Serwis wentylacji mechanicznej

Serwis wentylacji mechanicznej

Ser­wis wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej — SKIC Robert Apta­cy Chy­ba każ­dy z Nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych

Serwis central wentylacyjnych

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Odpo­wied­nio dobra­ny Ser­wis pozwo­li Nam na bez­a­wa­ryj­ną i wydaj­ną pra­cę. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klientów…

Więcej

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS VS-180 SKiC Robert Apta­cy Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my, doko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we, a tak­że ser­wi­su­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym tak­że cen­tral VTS Prze­gląd okre­so­wy cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej VTS W skład usłu­gi prze­glą­du okre­so­we­go cen­tra­li weszło: Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem mecha­nicz­nym — Nasi ser­wi­san­ci spraw­dza­ją  solid­ność moco­wań wen­ty­la­to­rów, pre­so­sta­tów, klap i siłow­ni­ków, pod­pór i wzmoc­nień. Wymia­na fil­trów powie­trza na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę. Mycie urzą­dze­nia wewnątrz, mycie klap, wymien­ni­ka oraz nagrzew­ni­cy. Odgrzybianie…

Więcej

Centrale wentylacyjne DOSPEL

Centrale wentylacyjne DOSPEL

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­nie prze­glą­du, napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­gląd cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­glą­do­wi zosta­ły odda­ne trzy cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne Dospe­la  DEIMOS 0/N‑5A/1–1/P ERATO 1/N‑5A/1–1/L DEIMOS 0/N‑5‑HW260V/1–1/L Urzą­dze­nia są w bar­dzo dobrym sta­nie tech­nicz­nym, przede wszyst­kim z powo­du ich bar­dzo rzad­kie­go sto­so­wa­nia.  Sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów solid­nie przy­twier­dzo­ne do pod­staw urzą­dzeń, tur­bi­ny w bez­piecz­nej odle­gło­ści od obu­do­wy, łoży­ska w ide­al­nym sta­nie Filtry…

Więcej

Serwis wentylacji mechanicznej

Serwis wentylacji mechanicznej

SERWIS WENTYLACJI MECHANICZNEJSKIC Robert Apta­cy Chy­ba każ­dy z nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do…

Więcej

Konserwacja central wentylacyjnych

Konserwacja central wentylacyjnych

KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKIC ROBERT APTACY Nawet naj­lep­sze urzą­dze­nia wyma­ga­ją regu­lar­nych prze­glą­dów i napraw. Pomi­mo tego, że pro­du­cen­ci pro­wa­dzą swe­go rodza­ju wyścig zbro­jeń pod kątem dąże­nia do nie­za­wod­no­ści swo­ich fla­go­wych pro­duk­tów to trze­ba mieć zawsze na uwa­dze, że więk­szość pod­ze­spo­łów wyma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go ser­wi­su i wymia­ny. Zakres prze­glą­dów i napraw z roku na rok się posze­rza ze wzglę­du na to, że coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z wyso­ką zło­żo­no­ścią oma­wia­ne­go sprzę­tu. Pamię­taj­my, że im bar­dziej zaawansowana…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych

Serwis central wentylacyjnych

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKiC Robert Apta­cy Każ­de urzą­dze­nie, wyma­ga cyklicz­nych prze­glą­dów a w szcze­gól­no­ści to, któ­re nara­żo­ne jest na pra­cę w bar­dzo trud­nych warun­kach. W związ­ku z powyż­szym wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis powi­nien w ramach czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę mecha­ni­zmu, doko­nać wymia­ny zuży­tych pod­ze­spo­łów i napra­wić powsta­łe uszko­dze­nia, któ­re nie­rzad­ko są skut­kiem zanie­dbań zwią­za­nych z bra­kiem regu­lar­nej kon­ser­wa­cji jak i rów­nież eks­plo­ata­cji nie­zgod­nej z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­no-kli­ma­ty­za­cyj­nych Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klien­tów fir­ma SKIC Robert…

Więcej

Serwis wentylacji

Serwis wentylacji

Ser­wis wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, napra­wa i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych i sys­te­mu ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cją a wszyst­ko to ofe­ru­je Nasz ser­wis. Ser­wis Fir­ma SKiC Robert Apta­cy ser­wi­su­je i napra­wia cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne o dowol­nej wydaj­no­ści i dowol­nym zasto­so­wa­niu. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne to jed­ne z waż­niej­szych urzą­dzeń wypo­sa­że­nia budyn­ków, miesz­kań, hal prze­my­sło­wych. Zanie­dba­nie cen­tral owo­cu­je bra­kiem wen­ty­la­cji pomiesz­czeń a co za tym idzie brak świe­że­go powie­trza, grzyb, nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra itd.… Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym klien­tom usłu­gę: Serwis…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych VTS

Serwis central wentylacyjnych VTS

Nasz ser­wis wen­ty­la­cji od ponad 10 lat zapew­nia sku­tecz­ny i kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS to naszym zda­niem jed­ne z lep­szych pro­duk­tów tej gru­py mate­ria­łów obec­nych na naszym ryn­ku, z pośród resz­ty wyróż­nia je kil­ka czyn­ni­ków. Solid­ność wyko­na­nia — fir­ma VTS posta­wi­ła na solid­ność a przy jej pro­jek­to­wa­niu pro­du­cent nie zapo­mniał o este­ty­ce. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS wypo­sa­żo­ne są w stan­dar­do­we pod­ze­spo­ły auto­ma­ty­ki, obec­ne na naszym ryn­ku. Czę­ści /automatykę wykonawczą/ do nich można…

Więcej

Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przed pod­ję­ciem decy­zji o budo­wie domu jed­no­ro­dzin­ne­go nale­ży zasta­no­wić się nad kil­ko­ma kwe­stia­mi. Pierw­szą, naj­waż­niej­szą spra­wą jest wybór sys­te­mu wen­ty­lo­wa­nia pomiesz­czeń. Mamy do wybo­ru wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną i gra­wi­ta­cyj­ną. Decy­zja o wybo­rze sys­te­mu wen­ty­la­cyj­ne­go powin­na zostać pod­ję­ta po zapo­zna­niu się ze spe­cy­fi­ką każ­de­go z nich. Wen­ty­la­cja gra­wi­ta­cyj­ne deter­mi­nu­je bar­dzo niskie kosz­ta inwe­sty­cyj­ne i jest tania w eks­plo­ata­cji. Natu­ral­ne wen­ty­lo­wa­nie pomiesz­czeń może być sto­so­wa­ne w każ­dym obiek­cie budow­la­nym, gdyż jedy­ną rze­czą jaką musi wyko­nać wła­ści­ciel jest wmurowanie…

Więcej
1 2