Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Napra­wa i ser­wis zięb­ni­czych osu­sza­czy powie­trza HITEMA typ GB962 Otrzy­ma­li­śmy do napra­wy chłod­ni­czy — prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HITEMA. Jak zwy­kle urzą­dze­nie tra­fi­ło do Nas bar­dzo brud­ne co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Dzi­wi Nas jed­no prak­tycz­nie każ­dy klient wyma­ga by urzą­dze­nie któ­re zwra­ca­my po napra­wie było czy­ste, dla­cze­go więc we wła­snym zakre­sie nie dba o pożą­dek:).  Nad­miar w osu­sza­czu ktoś grze­bał, insta­la­cja elek­trycz­na podar­ta prze­wo­dy żół­te ochron­ne poroz­pi­na­ne.  Eks­per­ty­za osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962

Więcej

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

SKiC Robert Apta­cy ser­wis osu­sza­czy HITEMA Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy HITEMA Zgło­sze­nie awa­rii osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA LB 3.8 Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Osu­szacz od dłuż­sze­go cza­su pra­cu­je bez wytra­ca­nia wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je przez cały czas strasz­nie się grze­je a insta­la­cji powie­trza jest woda. Nasz elek­tryk stwier­dził że jest spa­lo­na cew­ka elek­tro­za­wo­ru, oraz sprę­żar­ka się grze­je praw­do­po­dob­nie jest spa­lo­na. Pro­si­my o bar­dzo wni­kli­we przej­rze­nie osu­sza­cza i wyce­nę. Zasta­no­wi­my się…

Więcej

Serwis osuszaczy boge

Serwis osuszaczy boge

Napra­wa osu­sza­cza Boge DR8‑2 Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy BOGE DR8‑2 dwie sztu­ki Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Pierw­sze urzą­dze­nie: Podej­rze­nie utra­ty gazu, osu­szacz pra­cu­je lecz nie osu­sza powie­trza. Dru­gie urzą­dze­nie: Coś się sta­ło ze sprę­żar­ką pra­cu­je chwi­lę bar­dzo się grze­je i po dwóch minu­tach się wyłą­cza. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­czy. Eks­per­ty­za: Osu­szacz pierw­szy: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną linie fre­ono­wą nastą­pił wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i oleju.…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900 Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godzi­ny. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Eks­per­ty­za: Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skra­placz, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wskazuje…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE‑G Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka nie pra­cu­je. Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu. Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis Eks­per­ty­za: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go, Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su Czyn­no­ści ser­wi­so­we: Na starej…

Więcej

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Popraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze powie­trza zapew­nia­ją ochro­nę infra­struk­tu­ry oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w spo­sób nie­za­wod­ny, eko­no­micz­ny i ener­go­osz­częd­ny. Pamię­tać jed­nak nale­ży by zapew­nić regu­lar­ny ser­wis osu­sza­cza. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza w tym osu­sza­cze Atla­sCop­co. Naj­częst­sze uster­ki osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Atla­sCop­co: • utra­ta szczel­no­ści w torze chłod­ni­czym, wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu • uszko­dze­nie wymien­ni­ków cie­pła parow­ni­ka rzad­ko skra­pla­cza woda/gaz • mecha­nicz­ne uszko­dze­nia skra­pla­cza powie­trza i insta­la­cji freonowej…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Spraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze to gwa­ran­cja dostar­cze­nia sprę­żo­ne­go powie­trza o odpo­wied­niej kla­sie czy­sto­ści i pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go. Posia­da­my doświad­cze­nie w zakre­sie dobo­ru, prze­glą­du i remon­tu osu­sza­czy zięb­ni­czych (dla wszyst­kich gazów chłod­ni­czych) i osu­sza­czy adsorp­cyj­nych. Nasz pro­gram usług ser­wi­so­wych obej­mu­je obsłu­gę i napra­wy osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza, ele­men­tów insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej takich jak fil­try insta­la­cji sprę­żo­ne­go powie­trza, kon­tro­la i napra­wa spu­stu kon­den­sa­tu, kon­tro­la, moder­ni­za­cja sepa­ra­to­rów kon­den­sa­tu i innych ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej. Jeste­śmy w sta­nie dostarczyć…

Więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze zięb­ni­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści w tym rów­nież OSUSZACZE HIROSS PGN 050 TIMED. Naszym zda­niem osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HIROSS model PGN 050 TIMED to jeden z lep­szych urzą­dzeń obec­nym na ryn­ku POLSKIM. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza HIROSS PGN 050 TIMED • Bar­dzo solid­na kon­struk­cja, wszel­kie ele­men­ty wewnątrz naprawdę…

Więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC6. Osu­sza­cze te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ne wyko­na­nie, uży­te pod­ze­spo­ły odpo­wied­nio dobra­ne ze wzglę­du na wydaj­ność jak i spo­sób wyko­na­nia zapew­nia­ją wie­lo­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza OMI TMC66 • Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie • Wymien­nik cie­pła wyko­na­ny jest z rury gru­bo­ścien­nej • Ogra­ni­cze­nie cał­kiem nie­po­trzeb­nych pod­ze­spo­łów w systemie…

Więcej