DANFOSS SH300A4AABE

DANFOSS SH300A4AABE

5 / 5 ( 2 votes ) Sprze­dam sprę­żar­ka Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 SKiC Robert Apta­cy SH: Scroll, POE lubri­cant, for R410A Zasi­la­nie sprę­żar­ki [V / Ph / Hz] 400/3/50 460/3/60 Rodzaj połą­cze­nia Luto­wa­ne Czę­sto­tli­wość [Hz] 50/60 Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 50 Hz [V] 342 V Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 60 Hz [V] 414 V LRA 260 A MCK 65 A Numer mode­lu SH300B4ABE Ochro­na sil­ni­ka Elek­tro­nicz­ny moduł zabez­pie­cza­ją­cy, 110/240 V Nomi­nal­na wydaj­ność chłod­ni­cza przy 50…

Więcej

BITZER 4EESP-4P-40S

BITZER 4EESP-4P-40S

5 / 5 ( 1 vote ) Sprze­dam sprę­żar­kę BITZER 4EESP-4P-40S SKiC Robert Apta­cy Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszy­ny W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem tech­nicz­nym Rodzaj ole­ju R290 / R1270 SHC226E (w stan­dar­dzie) SHC226E (w stan­dar­dzie) Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 22,72 m³ / godz 802.3 CFH Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 27,42 m³ / godz 968,3 CFH Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 4 x…

Więcej

BITZER 2HSL-3K-40S

BITZER 2HSL-3K-40S

5 / 5 ( 1 vote ) Sprze­dam sprę­żar­kę BITZER 2HSL-3K-40S SKiC Robert Apta­cy Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszy­ny W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem tech­nicz­nym Typ ole­ju R744 (CO2) BSE60K (stan­dard) BSE85K, BSG68K Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 4,34 m³ / godz 153,3 CFH Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 5,24 m³ / godz 185 CFH Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 2 x 38 mm x…

Więcej

Chillery przemysłowe używane

Chillery przemysłowe używane

5 / 5 ( 43 votes ) Chil­le­ry prze­my­sło­we uży­wa­ne | SKiC Robert Apta­cy Agre­ga­ty wody lodo­wej ze wzglę­du na niski koszt eks­plo­ata­cji sta­ły się alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych ukła­dów pra­cu­ją­cych na bazie fre­onu. Chil­ler to urzą­dze­nie chłod­ni­cze któ­re powa­la zapew­nić Nam odpo­wied­ni para­metr. Coraz czę­ściej do chło­dze­nia uży­wa­my rów­nież popu­lar­nych dry coole­rów ina­czej Free cooling. Nasze sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są wypo­sa­żo­ne w pojem­nik w‑zbiorczy któ­ry znacz­nie ogra­ni­cza pra­cę agre­ga­tu wody lodo­wej oraz…

Więcej

Serwis chiller PIOVAN

Serwis chiller PIOVAN

4.9 / 5 ( 103 votes ) Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 — SKiC Robert Apta­cy Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Pio­van CH480 Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zata­ry.  Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody…

Więcej

Chiller DELTATHERM RKV10,3MG

Chiller DELTATHERM RKV10,3MG

4.9 / 5 ( 79 votes ) Napraw Ser­wis chil­ler DELTATHERM RKV10,3MG Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech odku­pił i przy­go­to­wał do sprze­da­nia agre­gat wody lodo­wej DELTATHERM RKV 10,3MG. Odku­pi­li­śmy ten chil­ler spraw­ny z dzia­ła­ją­cej linii do pro­duk­cji płyt Cd i DVD.  Doko­na­ne czyn­no­ści napraw­cze chil­ler DELTATHERM Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy — ilość odzy­ska­na bar­dzo zbli­żo­na do ilo­ści dekla­ro­wa­nej na tablicz­ce zna­mio­no­wej. Z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go środ­ka umy­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, insta­la­cje wody lodo­wej oraz pom­pę obiegową…

Więcej

Chiller BlueBox 500 kW

Chiller BlueBox 500 kW

4.5 / 5 ( 40 votes ) Agre­gat wody lodo­wej Blue Box z opcją FREE COOLINGU Moc chłod­ni­cza 530 kW Moduł hydrau­licz­ny (2 pom­py + zbior­nik 740 L ) Czyn­nik 407c Dwa cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ( dwa wymien­ni­ki pły­to­we , dwie sprę­żar­ki śru­bo­we Daikin ) Rok 2007 Cena 100 000 zł + VAT 23%

Więcej

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy

4.1 / 5 ( 132 votes ) Gli­kol ety­le­no­wy — Woda lodo­wa SKiC Robert Apta­cy Woda lodo­wa Z doświad­cze­nia i prze­by­tej dro­gi zawo­do­wej stwier­dzam, że naj­czę­ściej sto­so­wa­nym medium do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych fir­my uży­wa­ją zwy­kłej wody. Jest to roz­wią­za­nie tanie nie pła­ci­my za gli­kol, solan­kę czy inne medium, prze­ni­kal­ność ciepl­na wody jest dość wyso­ka i zapew­nia szyb­kie pochła­nia­nie ener­gii ciepl­nej. Sto­so­wa­nie wody ma duży minus – w śro­do­wi­sku wystę­pu­je rdza, któ­ra znacz­nie skra­ca żywot­ność urządzeń,…

Więcej

Chiller WEISS FREE COOLING

Chiller WEISS FREE COOLING

4.7 / 5 ( 34 votes ) Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynaj­mem Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler. Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprze­da­żą:  Mycie całe­go urzą­dze­nia  Odzysk i…

Więcej

Sprzedaż agregatów wody lodowej

Sprzedaż agregatów wody lodowej

4.9 / 5 ( 47 votes ) Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej chil­ler nie­zbęd­ne do chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń i kli­ma­ty­za­cji. Ofe­ro­wa­ne przez naszą fir­mę chil­le­ry to nie tyl­ko wyso­kiej jako­ści pro­dukt to tak­że i przede wszyst­kim przy­stęp­ne ceny, spraw­ne i szyb­kie nego­cjo­wa­nie umów uwień­czo­ne dostar­cze­niem, mon­ta­żem i uru­cho­mie­niem zaku­pio­ne­go pro­duk­tu w sie­dzi­by Pań­stwa fir­my. Ofe­ru­je­my moż­li­wość wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go z peł­nym ser­wi­sem naszych agre­ga­tów wody lodo­wej wli­czo­nym już w cenę wynaj­mu. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną obsługę…

Więcej
1 2 3