Serwis przemysłowych osuszaczy powietrza

Serwis przemysłowych osuszaczy powietrza

Ser­wis osu­sza­czy prze­my­sło­wych powie­trza MASTER — Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? Dia­gno­sty­ka osu­sza­czy powie­trza to pierw­szy krok do zapew­nie­nia ich dłu­giej i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy. Dla­te­go war­to powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Nasz ser­wis osu­sza­czy Master posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie dia­gno­sty­ki, kon­ser­wa­cji i napra­wy osu­sza­czy. Dzia­ła­my szyb­ko, sku­tecz­nie i w roz­sąd­nej cenie. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy powie­trza — Co nas wyróż­nia? Wyni­ka to przede wszyst­kim z nasze­go podej­ścia do klien­ta. Dla nas naj­waż­niej­sza jest satys­fak­cja i bezpieczeństwo…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszaczy budowlanych

Naprawa osuszaczy budowlanych

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych — klucz do efek­tyw­no­ści i bez­pie­czeń­stwa Osu­sza­cze budow­la­ne to nie­zbęd­ne narzę­dzia w wie­lu pro­jek­tach budow­la­nych i remon­to­wych. Dzię­ki nim moż­li­we jest sku­tecz­ne usu­wa­nie nad­mia­ru wil­go­ci z powie­trza, co przy­spie­sza pra­ce i zapew­nia lep­sze warun­ki dla mate­ria­łów budow­la­nych. Jed­nak, jak każ­de urzą­dze­nie, osu­sza­cze mogą ulec awa­rii. W takim przy­pad­ku klu­czem do ich dłu­go­trwa­łej i efek­tyw­nej pra­cy jest pro­fe­sjo­nal­na napra­wa. Dla­cze­go napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych jest tak waż­na? Zapew­nie­nie efek­tyw­no­ści pra­cy Uszko­dzo­ny osu­szacz nie będzie działał…

Dowiedz się więcej

Osuszacz budowlany DESA DH

Osuszacz budowlany DESA DH

Ser­wis pogwa­ran­cyj­ny osu­sza­czy budow­la­nych DESA Do Nasze­go ser­wis dostar­czo­no do napra­wy kil­ka osu­sza­czy budow­la­nych róż­nych pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze DESA. Urzą­dze­nia tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się solid­no­ścią wyko­na­nia, pod­ze­spo­ły w nich uży­te są solid­ne i prze­wy­mia­ro­wa­ne. Naszym zda­niem to jed­ne z lep­szych osu­sza­czy spo­ty­ka­nych na Naszym ryn­ku. Eks­per­ty­za — prze­gląd zero­wy osu­sza­cza DESA DH 62  Osu­szacz ma zatar­ty sil­nik wen­ty­la­to­ra Uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę ste­ru­ją­cą W urzą­dze­niu nie ma wystar­cza­ją­cej ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Napra­wa osu­sza­cza DESA DH 62  Zaraz po zaakceptowaniu…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych FRAL | SKiC Robert Apta­cy Dostar­czo­no Nam do napra­wy budow­la­ny osu­szacz zięb­ni­czy fir­my FRAL. Urzą­dze­nie bar­dzo brud­ne jed­nak pra­cu­je cią­gle w budow­nic­twie więc nie może­my mieć o to pre­ten­sji. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą Insta­la­cja zasi­la­nia jest prze­grza­na a sty­ki są prze­grza­ne Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca uszko­dzo­na Napra­wa osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Po akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na napra­wę Nasz ser­wis wyko­nał usłu­gę a mia­no­wi­cie: wymieniliśmy…

Dowiedz się więcej

Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 Nie­daw­no przy­ję­li­śmy do napra­wy prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Co naj­waż­niej­sze, urzą­dze­nie było w sta­nie nie­za­do­wa­la­ją­cym, co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Zasta­na­wia nas, dla­cze­go klien­ci ocze­ku­ją czy­ste­go urzą­dze­nia po napra­wie, jed­nak sami nie dba­ją o jego regu­lar­ne czysz­cze­nie. Dia­gno­sty­ka osu­sza­cza HITEMA GB962 W wyni­ku bra­ku regu­lar­ne­go ser­wi­su oraz pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, takich jak czysz­cze­nie skra­pla­cza, doszło do kil­ku pro­ble­mów: W agre­ga­cie chłod­ni­czym wen­ty­la­tor prze­stał dzia­łać. Jed­nak z drugiej…

