Chiller używany

4.9/5 — (94 votes) 

Chil­ler uży­wa­ny | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Nasza Fir­ma peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi doradz­twa w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia oraz sta­bi­li­za­cji, pozwa­la­jąc tym samym na zacho­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re czy­nią dane ukła­dy pro­sty­mi w obsłu­dze roz­wią­za­nia­mi, któ­rych żywot­ność wyno­si nawet 25 lat. Świad­czy­my nie­za­wod­ne usłu­gi w zakre­sie pro­jek­tu, budo­wy, a nawet moder­ni­za­cji sys­te­mów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą. Opty­ma­li­za­cja kosz­tów zuży­cia, jak i róż­no­rod­ne para­me­try, pozwo­lą Ci cie­szyć się bez­piecz­ną, a przy tym efek­tyw­ną pra­cą ukła­du chło­dze­nia nawet w trud­nych warun­kach. 

Ukła­dy chłod­ni­cze wyróż­nia­ją się zasad­ni­czy­mi róż­ni­ca­mi, m.in typa­mi zasto­so­wa­nych wymien­ni­ków oraz wystę­pu­ją­ce­go medium chło­dzą­ce­go. W tra­dy­cyj­nych ukła­dach do czy­nie­nia mamy z zale­d­wie jed­nym obie­giem pier­wot­nym, w któ­rym „fre­on” sta­no­wi czyn­nik chłod­ni­czy. W ukła­dach wody lodo­wej wystę­pu­ją dwa, bądź wię­cej obie­gów, przez co urzą­dze­nie posia­da wyż­szy współ­czyn­nik EER, a sam układ sta­je się znacz­nie bez­piecz­niej­szy, niż stan­dar­do­wych układ opar­tych o freon.

 Zapew­ne każ­dy chciał­by, aby jego sys­tem speł­niał wszel­kie wyma­ga­nia oraz  funk­cjo­no­wał efek­tyw­nie, bez­piecz­ne i nie­za­wod­nie. Wyni­ka­ją­ce z Nasze­go roz­wo­ju coraz to now­sze tech­no­lo­gie, umoż­li­wia­ją sto­so­wa­nie bez­piecz­niej­szych metod w opar­ciu maszy­ny z wyso­kim współ­czyn­ni­kiem wydaj­no­ścio­wym zwa­nym „EER” , bądź „COP”. W celu zagwa­ran­to­wa­nia cią­gło­ści pro­duk­cyj­nej, pora­dzi­my sobie z naj­trud­niej­szy­mi pro­ble­ma­mi i awa­ria­mi maszyn. Prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we agre­ga­tów wody lodo­wej wio­dą­cych pro­du­cen­tów na tere­nie całej Pol­ski. Zapo­znaj się z sze­ro­ką ofer­tą SKiC już dziś!

Chiller używany

Chiller używany

Jeste­śmy w posia­da­niu nowo­cze­snych urzą­dzeń chłod­ni­czych,  któ­re spro­sta­ją wszel­kim ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów, na naj­wyż­szym pozio­mie. Nasz asor­ty­ment miesz­czą­cy rów­no 68 chil­le­rów dostęp­nych od ręki pozwa­la Nam na odpo­wied­ni dobór maszyn, zarów­no pod kątem mocy chłod­ni­czej, jak i ich typów czy wiel­ko­ści. W peł­ni nowy, jak i uży­wa­ny sprzęt chłod­ni­czy o dowol­nych wydaj­no­ściach od 1 kW, aż po chil­le­ry prze­my­sło­we o mocy bli­sko 1,5 MW. Jeste­śmy chęt­ni, aby two­rzyć wszel­kie sys­te­my chło­dze­nia, co otwie­ra przed Nami nowe możliwości!

