Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122

Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122

5 / 5 ( 22 votes ) Agre­gat wody lodo­wej Car­rier 30GX-122 Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Fla­go­wą usłu­gą Naszej Fir­my jest skup, kom­plek­so­wa rege­ne­ra­cja, sprze­daż, jak rów­nież wyna­jem agre­ga­tów wody lodo­wej. Chil­le­ry reno­mo­wa­nych marek w niskiej cenie! W opar­ciu o bli­sko 20 let­nie doświad­cze­nie pro­po­nu­je­my Naszym Klien­tom naj­wyż­szej jako­ści dobór urzą­dzeń chłod­ni­czych, a tak­że nie­za­wod­ne i bez­piecz­ne insta­la­cje wody lodo­wej. W swej ofer­cie posia­da­my chi­l­ler-agre­­gat wody lodowej…

Więcej

Chiller Carrier 30RB0602

Chiller Carrier 30RB0602

4.8 / 5 ( 83 votes ) Chil­le­ry Sprze­da­ne Ser­wis chil­ler Car­rier M2013016421 30RB0602 SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech kupi­li­śmy do sprze­da­ży uży­wa­ny agre­ga­ty wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602. Przed samy demon­ta­żem urzą­dze­nia zosta­ły uru­cho­mio­ne i grun­tow­nie spraw­dzo­ne. Prze­gląd wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602 Urzą­dze­nia chło­dzi­ły jeden z biu­row­ców, do koń­ca pra­co­wa­ły. W histo­rii alar­mów nie widzi­my żad­nych nie­po­ko­ją­cych wpi­sów. W insta­la­cji wody lodo­wej był gli­kol dzię­ki cze­mu wymien­ni­ki płasz­co­wo — ruro­we są…

Więcej

Chiller YORK 253 kW

Chiller YORK 253 kW

4.8 / 5 ( 20 votes ) Ser­wis Chil­ler YORK 253 kW — urzą­dze­nie SPRZEDANE Sza­now­ni Pań­stwo SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je agre­gat wody lodo­wej YORK YCAL0253SB50XA z 2001 roku. Chil­ler zbu­do­wa­ny na wymien­ni­ku płasz­czo­wo ruro­wym naj­bar­dziej odpor­nym na zanie­czysz­cze­nia wystę­pu­ją­ce w sta­rych insta­la­cjach. Nasz chil­ler wypo­sa­żo­ny jest w sześć sprę­ża­rek 015–02874–002 w bar­dzo dobrym sta­nie, układ fre­ono­wy czy­sty i szczel­ny. Wyko­na­ne czyn­no­ści ser­wis chil­ler York przed sprze­da­żą Mycie całe­go urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści chłod­nic skraplacza –…

Więcej

Chiller YORK 60 kW

Chiller YORK 60 kW

Chil­ler YORK 60 kW Agre­gat wody lodo­wej York SPRZEDANY Moc chłod­ni­cza 60 kW Moduł hydrau­licz­ny ( pom­pa + zbior­nik 170 L ) Czyn­nik 410A Dwa ukła­dy chłod­ni­cze ( dwie sprę­żar­ki cope­land scroll ZP 137) Rok 2004 Cena Loco War­sza­wa za urzą­dze­nie to jedy­ne 18 000,00 zło­tych net­to Zapra­sza­my do zaku­pu / wynaj­mu Chil­ler YORK 60 kW | YLCA-60G1TP 380T Uwa­ga: Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warun­ka­mi: 1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ…

Więcej

Chiller 10 kW Thermocold

Chiller 10 kW Thermocold

Chil­ler Ther­mo­cold o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 10 kW SPRZEDANY Posia­da­my wytwor­ni­cę wody lodo­wej zbu­do­wa­ną na nie­za­wod­nym agre­ga­cie chłod­ni­czym Ther­mo­cold. Nasz chil­ler posia­da odro­bi­nę prze­wy­mia­ro­wa­ny wymien­nik pły­to­wy “PAROWNIK” dzię­ki cze­mu zwięk­szy­li­śmy nie­co wydaj­ność chłod­ni­czą urzą­dze­nia. W chwi­li obec­nej nasz chil­ler nie jest wypo­sa­żo­ny w pom­pę obie­go­wą wody, czuj­nik prze­pły­wu flow switch oraz zbior­nik wzbior­czy. Na żąda­nie klien­ta może­my dobrać te ele­men­ty pod okre­ślo­ny układ — waż­ny prze­pływ i ciśnie­nie medium. Uwa­ga: Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas…

