Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 Nie­daw­no przy­ję­li­śmy do napra­wy prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Co naj­waż­niej­sze, urzą­dze­nie było w sta­nie nie­za­do­wa­la­ją­cym, co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Zasta­na­wia nas, dla­cze­go klien­ci ocze­ku­ją czy­ste­go urzą­dze­nia po napra­wie, jed­nak sami nie dba­ją o jego regu­lar­ne czysz­cze­nie. Dia­gno­sty­ka osu­sza­cza HITEMA GB962 W wyni­ku bra­ku regu­lar­ne­go ser­wi­su oraz pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, takich jak czysz­cze­nie skra­pla­cza, doszło do kil­ku pro­ble­mów: W agre­ga­cie chłod­ni­czym wen­ty­la­tor prze­stał dzia­łać. Jed­nak z drugiej…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 W fir­mie SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy zgło­sze­nie doty­czą­ce osu­sza­cza HITEMA LB 3.8, któ­ry nie dzia­łał popraw­nie. Przy­czy­na zgło­sze­nia Klient zauwa­żył, że osu­szacz od pew­ne­go cza­su nie wytrą­ca wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­co­wa­ła nie­prze­rwa­nie, grza­ła się, a w insta­la­cji poja­wia­ła się woda. Elek­tryk klien­ta stwier­dził, że cew­ka elek­tro­za­wo­ru jest spa­lo­na, a sprę­żar­ka może być rów­nież uszko­dzo­na. Klient popro­sił o dokładne…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy boge

Serwis osuszaczy boge

Ser­wis osu­sza­czy boge | SKiC W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki BOGE. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy dwa osu­sza­cze zięb­ni­cze BOGE DR8‑2. Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klien­ta Pierw­sze urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, co wska­zy­wa­ło na moż­li­wą utra­tę gazu. Dru­gie urzą­dze­nie mia­ło pro­blem ze sprę­żar­ką, któ­ra pra­co­wa­ła krót­ko, grza­ła się i szyb­ko się wyłą­cza­ła. Dia­gno­sty­ka i czyn­no­ści ser­wi­so­we Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę obu osu­sza­czy. W pierw­szym urzą­dze­niu stwier­dzi­li­śmy uszko­dze­nie linii fre­ono­wej, co spowodowało…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol | SKiC Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki Air­pol. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900. Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klien­ta Urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, a sprę­żar­ka pra­co­wa­ła gło­śno. Co 6 minut wystę­po­wa­ło cha­rak­te­ry­stycz­ne pyka­nie, po któ­rym sprę­żar­ka wyłą­cza­ła się na pół godzi­ny. Dla­te­go klient zgło­sił się do nas z proś­bą o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Diagnostyka…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki Han­ki­son. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE‑G. Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klien­ta Urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, a sprę­żar­ka nie pra­co­wa­ła. Dla­te­go klient zgło­sił się do nas z proś­bą o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza, zwłasz­cza że poprzed­ni ser­wis nie przy­niósł ocze­ki­wa­nych efek­tów. Dia­gno­sty­ka i czyn­no­ści ser­wi­so­we Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę osu­sza­cza. Stwier­dzi­li­śmy, że urzą­dze­nie ma uszkodzoną…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Ser­wis osu­sza­czy powie­trza Atla­sCop­co | SKiC Popraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze powie­trza zapew­nia­ją ochro­nę infra­struk­tu­ry oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w spo­sób nie­za­wod­ny, eko­no­micz­ny i ener­go­osz­częd­ny. Pamię­tać jed­nak nale­ży by zapew­nić regu­lar­ny ser­wis osu­sza­cza. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza w tym osu­sza­cze Atla­sCop­co. Naj­częst­sze uster­ki osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Atla­sCop­co: • utra­ta szczel­no­ści w torze chłod­ni­czym, wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu • uszko­dze­nie wymien­ni­ków cie­pła parow­ni­ka rzad­ko skra­pla­cza woda/gaz • mecha­nicz­ne uszkodzenia…

Dowiedz się więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza | SKiC Spraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze to gwa­ran­cja dostar­cze­nia sprę­żo­ne­go powie­trza o odpo­wied­niej kla­sie czy­sto­ści i pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go. Posia­da­my doświad­cze­nie w zakre­sie dobo­ru, prze­glą­du i remon­tu osu­sza­czy zięb­ni­czych (dla wszyst­kich gazów chłod­ni­czych) i osu­sza­czy adsorp­cyj­nych. Nasz pro­gram usług ser­wi­so­wych obej­mu­je obsłu­gę i napra­wy osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza, ele­men­tów insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej takich jak fil­try insta­la­cji sprę­żo­ne­go powie­trza, kon­tro­la i napra­wa spu­stu kon­den­sa­tu, kon­tro­la, moder­ni­za­cja sepa­ra­to­rów kon­den­sa­tu i innych ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład instalacji…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Napra­wa osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza HIROSS | SKiC Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze zięb­ni­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści w tym rów­nież OSUSZACZE HIROSS PGN 050 TIMED. Naszym zda­niem osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HIROSS model PGN 050 TIMED to jeden z lep­szych urzą­dzeń obec­nym na ryn­ku POLSKIM. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza HIROSS PGN 050 TIMED • Bardzo…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Napra­wa osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC66 | SKiC Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC6. Osu­sza­cze te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ne wyko­na­nie, uży­te pod­ze­spo­ły odpo­wied­nio dobra­ne ze wzglę­du na wydaj­ność jak i spo­sób wyko­na­nia zapew­nia­ją wie­lo­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza OMI TMC66 • Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie • Wymien­nik cie­pła wyko­na­ny jest z rury grubościennej…

Dowiedz się więcej