Dotych­cza­so­wa zdo­by­ta wie­dza, 20 let­nie doświad­cze­nie w bran­ży HVAC/R , a tak­że licz­ne cer­ty­fi­ka­ty umoż­li­wia­ją Nam facho­we dopa­so­wa­nie agre­ga­tów wody lodo­wej pod indy­wi­du­al­ne potrze­by i wyma­ga­nia Naszych Klien­tów. Wybór odpo­wied­niej maszy­ny jest jed­ną z naj­waż­niej­szych czyn­no­ści, stąd też taki zakup powi­nien być prze­my­śla­ny. Posia­da­my rów­nież chil­le­ry z funk­cją free coolin­gu , któ­re pozwo­lą Ci zmniej­szyć rachun­ki za prąd nawet do 45%, w ska­li roku. Zmniej­sza to jed­no­cze­śnie ilość prze­pra­co­wa­nych robo­czo-godzin przez co żywot­ność urzą­dzeń jest znacz­nie dłuż­sza. Prze­ko­naj się sam już dziś!

Wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy i dłu­go­ter­mi­no­wy urzą­dzeń z zakre­su chło­dze­nia oraz sta­bi­li­za­cji pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Wciąż powięk­sza­ją­cy się asor­ty­ment, daje Nam moż­li­wość speł­nie­nia wszel­kich wyma­gań, gwa­ran­tu­jąc przy tym efek­tyw­ność i bez­pie­czeń­stwo. Nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne przez Nasz Ser­wis, opar­te o dogłęb­ne testy spraw­no­ścio­we, pozwo­lą Ci cie­szyć się sta­łą tem­pe­ra­tu­rą nie­za­leż­nie od warun­ków panu­ją­cych na zewnątrz. 

Chillery dostępne od ręki

Usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu nowych, bądź uży­wa­nych agre­ga­tów wody lodo­wej. Uzy­ska­ne kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści,  umoż­li­wia Nam zagwa­ran­to­wa­nie ści­śle okre­ślo­nych para­me­trów urzą­dzeń, jed­no­cze­śnie umoż­li­wia­jąc krót­ki czas dosta­wy oraz ewen­tu­al­ny mon­taż kon­kret­ne­go sys­te­mu czy też maszy­ny. Nale­ży pamię­tać o tym, że opty­ma­li­za­cja sys­te­mów chło­dze­nia pod indy­wi­du­al­ne potrze­by nowe­go urzą­dze­nia jest klu­czo­wa. Pozwól, aby zaopie­ko­wa­li się Tobą specjaliści!

Chil­le­ry uży­wa­ne są bar­dzo dobrą alter­na­ty­wą dla firm, czy też przed­się­biorstw, któ­re posia­da­ją ogra­ni­czo­ny budżet. Nie zna­czy to jed­nak, iż uży­wa­ne urzą­dze­nia są mniej spraw­ne i zdat­ne do dal­sze­go funk­cjo­no­wa­nia, od nowych roz­wią­zań. Trwa­ła budo­wa oraz zna­ko­mi­te seg­men­ty maszyn pozwa­la­ją na ich bar­dzo dłu­gą żywot­ność. Podob­na pro­sto­ta wyko­na­nia, jak i sze­ro­ki dostęp do ewen­tu­al­nych pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych czy­nią sprzęt znacz­nie bez­piecz­niej­szym roz­wią­za­niem w przy­pad­ku wystą­pie­nia wszel­kich pro­ble­mów, bądź awarii.

Wytwor­ni­ce wody lodo­wej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów m.in Tra­ne, York, Car­rier, Dan­foss, Bit­zer, Blue Box, Cli­vet, Air­well, Cli­ma­Ve­ne­ta, Clint, Tech­no­Trans, Gre­en Box, Len­nox, Ver­tiv, Hyfra, Ciat, Fri­go, MTA, KTK, Hite­ma, Stulz, MAS, Uni­fla­ir, Pio­van itd… Jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć nowe chil­le­ry powyż­szych pro­du­cen­tów z gwa­ran­cją, jed­nak­że ter­min dosta­wy jest znacz­nie dłuż­szy niż w przy­pad­ku uży­wa­nych agre­ga­tów wody lodowej. 

