BITZER CSH7591-90Y

BITZER CSH7591-90Y

BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71 Posia­da­my do sprze­da­nia dwie sprę­żar­ki śru­bo­we BITZER CSH7591-90Y-40D. Kom­pre­so­ry kupi­li­śmy i zde­mon­to­wa­li­śmy z sys­te­mu chło­dze­nia któ­ry nigdy nie zapra­co­wał, sys­tem został zbu­do­wa­ny i uru­cho­mio­ny lecz nie pra­co­wał. Krót­ce każ­dej ze sprę­ża­rek zalu­to­wa­li­śmy celem nie wni­ka­nia powie­trza i wil­go­ci do ukła­du, następ­nie ze sprę­żar­ki usu­nę­li­śmy powie­trze — czas próż­ni 16 godzin. Final­nie sprę­żar­ki napeł­ni­li­śmy Azo­tem Tech­nicz­nym. Sprę­żar­ka BITZER CSH7591-90Y-40D sprę­żar­ki sprze­da­ne BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA

Dowiedz się więcej

DANFOSS SH300

DANFOSS SH300

Sprę­żar­ka sprze­da­na Sprę­żar­ka chłod­ni­cza Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji od bli­sko 20 lat. Nasza Fir­ma cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią na tere­nie całej Pol­ski, m.in. dzię­ki wpro­wa­dza­niu inno­wa­cyj­nych, a tak­że bez­a­wa­ryj­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia. Dys­po­nu­jąc naj­wyż­szej kla­sy urzą­dze­nia­mi chłod­ni­czy­mi, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi może­my zagwa­ran­to­wać dowol­ną maszy­nę o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach dopa­so­wa­nych do indy­wi­du­al­ne­go Klien­ta. Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, podzespołów,…

Dowiedz się więcej

Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122

Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122

Agre­gat wody lodo­wej Car­rier 30GX-122 Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Fla­go­wą usłu­gą Naszej Fir­my jest skup, kom­plek­so­wa rege­ne­ra­cja, sprze­daż, jak rów­nież wyna­jem agre­ga­tów wody lodo­wej. Chil­le­ry reno­mo­wa­nych marek w niskiej cenie! W opar­ciu o bli­sko 20 let­nie doświad­cze­nie pro­po­nu­je­my Naszym Klien­tom naj­wyż­szej jako­ści dobór urzą­dzeń chłod­ni­czych, a tak­że nie­za­wod­ne i bez­piecz­ne insta­la­cje wody lodo­wej. W swej ofer­cie posia­da­my chi­l­ler-agre­­gat wody lodo­wej wio­dą­cej mar­ki Carier 30GX-122 o mocy chłodniczej…

Dowiedz się więcej

Chiller Carrier 30RB0602

Chiller Carrier 30RB0602

Chil­le­ry Sprze­da­ne Ser­wis chil­ler Car­rier M2013016421 30RB0602 SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech kupi­li­śmy do sprze­da­ży uży­wa­ny agre­ga­ty wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602. Przed samy demon­ta­żem urzą­dze­nia zosta­ły uru­cho­mio­ne i grun­tow­nie spraw­dzo­ne. Prze­gląd wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602 Urzą­dze­nia chło­dzi­ły jeden z biu­row­ców, do koń­ca pra­co­wa­ły. W histo­rii alar­mów nie widzi­my żad­nych nie­po­ko­ją­cych wpi­sów. W insta­la­cji wody lodo­wej był gli­kol dzię­ki cze­mu wymien­ni­ki płasz­co­wo — ruro­we są w ide­al­nym sta­nie. Sprę­żar­ki spraw­ne nie ma…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller PIOVAN

Serwis chiller PIOVAN

Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480. . Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Pio­van CH480 Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza były bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zatar­ty.   Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody lodo­wej sto­so­wał zwy­kłą wodę…

Dowiedz się więcej

Chiller YORK 253 kW

Chiller YORK 253 kW

Ser­wis Chil­ler YORK 253 kW — urzą­dze­nie SPRZEDANE Sza­now­ni Pań­stwo SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je agre­gat wody lodo­wej YORK YCAL0253SB50XA z 2001 roku. Chil­ler zbu­do­wa­ny na wymien­ni­ku płasz­czo­wo ruro­wym naj­bar­dziej odpor­nym na zanie­czysz­cze­nia wystę­pu­ją­ce w sta­rych insta­la­cjach. Nasz chil­ler wypo­sa­żo­ny jest w sześć sprę­ża­rek 015–02874–002 w bar­dzo dobrym sta­nie, układ fre­ono­wy czy­sty i szczel­ny. Wyko­na­ne czyn­no­ści ser­wis chil­ler York przed sprze­da­żą Mycie całe­go urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści chłod­nic skra­pla­cza – gorą­cą wodą o tem­pe­ra­tu­rze bli­skiej 70 oC Wymiana…

Dowiedz się więcej

Chiller YORK 60 kW

Chiller YORK 60 kW

Chil­ler YORK 60 kW Agre­gat wody lodo­wej York SPRZEDANY Moc chłod­ni­cza 60 kW Moduł hydrau­licz­ny ( pom­pa + zbior­nik 170 L ) Czyn­nik 410A Dwa ukła­dy chłod­ni­cze ( dwie sprę­żar­ki cope­land scroll ZP 137) Rok 2004 Cena Loco War­sza­wa za urzą­dze­nie to jedy­ne 18 000,00 zło­tych net­to Zapra­sza­my do zaku­pu / wynaj­mu Chil­ler YORK 60 kW | YLCA-60G1TP 380T Uwa­ga: Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warun­ka­mi: 1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ…

Dowiedz się więcej

Chiller Lahntechnik BL 172–49

Chiller Lahntechnik BL 172–49

Posia­da­my do sprze­da­nia Chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–49 o mocy chłod­ni­czej 21,4 kW

Dowiedz się więcej

Chiller Climaveneta 4,7 kW

Chiller Climaveneta 4,7 kW

Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Cli­ma­Ve­ne­ta SKiC Robert Apta­cy SPRZEDANY

Dowiedz się więcej

Chiller 10 kW Thermocold

Chiller 10 kW Thermocold

Chil­ler Ther­mo­cold o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 10 kW SPRZEDANY Posia­da­my wytwor­ni­cę wody lodo­wej zbu­do­wa­ną na nie­za­wod­nym agre­ga­cie chłod­ni­czym Ther­mo­cold. Nasz chil­ler posia­da odro­bi­nę prze­wy­mia­ro­wa­ny wymien­nik pły­to­wy “PAROWNIK” dzię­ki cze­mu zwięk­szy­li­śmy nie­co wydaj­ność chłod­ni­czą urzą­dze­nia. W chwi­li obec­nej nasz chil­ler nie jest wypo­sa­żo­ny w pom­pę obie­go­wą wody, czuj­nik prze­pły­wu flow switch oraz zbior­nik wzbior­czy. Na żąda­nie klien­ta może­my dobrać te ele­men­ty pod okre­ślo­ny układ — waż­ny prze­pływ i ciśnie­nie medium. Uwa­ga: Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas…

Dowiedz się więcej
1 2