Naprawa serwis central wentylacyjnych VTS

Naprawa serwis central wentylacyjnych VTS

Napra­wa i Ser­wis Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS Gwa­ran­cja popraw­nej pra­cy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych W dzi­siej­szych cza­sach, kie­dy jakość powie­trza sta­je się coraz waż­niej­szym ele­men­tem nasze­go życia, pra­wi­dło­wa pra­ca cen­tral wen­ty­la­cyj­nych sta­je się klu­czo­wym aspek­tem utrzy­ma­nia zdro­wia i kom­for­tu wewnętrz­ne­go. W tro­sce o Two­je bez­pie­czeń­stwo i kom­fort, fir­ma SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je się w napra­wie i ser­wi­sie cen­tral wen­ty­la­cyj­nych mar­ki VTS, zapew­nia­jąc kom­plek­so­we usłu­gi, któ­re obej­mu­ją kon­tro­lę popraw­nej pra­cy auto­ma­ty­ki kon­tro­­l­no-pomia­­ro­­wej, pomia­ry opor­no­ści i prą­dów pra­cy sil­ni­ków wentylatorów…

Dowiedz się więcej

Serwis Central Wentylacyjnych Klimor

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej Kli­mor oraz agre­ga­tu skra­pla­ją­ce­go CLINT MHA/K 182CC Treść wezwa­nia Zwra­ca­my się z proś­bą o prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go audy­tu dwóch naszych sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych oraz powią­za­nych z nimi agre­ga­tów chłod­ni­czych. Nie­ste­ty, mamy do czy­nie­nia z cią­gły­mi pro­ble­ma­mi, któ­re obja­wia­ją się zarów­no w czę­stych błę­dach wyświe­tla­nych przez cen­tra­le, jak i w nie­spraw­no­ści lub cał­ko­wi­tym bra­ku pra­cy agre­ga­tów chłod­ni­czych. Dotych­cza­so­wa fir­ma insta­la­cyj­na, odpo­wie­dzial­na za mon­taż, napra­wy i ser­wis naszych urzą­dzeń, nie była w…

Dowiedz się więcej

Konserwacja wentylacji mechanicznej

Konserwacja wentylacji mechanicznej

Kon­ser­wa­cja Wen­ty­la­cji Mecha­nicz­nej — Klucz do Zdro­we­go Śro­do­wi­ska W SKIC, pro­wa­dzo­nej przez Rober­ta Apta­cy, rozu­mie­my zna­cze­nie prze­glą­du wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej w utrzy­ma­niu zdro­we­go i bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska w domach i budyn­kach komer­cyj­nych. Nasze usłu­gi kon­ser­wa­cyj­ne są zapro­jek­to­wa­ne, aby zapew­nić czy­ste i świe­że powie­trze, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko pro­ble­mów zdro­wot­nych i zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych. Dla­cze­go Kon­ser­wa­cja Wen­ty­la­cji Mecha­nicz­nej jest Waż­na? Regu­lar­na kon­ser­wa­cja wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej jest klu­czo­wa dla zapew­nie­nia opty­mal­nej jako­ści powie­trza wewnątrz pomiesz­czeń. Zanie­dba­ne sys­te­my mogą pro­wa­dzić do nagromadzenia…

Dowiedz się więcej

Serwis wentylacji mechanicznej

Serwis wentylacji mechanicznej

Ser­wis wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej — SKIC Robert Apta­cy Chy­ba każ­dy z Nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do…

Dowiedz się więcej

Serwis central wentylacyjnych

Serwis central wentylacyjnych

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Odpo­wied­nio dobra­ny Ser­wis pozwo­li Nam na bez­a­wa­ryj­ną i wydaj­ną pra­cę. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klientów…

Dowiedz się więcej

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS VS-180 SKiC Robert Apta­cy Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my, doko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we, a tak­że ser­wi­su­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym tak­że cen­tral VTS Prze­gląd okre­so­wy cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej VTS W skład usłu­gi prze­glą­du okre­so­we­go cen­tra­li weszło: Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem mecha­nicz­nym — Nasi ser­wi­san­ci spraw­dza­ją  solid­ność moco­wań wen­ty­la­to­rów, pre­so­sta­tów, klap i siłow­ni­ków, pod­pór i wzmoc­nień. Wymia­na fil­trów powie­trza na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę. Mycie urzą­dze­nia wewnątrz, mycie klap, wymien­ni­ka oraz nagrzew­ni­cy. Odgrzybianie…

Dowiedz się więcej

Centrale wentylacyjne DOSPEL

Centrale wentylacyjne DOSPEL

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­nie prze­glą­du, napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­gląd cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­glą­do­wi zosta­ły odda­ne trzy cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne Dospe­la  DEIMOS 0/N‑5A/1–1/P ERATO 1/N‑5A/1–1/L DEIMOS 0/N‑5‑HW260V/1–1/L Urzą­dze­nia są w bar­dzo dobrym sta­nie tech­nicz­nym, przede wszyst­kim z powo­du ich bar­dzo rzad­kie­go sto­so­wa­nia.  Sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów solid­nie przy­twier­dzo­ne do pod­staw urzą­dzeń, tur­bi­ny w bez­piecz­nej odle­gło­ści od obu­do­wy, łoży­ska w ide­al­nym sta­nie Filtry…

Dowiedz się więcej

Serwis wentylacji mechanicznej

Serwis wentylacji mechanicznej

SERWIS WENTYLACJI MECHANICZNEJSKIC Robert Apta­cy Chy­ba każ­dy z nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do…

Dowiedz się więcej

Konserwacja central wentylacyjnych

Konserwacja central wentylacyjnych

KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKIC ROBERT APTACY Nawet naj­lep­sze urzą­dze­nia wyma­ga­ją regu­lar­nych prze­glą­dów i napraw. Pomi­mo tego, że pro­du­cen­ci pro­wa­dzą swe­go rodza­ju wyścig zbro­jeń pod kątem dąże­nia do nie­za­wod­no­ści swo­ich fla­go­wych pro­duk­tów to trze­ba mieć zawsze na uwa­dze, że więk­szość pod­ze­spo­łów wyma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go ser­wi­su i wymia­ny. Zakres prze­glą­dów i napraw z roku na rok się posze­rza ze wzglę­du na to, że coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z wyso­ką zło­żo­no­ścią oma­wia­ne­go sprzę­tu. Pamię­taj­my, że im bar­dziej zaawansowana…

Dowiedz się więcej

Serwis central wentylacyjnych

Serwis central wentylacyjnych

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKiC Robert Apta­cy Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­no-kli­ma­ty­za­cyj­nych Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klien­tów fir­ma SKIC Robert…

Dowiedz się więcej
1 2