Chiller Airwell o mocy 115 kW

5/5 — (2 votes) 

Chil­ler Air­well 115 kW w bar­dzo dobrym stanie

SKiC Robert Apta­cy sprze­da­je w peł­ni spraw­ne, wypo­ży­cza oraz insta­lu­je wcze­śniej napra­wio­ne i wy-ser­wi­so­wa­ne agre­ga­ty wody lodo­wej. Budu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń, budu­je­my rów­nież insta­la­cje wody lodowej.

Pra­gnie­my zaofe­ro­wać do sprze­da­ży bądź wyna­jem agre­gat wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ny powie­trzem, wypo­sa­żo­ny w pły­to­wy wymien­nik cie­płą PAROWNIK dzię­ki cze­mu gwa­ran­tu­je szyb­ki odbiór cie­pła. Chil­ler  odku­pi­li­śmy od fir­my któ­ra do koń­ca go eks­plo­ato­wa­ła. Przed sprze­da­żą Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis wymył i wy-ser­wi­so­wał urządzenie.Chiller Airwell 115 kW

Doko­na­ne czynności:

 • Mycie skra­pla­cza — chłod­nic powietrz­nych a tak­że parownika
 • Odzysk, prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go naj­waż­niej­sze nie stwier­dzi­li­śmy ubyt­ku, braków
 • Wyko­na­nie próż­ni w ukła­dzie freonowym
 • Wszyst­kie miej­sca koro­zji zosta­ły naj­do­kład­niej jak potra­fi­my oczysz­czo­ne a tak­że poma­lo­wa­ne far­bą chlorokauczukową.
 • Układ fre­ono­wy został wypeł­nio­ny nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R410 doda­li­śmy rów­nież kon­trast barwnik.
 • W ste­row­ni­ku zosta­ły zre­se­to­wa­ne licz­ni­ki pra­cy pomp i sprę­ża­rek dodat­ko­wo wyka­so­wa­li­śmy listę logów błędów

W chwi­li obec­nej ofe­ro­wa­ny przez Nas agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je popraw­nie. Sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no chil­ler szyb­ko osią­ga ocze­ki­wa­ną temperaturę.

Zapra­sza­my do zakupu

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

 1. Urzą­dze­nie musi zostać włą­czo­ne w układ wody lodo­wej zgod­nie z naszy­mi wytycznymi.
 2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej
 3. Urzą­dze­nie przed sprze­da­żą zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji
 4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:
 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Awa­rii i uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Awa­rii wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń
 1. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:
 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę urzą­dze­nia a tak­że całe­go ukła­du chłodzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych odpłat­nych prze­glą­dów serwisowych.
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

Cena Loco War­sza­wa za urzą­dze­nie to jedy­ne 32 000,00 zło­tych netto