Glikol propylenowy Factory EKO

Glikol propylenowy Factory EKO

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Posia­da­my sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce rzu­tu­ją­ce na dzia­ła­nie Two­je­go przed­się­bior­stwa,  a tak­że jego bez­pie­czeń­stwo. Tem­pe­ra­tu­ra kry­sta­li­za­cji wyno­szą­ca nawet ‑64 oC, wpły­wa na osta­tecz­ne funk­cjo­no­wa­nie ukła­du chło­dze­nia, jak i wyso­ką ela­stycz­ność dzia­ła­nia. Ofe­ru­je­my eko­lo­gicz­ne pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce, któ­rych celem jest zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej spraw­no­ści, któ­ra ina­czej okre­śla­na jest jako EER/COP. Prze­kła­da się ona na ogól­ne zuży­cie ener­ge­tycz­ne (kWh). Ela­stycz­ność dzia­ła­nia i jed­no­cze­śnie duży dostęp do ponad +24 000…

Dowiedz się więcej

GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Dowiedz się więcej

GRUNDFOS TR 32–200 L

GRUNDFOS TR 32–200 L

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Dowiedz się więcej

Grundfos CLM 40–210

Grundfos CLM 40–210

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór…

Dowiedz się więcej

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę była woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór prą­du sil­ni­ka zgodny…

Dowiedz się więcej

Pompa KSB INE GN 32–160

Pompa KSB INE GN 32–160

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody KSB INE GN 32–160/24,2 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia wtry­ska­rek i wytła­czar­ki. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę woda. Prze­gląd zero­wy pom­py KSB INE GN 32–160 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska pra­cu­ją cicho, nie mają nad­mier­nych luzów więc nie wyma­ga­ją wymia­ny Pobór prą­du sil­ni­ka zgod­ny z DTR

Dowiedz się więcej

Chiller Carrier 80 kW

Chiller Carrier 80 kW

Chil­ler Car­rier 80 kW | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Naszym głów­nym zada­niem w ostat­nim cza­sie była moder­ni­za­cja agre­ga­tów chłod­ni­czych Car­rier 30RA-080 o wydaj­no­ści chłod­ni­czej nomi­nal­nej 80 kW. Urzą­dze­nia te współ­pra­co­wa­ły z wen­ty­la­cją mecha­nicz­ną, któ­rej głów­ną funk­cją było chło­dze­nie powierzch­ni biu­ro­wych. Jed­nak­że na potrze­by fir­my Chil­ler­Tech owe urzą­dze­nia mia­ły zostać pod­da­ne grun­to­wa­nej moder­ni­za­cji jaką było dołą­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła pod potrze­by chło­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych.  Urzą­dze­nia, jak rów­nież sprzęt mar­ki Car­rier to…

Dowiedz się więcej

Airwell CW 35 CO

Airwell CW 35 CO

Ser­wis chil­ler Air­wel CW 35 CO SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ne­go wodą o mocy chłod­ni­czej oko­ło 130 — 140 kW. Chil­ler­Tech odku­pił urzą­dze­nie od fir­my któ­ra mia­ła go wpię­te­go do insta­la­cji chło­dze­nia maszyn prze­my­sło­wych, medium chłod­ni­cze po oby­dwu stro­nach Gli­kol więc wymien­ni­ki pły­to­we czy­ste. Prze­gląd chil­ler Air­wel Pierw­szą pod­sta­wo­wą czyn­no­ścią któ­rą doko­nu­je­my w zakre­sie prze­glą­du bądź ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej i nie tyl­ko jest pomiar…

Dowiedz się więcej

OPK ICE230

OPK ICE230

Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy. Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilo­ści medium w zbior­ni­ku bufo­ro­wym /kłopot z wymianą…

Dowiedz się więcej

Chiller Trane CGA200

Chiller Trane CGA200

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cy — Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia. Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z racji tego że nie ma w sobie…

Dowiedz się więcej
1 2