Dowiedz się więcej

Osuszacz CALOREX DH66A

Osuszacz CALOREX DH66A

Napra­wa osu­sza­cza base­no­we­go CALOREX DH66A — SKiC Osu­szacz został do nas dostar­czo­ny na prze­gląd okre­so­wy po dłu­go­ter­mi­no­wym wyłą­cze­niu z insta­la­cji. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy wizu­al­nej, pomia­rach ciśnień sta­tycz­nych następ­nie pró­bie uru­cho­mie­nia nasz ser­wis stwier­dził: Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji fre­ono­wej – wyciek na zawo­rze schle­de­ra Zadzia­ła nie pre­so­sta­tu niskie­go ciśnie­nia odcię­ło sprę­żar­kę i nie pozwo­li­ło jej ruszyć tym samym ura­to­wa­ło jej życie. Lame­le parow­ni­ka i skra­pla­cza brud­ne – chłod­ni­ce nie prze­wiew­ne Spraw­ność i wydaj­ność sprę­żar­ki oce­nić będzie­my mogli…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Napra­wa Osu­sza­cza Base­no­we­go DRY 500 – Pro­fe­sjo­na­lizm i Doświad­cze­nie W SKiC Robert Apta­cy zawsze sta­wia­my na jakość i nie­za­wod­ność. Dla­te­go spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie osu­sza­czy base­no­wych, w tym reno­mo­wa­ne­go mode­lu MICROWELL DRY 500. Nasza wie­dza tech­nicz­na i zaan­ga­żo­wa­nie w dostar­cza­nie naj­lep­szych roz­wią­zań spra­wia­ją, że jeste­śmy lide­ra­mi w bran­ży. Napra­wa osu­sza­cza base­no­we­go DRY 500. Solid­ność Kon­struk­cji MICROWELL DRY 500 Model MICROWELL DRY 500 wyróż­nia się na ryn­ku dzię­ki solid­nej kon­struk­cji. Gru­be ścian­ki insta­la­cji fre­ono­wej, zabez­pie­czo­ne wyso­kiej jakości…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 W fir­mie SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy zgło­sze­nie doty­czą­ce osu­sza­cza HITEMA LB 3.8, któ­ry nie dzia­łał popraw­nie. Przy­czy­na zgło­sze­nia Klient zauwa­żył, że osu­szacz od pew­ne­go cza­su nie wytrą­ca wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­co­wa­ła nie­prze­rwa­nie, grza­ła się, a w insta­la­cji poja­wia­ła się woda. Elek­tryk klien­ta stwier­dził, że cew­ka elek­tro­za­wo­ru jest spa­lo­na, a sprę­żar­ka może być rów­nież uszko­dzo­na. Klient popro­sił o dokładne…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy boge

Serwis osuszaczy boge

Ser­wis osu­sza­czy boge | SKiC W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki BOGE. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy dwa osu­sza­cze zięb­ni­cze BOGE DR8‑2. Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klien­ta Pierw­sze urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, co wska­zy­wa­ło na moż­li­wą utra­tę gazu. Dru­gie urzą­dze­nie mia­ło pro­blem ze sprę­żar­ką, któ­ra pra­co­wa­ła krót­ko, grza­ła się i szyb­ko się wyłą­cza­ła. Dia­gno­sty­ka i czyn­no­ści ser­wi­so­we Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę obu osu­sza­czy. W pierw­szym urzą­dze­niu stwier­dzi­li­śmy uszko­dze­nie linii fre­ono­wej, co spowodowało…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol | SKiC Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki Air­pol. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900. Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klien­ta Urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, a sprę­żar­ka pra­co­wa­ła gło­śno. Co 6 minut wystę­po­wa­ło cha­rak­te­ry­stycz­ne pyka­nie, po któ­rym sprę­żar­ka wyłą­cza­ła się na pół godzi­ny. Dla­te­go klient zgło­sił się do nas z proś­bą o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Diagnostyka…

Dowiedz się więcej
1 2