Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Chłod­nic­two prze­my­sło­we | SKiC Robert Apta­cy — Lider w bran­ży HVAC&R Już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my, budu­je­my od pod­staw oraz napra­wia­my wszel­kie maszy­ny i urzą­dze­nia chłod­ni­cze i mroź­ni­cze. Dzię­ki naszym urzą­dze­niom chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych takich jak fre­on, gli­kol, solan­ka itd… Chło­dzi­my powierzch­nie skle­po­we, maga­zy­no­we a tak­że biu­row­ce. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszyst­kie maszy­ny i…

Dowiedz się więcej

Instalacje wody lodowej | Woda lodowa

Instalacje wody lodowej | Woda lodowa

Insta­la­cja wody lodo­wej — woda lodo­wa | SKiC Robert Apta­cy pro­jek­tu­je­my, budu­je­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie insta­la­cje i sys­te­my wody lodo­wej. Oprócz budo­wy kom­plet­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia, dostar­cza­my wcze­śniej wy ser­wi­so­wa­ne i przy­go­to­wa­ne do natych­mia­sto­wej pra­cy agre­ga­ty wody lodo­wej “chil­le­ry”, dry coole­ry a tak­że pom­py wody a nawet prze­pom­pow­nie wody lodo­wej. Nasz ser­wis do tej pory wybu­do­wał kil­ka­dzie­siąt insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia: Maszyn i urzą­dzeń w tym rów­nież maszyn CNC Chło­dzi­my for­my wtryskowe…

Dowiedz się więcej

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprze­daż chil­ler | SKiC Robert Apta­cy Wytwor­ni­ce wody lodo­wej zwa­ne potocz­nie chil­le­ra­mi to wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia, spraw­dza­ją­ce się wszę­dzie tam, gdzie koniecz­ne jest utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nio niskiej, sta­łej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia, odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej koniecz­nej do zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy maszyn i urzą­dzeń w tym obra­bia­rek. Agre­ga­ty wody lodo­wej to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W chil­le­rach medium chło­dzą­cym naj­czę­ściej jest roz­twór gli­ko­lu roz­cień­czo­ny z wodą lub sama…

Dowiedz się więcej

Serwis chłodziarek oleju

Serwis chłodziarek oleju

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju i chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej chil­le­ry. Agre­ga­ty wody lodo­wej zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych lub ole­ju. SKiC Robert Apta­cy oferuje:…

Dowiedz się więcej