Profesjonalny Serwis i Naprawa Rooftopów: Daikin, York, Rheem, i inne marki

Profesjonalny Serwis i Naprawa Rooftopów: Daikin, York, Rheem, i inne marki

Napra­wa i ser­wis roofto­pów Daikin, York, Rhe­em, Tra­ne, Car­rier, Len­nox, Good­man i innych W fir­mie SKiC Robert Apta­cy, dzię­ki naszej głę­bo­kiej wie­dzy i boga­te­mu doświad­cze­niu, z dumą sta­je­my na cze­le bran­ży HVAC. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­fe­sjo­nal­nej opie­ce nad sys­te­ma­mi rooftop, ofe­ru­jąc sze­ro­ki zakres usług dla róż­no­rod­nych marek, takich jak Daikin, York, Rhe­em, Tra­ne, Car­rier, Len­nox, Good­man i wie­le innych. Nasze usłu­gi, od prze­glą­dów zero­wych i eks­per­tyz, przez napra­wy, aż po ser­wis okre­so­wy i tech­nicz­ny, są…

Dowiedz się więcej

Przegląd central wentylacyjnych

Przegląd central wentylacyjnych

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych — Klucz do Efek­tyw­nej Wen­ty­la­cji. Współ­cze­sne budow­nic­two sta­wia na ener­go­osz­częd­ność i kom­fort użyt­ko­wa­nia, gdzie klu­czo­wą rolę odgry­wa odpo­wied­ni sys­tem wen­ty­la­cyj­ny. Robert Apta­cy, eks­pert w dzie­dzi­nie wen­ty­la­cji, pod­kre­śla zna­cze­nie regu­lar­ne­go prze­glą­du cen­tral wen­ty­la­cyj­nych w utrzy­ma­niu ich efek­tyw­no­ści i nie­za­wod­no­ści. Zna­cze­nie Regu­lar­ne­go Prze­glą­du Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych Regu­lar­ny prze­gląd cen­tral wen­ty­la­cyj­nych jest nie­zbęd­ny do zapew­nie­nia ich pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Jak wyja­śnia Robert Apta­cy, prze­gląd taki pozwa­la na wcze­sne wykry­cie ewen­tu­al­nych uste­rek czy nie­pra­wi­dło­wo­ści, co skut­ku­je mniej­szy­mi kosztami…

Dowiedz się więcej

Naprawa Serwis Rooftop TRANE

Naprawa Serwis Rooftop TRANE

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li­śmy wezwa­nie do napra­wy roofto­pów fir­my TRANE, któ­re prze­sta­ły dzia­łać na jed­nym z cen­trów han­dlo­wych. Nasze usłu­gi świad­czy­ły dwie reno­mo­wa­ne fir­my: Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my cechu­je ogrom­na wie­dza w bran­ży chło­dze­nia, posia­da­ją nie­zbęd­ny sprzęt oraz doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej inter­wen­cji. Przy­czy­ny wezwa­nia ser­wi­su do roofto­pów TRANE były róż­ne i wyma­ga­ły pro­fe­sjo­nal­ne­go podej­ścia: Pierw­szy z roofto­pów nie reago­wał po wcze­śniej­szej napra­wie prze­pro­wa­dzo­nej przez inną fir­mę. Dru­gi rooftop wyłą­czył się awa­ryj­nie dzień przed…

Dowiedz się więcej

Serwis rooftop york | Central Wentylacyjnych

Serwis rooftop york | Central Wentylacyjnych

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę i wyko­na­nie peł­ne­go ser­wis rooftop york usa­do­wio­nych na dachu jed­nej z gale­rii han­dlo­wych. Fir­my towa­rzy­szą­ce Nam w wyko­na­niu zle­ce­nia Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my posia­da­ją ogrom­ną wie­dzę w bran­ży chło­dze­nia, a co waż­ne posia­da­ją nie­zbęd­ny park maszy­no­wy, wie­dzę i doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej pra­cy.  Przy­czy­na wezwa­nia ser­wi­su do roofto­pów york “Jeden z roofto­pów miał ostat­nio wymie­nia­ny zawór roz­pręż­ny. Po jego wymia­nie rooftop nie ma wystar­cza­ją­cej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, czę­sto wyłącza…

Dowiedz się więcej