Więcej

Chiller Weinreich 12 kW

Chiller Weinreich 12 kW

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny Chil­ler Wein­re­ich 12 kW SPRZEDANY Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wydaj­nym skra­pla­czem Nasz Chil­ler posia­da wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor Cope­land CRKO 0325. Brak zbęd­nej elek­tro­ni­ki ste­ro­wa­nie pro­ste układ zabez­pie­czo­ny flow swich oraz pre­so­sta­ta­mi ciśnie­nia. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie i oka­mie­nie­nie urzą­dze­nia Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny nie ma jakich­kol­wiek wycie­ków Wymia­na ole­ju w sprę­żar­ce Wymia­na fil­tra z…

Więcej

Chiller OLAER KWW410 22 kW

Chiller OLAER KWW410 22 kW

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler OLAER model KWW410 22 kW SPRZEDANY Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wodą z sie­ci dla zain­te­re­so­wa­nych za dodat­ko­wą dopła­tą ist­nie­je moż­li­wość zasto­so­wa­nia chłod­ni­cy powie­trza /skraplacz/ Nasz Chil­le­ry posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor tło­ko­wy Maneu­rop MTE 144. Ste­ro­wa­nie umoż­li­wia ogra­ni­czyć wydaj­ność jeśli sys­tem nie potrze­bu­je cał­ko­wi­tej mocy. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie i oka­mie­nie­nie urzą­dze­nia Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go Wynik 24-ro godzin­nej próby –…

Więcej

Pompa próżniowa Teral VFZ601AF‑S

Pompa próżniowa Teral VFZ601AF‑S

Nie­za­wod­na pom­pa próż­nio­wa nigdy nie uży­wa­na Wen­ty­la­tor BOCZNOKANAŁOWY Sto­so­wa­na w maszy­nach i urzą­dze­niach prze­my­sło­wych, obra­biar­kach oraz w maszy­nach off­se­to­wych Wydaj­ność pom­py 3,2 / 4,4 m³/min   Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 1 600,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy – Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej

Chiller clivet WSAT 614

Chiller clivet WSAT 614

5 / 5 ( 1 vote ) Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my CLIVET Model WSAT614 Urzą­dze­nie SPRZEDANE Agre­gat chłod­ni­czy z chło­dze­niem powie­trzem skra­pla­cza dla mocy zewnętrz­nej wyno­si od 81,4 do 160 kW Chil­le­ry serii WSAT i WSAN posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną. Uży­wa­ne są kom­pre­so­ry typu Scroll. Blo­ki wypo­sa­żo­ne są w nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­ro­wy układ ste­ro­wa­nia pozwa­la­ją­cy na regu­la­cję i opty­ma­li­za­cję wszyst­kich para­me­trów pra­cy wraz ze wzro­stem ich efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przy nie­do­cią­że­niach. Cyn­ko­wa­na i malowana…

Więcej

Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY

Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my ARKTON SPRZEDANY Model ACI-PP-137 SP Moc chłod­ni­cza bli­ska 180 kW w tem­pe­ra­tu­rze +7 st. Cen­cju­sza W chwi­li obec­nej Chil­ler nie posia­da pom­py obie­go­wej, lecz ist­nie­je moż­li­wość dobo­ru i insta­la­cji pom­py pod okre­ślo­ne wyma­ga­nia klien­ta oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zapo­trze­bo­wa­nia na odbiór chło­du agre­ga­tu wody lodo­wej. Chil­ler ma wbu­do­wa­ny swo­bod­ny roz­ruch wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza ste­ro­wa­ny prze­twor­ni­kiem ciśnie­nia. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści lame­li skra­pla­cza Kontrola…

Więcej