Naprawa lodówek samochodowych – usługa drzwi w drzwi

Naprawa lodówek samochodowych – usługa drzwi w drzwi

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych z całej Pol­ski odbiór i dosta­wa lodów­ki “drzwi w drzwi” Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i po napra­wie dostar­cza­my z powro­tem lub pod wska­za­ny adres na tere­nie Pol­ski. Wystar­czy zgło­sić uszko­dzo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą i zamó­wić usłu­gę w naszym For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym Pra­gnie­my zazna­czyć że ter­min reali­za­cji usłu­gi zale­ży od pozio­mu skom­pli­ko­wa­nia uster­ki, rodza­ju czę­ści zamien­nych i dostęp­no­ści tych czę­ści. Kon­takt z serwisem…

Więcej