Chiller DELTATHERM RKV

Chiller DELTATHERM RKV

Napraw Ser­wis chil­ler DELTATHERM RKV10,3MG Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech odku­pił i przy­go­to­wał do sprze­da­nia agre­gat wody lodo­wej DELTATHERM RKV 10,3MG. Odku­pi­li­śmy ten chil­ler spraw­ny z dzia­ła­ją­cej linii do pro­duk­cji płyt Cd i DVD.  Doko­na­ne czyn­no­ści napraw­cze chil­ler DELTATHERM Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy — ilość odzy­ska­na bar­dzo zbli­żo­na do ilo­ści dekla­ro­wa­nej na tablicz­ce zna­mio­no­wej. Z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go środ­ka umy­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, insta­la­cje wody lodo­wej oraz pom­pę obie­go­wą zain­sta­lo­wa­ną w chil­le­rze. Wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz w…

Więcej

Chiller BlueBox 500 kW

Chiller BlueBox 500 kW

Agre­gat wody lodo­wej Blue Box z opcją FREE COOLINGU Moc chłod­ni­cza 530 kW Moduł hydrau­licz­ny (2 pom­py + zbior­nik 740 L ) Czyn­nik 407c Dwa cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ( dwa wymien­ni­ki pły­to­we , dwie sprę­żar­ki śru­bo­we Daikin ) Rok 2007 Cena 100 000 zł + VAT 23%

Więcej

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy

Gli­kol ety­le­no­wy — Woda lodo­wa SKiC Robert Apta­cy Woda lodo­wa Z doświad­cze­nia i prze­by­tej dro­gi zawo­do­wej stwier­dzam, że naj­czę­ściej sto­so­wa­nym medium do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych fir­my uży­wa­ją zwy­kłej wody. Jest to roz­wią­za­nie tanie nie pła­ci­my za gli­kol, solan­kę czy inne medium, prze­ni­kal­ność ciepl­na wody jest dość wyso­ka i zapew­nia szyb­kie pochła­nia­nie ener­gii ciepl­nej. Sto­so­wa­nie wody ma duży minus – w śro­do­wi­sku wystę­pu­je rdza, któ­ra znacz­nie skra­ca żywot­ność urzą­dzeń, odkła­da się kamień, któ­ry jest nie­zwy­kle niebezpieczny…

Więcej

Chiller WEISS FREE COOLING

Chiller WEISS FREE COOLING

Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynaj­mem Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler. Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprze­da­żą:  Mycie całe­go urzą­dze­nia  Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Kon­tro­la wkła­dów fil­trów freonu…

Więcej

Sprzedaż agregatów wody lodowej

Sprzedaż agregatów wody lodowej

Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej chil­ler nie­zbęd­ne do chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń i kli­ma­ty­za­cji. Ofe­ro­wa­ne przez naszą fir­mę chil­le­ry to nie tyl­ko wyso­kiej jako­ści pro­dukt to tak­że i przede wszyst­kim przy­stęp­ne ceny, spraw­ne i szyb­kie nego­cjo­wa­nie umów uwień­czo­ne dostar­cze­niem, mon­ta­żem i uru­cho­mie­niem zaku­pio­ne­go pro­duk­tu w sie­dzi­by Pań­stwa fir­my. Ofe­ru­je­my moż­li­wość wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go z peł­nym ser­wi­sem naszych agre­ga­tów wody lodo­wej wli­czo­nym już w cenę wynaj­mu. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę ser­wi­so­wą. Jed­nym z naszych wyznacz­ni­ków jest rzetelność…

Więcej

Chiller Airwell o mocy 115 kW

Chiller Airwell o mocy 115 kW

Chil­ler Air­well 115 kW w bar­dzo dobrym sta­nie SKiC Robert Apta­cy sprze­da­je w peł­ni spraw­ne, wypo­ży­cza oraz insta­lu­je wcze­śniej napra­wio­ne i wy-ser­wi­­so­­wa­­ne agre­ga­ty wody lodo­wej. Budu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń, budu­je­my rów­nież insta­la­cje wody lodo­wej. Pra­gnie­my zaofe­ro­wać do sprze­da­ży bądź wyna­jem agre­gat wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ny powie­trzem, wypo­sa­żo­ny w pły­to­wy wymien­nik cie­płą PAROWNIK dzię­ki cze­mu gwa­ran­tu­je szyb­ki odbiór cie­pła. Chil­ler  odku­pi­li­śmy od fir­my któ­ra do koń­ca go eks­plo­ato­wa­ła. Przed sprze­da­żą Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny serwis…

Więcej

Lampa UV TECHNOTRANS

Lampa UV TECHNOTRANS

Lam­pa UV TECHNOTRANS AG KB400.1 KB4001 381.21.0400 38121040 W kom­ple­cie małą roz­dziel­ni­ca tej lam­py czy­li start lam­py Pod­ze­spół spraw­ny do koń­ca użyt­ko­wa­ny Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 2 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy – Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych 

Więcej

TECHNOTRANS BASIS ELEKTRONIK

TECHNOTRANS BASIS ELEKTRONIK

TECHNOTRANS BASIS ELEKTRONIK 158.23.4307 15823430 Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­trans Pod­ze­spół spraw­ny pra­co­wał do ostat­niej chwi­li Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 4 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy – Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych 

Więcej

Panel kontrolny Technotrans

Panel kontrolny Technotrans

Panel kon­tro­l­ny Tech­no­trans TRE31 158.23.4302 Ory­gi­nal­ny uży­wa­ny i spraw­ny panel kon­tro­l­ny Tech­no­trans Pod­ze­spół zde­mon­to­wa­ny z maszy­ny do koń­ca pra­co­wał popraw­nie Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 4 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy – Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej
1 2 3