Alpha innotec SWP 1600

Alpha innotec SWP 1600

Wraz z fir­mą Chil­ler­Ser­wis oraz Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis pom­py cie­pła Alpha inno­tec SWP 1600 Prze­gląd zero­wy pom­py cie­pła Alpha inno­tec SWP 1600 Oprócz ser­wi­su któ­ry sprze­dał i zain­sta­lo­wał pom­pę cie­pła przed Naszym przy­jaz­dem do usu­nię­cia awa­rii zosta­ły wezwa­ne dwie inne fir­my. Jed­nak żad­na z nich nie napra­wi­ła urzą­dze­nia a na domiar dopro­wa­dzi­ła do skraj­ne­go uszko­dze­nia pom­py cie­pła. Awa­rie urzą­dze­nia: Zatar­te i spa­lo­ne oby­dwie sprę­żar­ki chłod­ni­cze DANFOSS SZ380A4CBE. Spa­lo­ne oby­dwa soft star­ty sprę­ża­rek. Nadpalony…

Dowiedz się więcej

Serwis pomp ciepła

Serwis pomp ciepła

Ser­wis pomp cie­pła | SKiC Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła sto­so­wa­ne w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych, pom­py cie­pła sto­so­wa­ne do kli­ma­ty­za­cji obiek­tów prze­my­sło­wych skle­pów wiel­ko powierzch­nio­wych, basa­nach i innych miej­scach gdzie użyt­kow­nik ocze­ku­je utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry bez wzglę­du na tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną. Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu nastę­pu­ją­ce usłu­gi: prze­gląd ser­wi­so­wy pomp cie­pła ser­wis pomp cie­pła napra­wę pomp cie­pła W przy­pad­ku pomp cie­pła Nasz Ser­wis dzia­ła na tere­nie woje­wódz­twa mazowieckiego.…

Dowiedz się więcej