Chillery używane

Chillery używane

Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu zapo­trze­bo­wa­nia Klien­ta, w tym infor­ma­cji w jakim celu urzą­dze­nie ma zostać wyko­rzy­sty­wa­ne, bądź kom­plet­na insta­la­cja chłod­ni­cza (naj­le­piej po wizji lokal­nej w zakła­dzie, bądź na obiek­cie), będzie­my w sta­nie dobrać urzą­dze­nie i dora­dzi­my jak w naj­bar­dziej opty­mal­ny spo­sób uspraw­nić układ oraz jakie czyn­no­ści nale­ży wyko­nać w celu jego zabez­pie­cze­nia. Jeśli posia­dasz już wła­sny chil­ler + insta­la­cję wody lodo­wej, lecz jest ona nie­wy­star­cza­ją­ca, z przy­jem­no­ścią odku­pi­my go w roz­sąd­nej cenie. To tak­że może przy­czy­nić się do obni­że­nia kosz­tów zwią­za­nych z kup­nem maszy­ny chłodzącej.

Agregat wody lodowej z gwarancją

  1. O dowol­nej mocy i wydaj­no­ści chłod­ni­czej dobra­ny pod indy­wi­du­al­ne potrze­by Klienta.
  2. Chil­le­ry od tem­pe­ra­tur minu­so­wych na przy­kład na potrze­by lodo­wisk, wytwor­nic lodu, tune­li szo­ko­wych itp., do tem­pe­ra­tur dodat­nich w zakre­sie + 2 stop­nie Cel­sju­sza po + 24 stop­nie Celsjusza.
  3. Wytwor­ni­ce wody lodo­wej słu­żą­ce do chło­dze­nia róż­ne­go rodza­ju cie­czy( chło­dze­nie maszyn)
  4. W zależ­no­ści od usa­do­wie­nia urzą­dze­nia, dobie­ra­my czy chil­ler ma być chło­dzo­ny powie­trzem, czy wodą.
  5. Jeste­śmy w sta­nie wpa­so­wać urzą­dze­nie w prze­strzeń, któ­rą Pań­stwo dys­po­nu­ją. Posia­da­my maszy­ny o róż­nych gabarytach.
  6. Usłu­gi pro­jek­tu i budo­wy sys­te­mów oraz insta­la­cji chło­dze­nia. Gwa­ran­tu­je­my żąda­ny para­metr, ciśnie­nie, jak i prze­pływ medium chło­dzą­ce­go, poprzez naj­wyż­szej jako­ści arma­tu­rę zabez­pie­cza­ją­cą i kontrolno-pomiarową.
  7. Moder­ni­za­cja ukła­dów chło­du tech­no­lo­gicz­ne­go wraz z prze­rób­ka­mi auto­ma­ty­ki sterująco-kontrolnej.
  8. Sprze­daż i mon­taż sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia. Zapew­nia­my chil­le­rydry coole­ry, pom­py wody, zbior­ni­ki w‑zbiorcze, jak i naj­wyż­szej jako­ści insta­la­cję wody lodo­wej.

Naszym Klien­tom zapew­nia­my pełen ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwa­ran­cyj­ny oraz prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we maszyn. Nasze usłu­gi świad­czy­my na tere­nie całej Pol­ski. Współ­pra­cu­je­my z Chil­ler­Tech - fir­mą któ­ra posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie na ryn­ku chłod­nic­twa i klimatyzacji. 

Chęć w dąże­niu do per­fek­cji w połą­cze­niu z bli­sko 20 let­nim doświad­cze­niem pozwa­la na facho­we doradz­two, a tak­że pomoc nie­za­leż­nie od stop­nia uszko­dze­nia, bądź nawet i cza­su na napra­wę. Wyzwa­nia, któ­re lubi­my prze­kła­da­ją się na coraz to szer­sze dzia­ła­nie przed­się­bior­stwa, a tak­że gamę zado­wo­lo­nych Klien­tów. Chil­le­ry dostęp­ne od ręki mają­ce na celu wspar­cie w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia oraz zapo­trze­bo­wa­nia w chłód. Wdra­ża­nie pro­stych w obsłu­dze, jak rów­nież wyso­ko­wy­daj­nych ukła­dów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą na tere­nie całej Pol­ski. Skon­tak­tuj się z Nami. 

Chiller używany |SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe

Używane chillery dostępne od ręki