Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

5 / 5 ( 239 votes ) Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Apta­cy Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro. Chłod­nic­two prze­my­sło­we – insta­la­cje i urzą­dze­nia. Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dziedzinach…

Więcej

Instalacja wody lodowej | woda lodowa

Instalacja wody lodowej | woda lodowa

4.9 / 5 ( 111 votes ) Insta­la­cja wody lodo­wej — woda lodo­wa | SKiC Robert Apta­cy Choć do chło­dze­nia pomiesz­czeń, maszyn prze­my­sło­wych, bądź róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sów prze­my­sło­wych wciąż uży­wa się sys­te­mów fre­ono­wych to ich miej­sce coraz czę­ściej zaj­mu­ją nowo­cze­sne insta­la­cje wody lodo­wej. Powo­dów, dla któ­rych tech­no­lo­gia wody lodo­wej cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią, jest wie­le, naj­waż­niej­sze z nich to:  Niskie kosz­ty. Zmniej­szo­ne kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, a tak­że inwe­sty­cyj­ne.  Wyso­ka spraw­ność. Agre­ga­ty wody lodo­wej cie­szą się znacznie…

Więcej

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprzedaż chiller

5 / 5 ( 142 votes ) Skup i sprze­daż chil­ler | SKiC Robert Apta­cy Wytwor­ni­ce wody lodo­wej zwa­ne potocz­nie chil­le­ra­mi to wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia, spraw­dza­ją­ce się wszę­dzie tam, gdzie koniecz­ne jest utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nio niskiej, sta­łej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia, odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej koniecz­nej do zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy maszyn i urzą­dzeń w tym obra­bia­rek. Agre­ga­ty wody lodo­wej to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W chil­le­rach medium chło­dzą­cym naj­czę­ściej jest…

Więcej

Serwis chłodziarek oleju

Serwis chłodziarek oleju

4.9 / 5 ( 24 votes ) Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju ser­wis urzą­dzeń do schła­dza­nia nagrza­ne­go chło­dzi­wa ina­czej chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej Chil­le­ry. Chło­dziar­ki te zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład płynów…

Więcej