Serwis chiller OPK ICE230

Serwis chiller OPK ICE230

3 / 5 ( 2 votes ) Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilości…

Więcej

Chiller WEISS FREE COOLING

Chiller WEISS FREE COOLING

4.7 / 5 ( 34 votes ) Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynaj­mem Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler. Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprze­da­żą:  Mycie całe­go urzą­dze­nia  Odzysk i…

Więcej

Wynajem chillerów

Wynajem chillerów

4.8 / 5 ( 90 votes ) Wyna­jem chil­le­rów — agre­ga­tów wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo chil­le­ry dowol­nej mocy chłod­ni­czej, typu czy mar­ki. Para­me­try w zakre­sie mocy chło­dze­nia, a tak­że tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej dopa­so­wu­je­my ści­śle do potrzeb Naszych Klien­tów. Zapew­nia­jąc naj­lep­sze roz­wią­za­nia zarów­no do stan­dar­do­wych, jak i nie­ty­po­wych insta­la­cji chłod­ni­czych w obiek­tach han­dlo­wych, prze­my­sło­wych, maga­zy­nach, jak rów­nież chil­le­ry do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych i che­micz­nych Nasza Fir­ma od lat dostarcza…

Więcej