Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych FRAL | SKiC Robert Apta­cy Dostar­czo­no Nam do napra­wy budow­la­ny osu­szacz zięb­ni­czy fir­my FRAL. Urzą­dze­nie bar­dzo brud­ne jed­nak pra­cu­je cią­gle w budow­nic­twie więc nie może­my mieć o to pre­ten­sji. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą Insta­la­cja zasi­la­nia jest prze­grza­na a sty­ki są prze­grza­ne Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca uszko­dzo­na Napra­wa osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Po akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na napra­wę Nasz ser­wis wyko­nał usłu­gę a mia­no­wi­cie: wymieniliśmy…

Dowiedz się więcej

Osuszacz CALOREX DH66A

Osuszacz CALOREX DH66A

Napra­wa osu­sza­cza base­no­we­go CALOREX DH66A Osu­szacz został do nas dostar­czo­ny na prze­gląd okre­so­wy po dłu­go­ter­mi­no­wym wyłą­cze­niu z insta­la­cji. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy wizu­al­nej, pomia­rach ciśnień sta­tycz­nych następ­nie pró­bie uru­cho­mie­nia nasz ser­wis stwier­dził: Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji fre­ono­wej – wyciek na zawo­rze schle­de­ra Zadzia­ła nie pre­so­sta­tu niskie­go ciśnie­nia odcię­ło sprę­żar­kę i nie pozwo­li­ło jej ruszyć tym samym ura­to­wa­ło jej życie. Lame­le parow­ni­ka i skra­pla­cza brud­ne – chłod­ni­ce nie prze­wiew­ne Spraw­ność i wydaj­ność sprę­żar­ki oce­nić będzie­my mogli po…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Jed­nym z czę­ściej spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku osu­sza­czem base­no­wym jest SŁOWACKI osu­szacz MICROWELL DRY 500. Urzą­dze­nia te są bar­dzo solid­nie wyko­na­ne, gru­be ścian­ki insta­la­cji fre­ono­wej zabez­pie­czo­ne far­bą, solid­ny filtr powie­trza, pre­cy­zyj­nie dobra­na sprę­żar­ka gwa­ran­tu­ją dłu­go­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę.  W tym przy­pad­ku uszko­dze­niu uległ parow­nik. Całe szczę­cie, że pro­du­cent prze­wi­dział tą uster­kę i zain­sta­lo­wał zabez­pie­cze­nie ciśnie­nia po stro­nie LP. Sprę­żar­ka zosta­ła natych­miast roz­łą­czo­na.  Do popraw­nej napra­wy nale­ża­ło wyko­nać: Mycie ukła­du fre­ono­we­go Wymia­na fil­tra osu­sza­cza Pró­ba ciśnie­nio­wa z użyciem…

Dowiedz się więcej