Chiller 10 kW Thermocold

3.7/5 — (3 votes) 

Chil­ler Ther­mo­cold o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 10 kW SPRZEDANY

Posia­da­my wytwor­ni­cę wody lodo­wej zbu­do­wa­ną na nie­za­wod­nym agre­ga­cie chłod­ni­czym Ther­mo­cold. Nasz chil­ler posia­da odro­bi­nę prze­wy­mia­ro­wa­ny wymien­nik pły­to­wy “PAROWNIK” dzię­ki cze­mu zwięk­szy­li­śmy nie­co wydaj­ność chłod­ni­czą urzą­dze­nia. W chwi­li obec­nej nasz chil­ler nie jest wypo­sa­żo­ny w pom­pę obie­go­wą wody, czuj­nik prze­pły­wu flow switch oraz zbior­nik wzbiorczy.
Na żąda­nie klien­ta może­my dobrać te ele­men­ty pod okre­ślo­ny układ — waż­ny prze­pływ i ciśnie­nie medium.

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

 1. Urzą­dze­nie musi zostać włą­czo­ne w układ wody lodo­wej zgod­nie z naszy­mi wytycznymi.
 2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej
 3. Urzą­dze­nie przed sprze­da­żą zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji
 4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:
 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń
 1. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:
 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych odpłat­nych prze­glą­dów serwisowych.
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…