Chiller Carrier 80 kW

4.8/5 — (18 votes) 

Chil­ler Car­rier 80 kW | SKiC Robert Apta­cySer­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Naszym głów­nym zada­niem w ostat­nim cza­sie była moder­ni­za­cja agre­ga­tów chłod­ni­czych Car­rier 30RA-080 o wydaj­no­ści chłod­ni­czej nomi­nal­nej 80 kW. Urzą­dze­nia te współ­pra­co­wa­ły z wen­ty­la­cją mecha­nicz­ną, któ­rej głów­ną funk­cją było chło­dze­nie powierzch­ni biu­ro­wych. Jed­nak­że na potrze­by fir­my Chil­ler­Tech owe urzą­dze­nia mia­ły zostać pod­da­ne grun­to­wa­nej moder­ni­za­cji jaką było dołą­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła pod potrze­by chło­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych

Urzą­dze­nia, jak rów­nież sprzęt mar­ki Car­rier to bar­dzo popu­lar­ne roz­wią­za­nia, któ­re pozwa­la­ją Nam na zmien­ne obcią­że­nie, a co za tym idzie ener­go­osz­częd­ną pra­cę. Jed­no­cze­śnie wyso­kiej jako­ści kom­po­nen­ty oraz pod­ze­spo­ły czy­nią ten sprzęt wyjąt­ko­wym pod każ­dym wzglę­dem. Kom­pak­to­wa i przez bli­sko 20 lat udo­sko­na­la­na budo­wa przy­czy­ni­ła się do dużej popu­lar­no­ści tych roz­wią­zań pozwa­la­jąc Nam na zacho­wa­nie ści­śle okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry w zakre­sie od ‑10 oC, aż do +35 oC. Sprawdź już dziś…

Chiller Carrier 80 kW

Głów­ne zało­że­nia tech­nicz­ne co do nowo powsta­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej Carrier:

  • Wydaj­ność chłod­ni­cza: 80 kW w para­me­trze 12/7 oC przy temp. na zewnątrz +35 oC
  • Głów­nym zało­że­niem urzą­dze­nia będzie pra­ca w ukła­dach zamknię­tych, stąd też nale­ża­ło­by wypo­sa­żyć chil­ler w pom­pę wody
  • Agre­gat wody lodo­wej ze wzglę­du na swo­je gaba­ry­ty oraz posa­do­wie­nie nale­ży wypo­sa­żyć w falow­nik celem zmniej­sze­nia jego gło­śno­ści. Efekt: chil­ler bar­dzo cichy załą­cza­ny sekwencyjnie 🙂
  • Wytwor­ni­ca wody lodo­wej może zostać wpię­ta w ist­nie­ją­cy układ chło­dze­nia maszyn, bądź też urzą­dzeń. Usłu­gi w zakre­sie sprze­da­ży i wynaj­mu agre­ga­tów wody lodo­wej otwie­ra­ją przed Nami nowe możliwości. 

Modernizacja agregatu skraplającego Carrier 38RA-080-B0058-PEE

Na wstę­pie odcię­li­śmy nad­wyż­kę rur insta­la­cji fre­ono­wej i zro­bi­li­śmy miej­sce pod stan­dar­do­we wypo­sa­że­nie chil­le­ra: pom­pę obie­go­wą, zbior­nik wyrów­naw­czy ciśnie­nio­wy, wymien­nik pły­to­wy, flow switch. Roz­wa­ża­my rów­nież insta­la­cję i mon­taż zawo­ru nad­mia­ro­we­go jed­nak dopie­ro pod indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie zleceniodawcy.

Chiller Carrier 80 kWPompa obiegowa w chiller Carrier 30RA-080

Zde­cy­do­wa­li­śmy się na zasto­so­wa­nie pom­py obie­go­wej OMI o wydaj­no­ści nomi­nal­nej Qn = 200 L/min, Pn = 4,8 Bar. Jej prze­pływ i ciśnie­nie zapew­nia­ją pra­cę w więk­szo­ści sys­te­mów chło­dze­nia /przepływ 200 L na minu­tę nor­mal­nie sto­so­wa­ny przy wydaj­no­ści chło­dze­nia na pozio­mie 120 kW.

Instalacja wody lodowej w chiller Carrier 38RA-080

Oru­ro­wa­nie chil­le­ra opar­li­śmy na rurach zaci­ska­nych KAN-therm Ste­el.

Chiller Carrier 80 kW | SKiC Robert Aptacy — Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Pro­du­cent

CARRIER

  
Model chil­le­ra30RA-080-B0058-PEE  
Wydaj­ność chłod­ni­cza w para­me­trze 12/7 oC80 kW  
Rok pro­duk­cji2009 r.  
Min. i Max. tem­pe­ra­tu­ra chło­dze­nia medium+2 oC / +45oC  
Chil­ler prze­zna­czo­ny do pra­cy w układzie-Chil­ler prze­zna­czo­ny jest do sys­te­mów zamknię­tych i otwar­tych (bez różnicy) 
Funk­cja chilleraChło­dze­nie  
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w dry coolerNIE  
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w odzysk ciepłaNIENa zamó­wie­nie i za dodat­ko­wą opła­tą może­my dopo­sa­żyć chil­ler w dodat­ko­wy wymiennik; 
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w pom­pę obie­go­wą wodyTAKIGO Qn = 200 L/min, Pn = 4,8 Bar 
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w wymien­nik ciepłapły­to­wy   
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w zbior­nik buforowyNIE   
Chil­ler wypo­sa­żo­ny w flow switchTAK   
Rodzaj połą­czeń po stro­nie wody lodowejGwint 1 1/2″   
Ilość sek­cji chłodzenia1   
Ilość sprę­ża­rek chłodniczych2 szt.   
Typ i model sprężarekśru­bo­we scrolPERFORMERSZ185W4PC 
Zasto­so­wa­ny czyn­nik chłod­ni­czy i jego ilośćR407C50 kg  
Napię­cie zasi­la­nia chillera400 VAC 3 FAZY + zero i ochrona  
Dekla­ro­wa­ny z DTR pobór prą­du chillera73 A   
Chil­ler chłodzonypowie­trzemZale­ca­ne posa­do­wie­nie urzą­dze­nia: na zewnątrz 
Ilość wen­ty­la­to­rów skraplacza1Wen­ty­la­to­ry pracująONOFF 
Wymia­ry chilleraDłu­gość = 2 100 mmSze­ro­kość = 1 100 mmWyso­kość = 1 350 mm 
Wagaok. 9000 kg   

 

5/5 (3 Reviews)