BITZER CSH7591-90Y-40D

BITZER CSH7591-90Y-40D

BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71 Posia­da­my do sprze­da­nia dwie sprę­żar­ki śru­bo­we BITZER CSH7591-90Y-40D. Kom­pre­so­ry kupi­li­śmy i zde­mon­to­wa­li­śmy z sys­te­mu chło­dze­nia któ­ry nigdy nie zapra­co­wał, sys­tem został zbu­do­wa­ny i uru­cho­mio­ny lecz nie pra­co­wał. Krót­ce każ­dej ze sprę­ża­rek zalu­to­wa­li­śmy celem nie wni­ka­nia powie­trza i wil­go­ci do ukła­du, następ­nie ze sprę­żar­ki usu­nę­li­śmy powie­trze — czas próż­ni 16 godzin. Final­nie sprę­żar­ki napeł­ni­li­śmy Azo­tem Tech­nicz­nym. Sprę­żar­ka BITZER CSH7591-90Y-40D cena 8 600,00 zł net­to za sztu­kę BITZER-CSH7591-CSH

Więcej

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

Ser­wis chil­ler Air­wel CW 35 CO SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ne­go wodą o mocy chłod­ni­czej oko­ło 130 — 140 kW. Chil­ler­Tech odku­pił urzą­dze­nie od fir­my któ­ra mia­ła go wpię­te­go do insta­la­cji chło­dze­nia maszyn prze­my­sło­wych, medium chłod­ni­cze po oby­dwu stro­nach Gli­kol więc wymien­ni­ki pły­to­we czy­ste. Prze­gląd chil­ler Air­wel Pierw­szą pod­sta­wo­wą czyn­no­ścią któ­rą doko­nu­je­my w zakre­sie prze­glą­du bądź ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej i nie tyl­ko jest pomiar…

Więcej

Serwis chiller OPK ICE230

Serwis chiller OPK ICE230

Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilo­ści medium w zbior­ni­ku bufo­ro­wym /kłopot z wymianą…

Więcej

Chiller Trane CGA200

Chiller Trane CGA200

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cy — Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia. Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z racji tego że nie ma w sobie…

Więcej

DANFOSS SH300A4AABE

DANFOSS SH300A4AABE

Sprę­żar­ka chłod­ni­cza Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji od bli­sko 20 lat. Nasza Fir­ma cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią na tere­nie całej Pol­ski, m.in. dzię­ki wpro­wa­dza­niu inno­wa­cyj­nych, a tak­że bez­a­wa­ryj­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia. Dys­po­nu­jąc naj­wyż­szej kla­sy urzą­dze­nia­mi chłod­ni­czy­mi, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi może­my zagwa­ran­to­wać dowol­ną maszy­nę o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach dopa­so­wa­nych do indy­wi­du­al­ne­go Klien­ta. Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, pod­ze­spo­łów, jak również…

Więcej

BITZER 4EESP-4P-40S

BITZER 4EESP-4P-40S

Sprę­żar­ka chłod­ni­cza BITZER 4EESP-4P-40S | SKiC Robert Apta­cy Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, jak rów­nież pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. W swej ofer­cie posia­da­my m.in. róż­ne­go rodza­ju sprę­żar­ki chłod­ni­cze o wydaj­no­ści od 2 kW, aż po 200 kW. Współ­pra­cu­jąc z naj­wyż­szej kla­sy impor­te­ra­mi pod­ze­spo­łów, a tak­że urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć dowol­ne urzą­dze­nie o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach.  Sprę­żar­ki ofe­ro­wa­na przez fir­mę SKiC Robert Apta­cy cechu­ją się niskim zuży­ciem ener­gii, wyso­ką efek­tyw­no­ścią, a tak­że naj­wyż­szą i…

Więcej

BITZER 2HSL-3K-40S

BITZER 2HSL-3K-40S

Sprze­dam sprę­żar­kę BITZER 2HSL-3K-40S SKiC Robert Apta­cy Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszy­ny W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem tech­nicz­nym Typ ole­ju R744 (CO2) BSE60K (stan­dard) BSE85K, BSG68K Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 4,34 m³ / godz 153,3 CFH Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 5,24 m³ / godz 185 CFH Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 2 x 38 mm x 22 mm 2 x 1,50 cala x…

Więcej

Chillery przemysłowe używane

Chillery przemysłowe używane

Chil­le­ry prze­my­sło­we uży­wa­ne | SKiC Robert Apta­cy Agre­ga­ty wody lodo­wej ze wzglę­du na niski koszt eks­plo­ata­cji sta­ły się alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych ukła­dów pra­cu­ją­cych na bazie fre­onu. Chil­ler to urzą­dze­nie chłod­ni­cze któ­re powa­la zapew­nić Nam odpo­wied­ni para­metr. Coraz czę­ściej do chło­dze­nia uży­wa­my rów­nież popu­lar­nych dry coole­rów ina­czej Free cooling. Nasze sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są wypo­sa­żo­ne w pojem­nik w‑zbiorczy któ­ry znacz­nie ogra­ni­cza pra­cę agre­ga­tu wody lodo­wej oraz dry coole­ra.  Wie­le pro­ce­sów wytwór­czych nie może…

Więcej

Serwis chiller PIOVAN

Serwis chiller PIOVAN

Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 — SKiC Robert Apta­cy Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Pio­van CH480 Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zata­ry.  Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody lodo­wej sto­so­wał zwy­kłą wodę przez co w…

Więcej

Chiller DELTATHERM RKV

Chiller DELTATHERM RKV

Napraw Ser­wis chil­ler DELTATHERM RKV10,3MG Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech odku­pił i przy­go­to­wał do sprze­da­nia agre­gat wody lodo­wej DELTATHERM RKV 10,3MG. Odku­pi­li­śmy ten chil­ler spraw­ny z dzia­ła­ją­cej linii do pro­duk­cji płyt Cd i DVD.  Doko­na­ne czyn­no­ści napraw­cze chil­ler DELTATHERM Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy — ilość odzy­ska­na bar­dzo zbli­żo­na do ilo­ści dekla­ro­wa­nej na tablicz­ce zna­mio­no­wej. Z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go środ­ka umy­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, insta­la­cje wody lodo­wej oraz pom­pę obie­go­wą zain­sta­lo­wa­ną w chil­le­rze. Wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz w…

Więcej
1 2 3