Chiller Carrier 80 kW

Chiller Carrier 80 kW

Moder­ni­za­cja agre­ga­tu chłod­ni­cze­go Car­rier 38RA-080-B0058-PEE — chil­ler 80 kW Tym razem dzia­ła­li­śmy na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech, fir­ma ta kupi­ła dwa agre­ga­ty skra­pla­ją­ce Car­rier do chło­dze­nia wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej. Zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cję agre­ga­tu i budo­wę chil­le­ra. Chil­ler Car­rier 80 kW Zało­że­nia tech­nicz­ne co do nowo powsta­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej: Wydaj­ność chło­dze­nia: 80 kW w para­me­trze +5oC / 45oC Agre­gat wody lodo­wej ma pra­co­wać w sys­te­mie zamknię­tym jed­nak ze zbior­ni­kiem bufo­ro­wym Wytwor­ni­ca wody lodo­wej może zostać włą­czo­na do ist­nie­ją­ce­go układu…

Więcej

Chiller Oil 2 kW

Chiller Oil 2 kW

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we chło­dziar­ki ole­ju. “Chil­ler oil” o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, dowol­ne­go pro­du­cen­ta, Nasz ser­wis dzia­ła na tere­nie całej POLSKI. Zosta­li popro­sze­ni o napra­wę — moder­ni­za­cję chil­ler oil DAIKIN. Chil­ler miał uszko­dzo­ną sprę­żar­kę oraz elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia. Koszt napra­wy oraz dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na pły­tę ste­ro­wa­nia zmu­sił Nas do zbu­do­wa­nia wła­sne­go chil­ler oil. Zapo­trze­bo­wa­nie w chłód maszy­ny CNCOCUMA 1,3 — 1,4 kW. Prze­pływ ole­ju “Oil pump” 12 — 14.4…

Więcej

OPK ICE230

OPK ICE230

Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilo­ści medium w zbior­ni­ku bufo­ro­wym /kłopot z wymianą…

Więcej

Chiller Trane CGA200

Chiller Trane CGA200

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cy — Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia. Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z racji tego że nie ma w sobie…

Więcej

Chiller WEISS FREE COOLING

Chiller WEISS FREE COOLING

Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynaj­mem Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler. Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprze­da­żą:  Mycie całe­go urzą­dze­nia  Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Kon­tro­la wkła­dów fil­trów freonu…

Więcej

Wynajem chillerów

Wynajem chillerów

Wyna­jem chil­le­rów — agre­ga­tów wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo chil­le­ry dowol­nej mocy chłod­ni­czej, typu czy mar­ki. Para­me­try w zakre­sie mocy chło­dze­nia, a tak­że tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej dopa­so­wu­je­my ści­śle do potrzeb Naszych Klien­tów. Zapew­nia­jąc naj­lep­sze roz­wią­za­nia zarów­no do stan­dar­do­wych, jak i nie­ty­po­wych insta­la­cji chłod­ni­czych w obiek­tach han­dlo­wych, prze­my­sło­wych, maga­zy­nach, jak rów­nież chil­le­ry do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych i che­micz­nych Nasza Fir­ma od lat dostar­cza nie­za­wod­ne i wydaj­ne chil­le­ry oraz insta­la­cje wody…

Więcej