Lanca ssąca buforu Technotrans

Lanca ssąca buforu Technotrans

Lan­ca do zasy­sa­nia bufo­ru na potrze­by nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans Moż­na ją zasto­so­wać w innych maszy­nach dru­ku­ją­cych Lan­ca może słu­żyć do ssa­nia alko­ho­lu dowol­ne medium Posia­da spraw­ny pre­so­stat oraz czy­ściut­ki filtr Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 1 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej

Dozownik Buforu Technotrans

Dozownik Buforu Technotrans

Uży­wa­ny ale w peł­ni spraw­ny dozow­nik bufo­ru Tech­no­trans Moż­na go zasto­so­wać w dowol­nym nawil­ża­czu maszyn poli­gra­ficz­nych. Zapew­nia sta­łe stę­że­nie bufo­ru od 1 do 5 % Zapra­sza­my do zaku­pu Cena pom­py to 2 300,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych 

Więcej

Reduktor ciśnienia wody TECHNOTRANS

Reduktor ciśnienia wody TECHNOTRANS

Uży­wa­ny reduk­tor ciśnie­nia do Nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­trans Moż­na go zasto­so­wać do dowol­nej maszy­ny off­se­to­wej BALDWIN MGM i innych Zapew­nia sta­łe ciśnie­nie 1 — 4 Bary Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 1 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej

Pompa ABB Motors MT63B14F75

Pompa ABB Motors MT63B14F75

Pom­pa obie­go­wa ABB Motors MT63B14F75‑2 Tech­no­trans pom­pa uży­wa­na po prze­glą­dzie w ide­al­nym sta­nie Pom­pa pra­co­wa­ła w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­trans w obwo­dzie D Zapra­sza­my do zaku­pu   Cena pom­py to 2 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej

Pompa Grundfos MOT MG

Pompa Grundfos MOT MG

Pom­pa Obie­go­wa Grund­fos typ MOT MG 80B2-19FT100‑B moc sil­ni­ka 1,10 kW  pom­pa uży­wa­na po prze­glą­dzie w ide­al­nym sta­nie Pom­pa pra­co­wa­ła w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­trans w obwo­dzie D Zapra­sza­my do zaku­pu Cena pom­py to 2 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej
1 2 3