Naprawa Serwis Rooftop TRANE

Naprawa Serwis Rooftop TRANE

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li­śmy wezwa­nie do napra­wy roofto­pów fir­my TRANE, któ­re prze­sta­ły dzia­łać na jed­nym z cen­trów han­dlo­wych. Nasze usłu­gi świad­czy­ły dwie reno­mo­wa­ne fir­my: Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my cechu­je ogrom­na wie­dza w bran­ży chło­dze­nia, posia­da­ją nie­zbęd­ny sprzęt oraz doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej inter­wen­cji. Przy­czy­ny wezwa­nia ser­wi­su do roofto­pów TRANE były róż­ne i wyma­ga­ły pro­fe­sjo­nal­ne­go podej­ścia: Pierw­szy z roofto­pów nie reago­wał po wcze­śniej­szej napra­wie prze­pro­wa­dzo­nej przez inną fir­mę. Dru­gi rooftop wyłą­czył się awa­ryj­nie dzień przed…

Więcej

Serwis rooftop york | Central Wentylacyjnych

Serwis rooftop york | Central Wentylacyjnych

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę i wyko­na­nie peł­ne­go ser­wis rooftop york usa­do­wio­nych na dachu jed­nej z gale­rii han­dlo­wych. Fir­my towa­rzy­szą­ce Nam w wyko­na­niu zle­ce­nia Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my posia­da­ją ogrom­ną wie­dzę w bran­ży chło­dze­nia, a co waż­ne posia­da­ją nie­zbęd­ny park maszy­no­wy, wie­dzę i doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej pra­cy.  Przy­czy­na wezwa­nia ser­wi­su do roofto­pów york “Jeden z roofto­pów miał ostat­nio wymie­nia­ny zawór roz­pręż­ny. Po jego wymia­nie rooftop nie ma wystar­cza­ją­cej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, czę­sto wyłącza…

Więcej