gląd nawil­ża­czy – zrób go, zanim będzie za póź­no  SKIC Robert Apta­cy świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi napra­wy i ser­wi­su ele­men­tów uspraw­nia­ją­cych pra­cę maszyn w dru­kar­niach. Pra­cow­ni­cy bran­ży poli­gra­ficz­nej wie­dzą, że jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów pro­ce­su dru­ko­wa­nia off­se­to­we­go jest cyklicz­ny prze­gląd i…

Więcej
1 2