Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY

Zostaw Opi­nię!

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my ARKTON SPRZEDANY

Model ACI-PP-137 SP

Moc chłod­ni­cza bli­ska 180 kW w tem­pe­ra­tu­rze +7 st. Cencjusza

W chwi­li obec­nej Chil­ler nie posia­da pom­py obie­go­wej, lecz ist­nie­je moż­li­wość dobo­ru i insta­la­cji pom­py pod okre­ślo­ne wyma­ga­nia klien­ta oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zapo­trze­bo­wa­nia na odbiór chło­du agre­ga­tu wody lodowej.

Chil­ler ma wbu­do­wa­ny swo­bod­ny roz­ruch wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza ste­ro­wa­ny prze­twor­ni­kiem ciśnienia.

Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne podzespoły:

  1. Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści lame­li skraplacza
  2. Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego

Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny ni ma jakich­kol­wiek wycie­ków, lame­le skra­pla­cza w sta­nie dobrym nie pogięte

  1. Dopo­sa­że­nie Chil­ler w prze­twor­ni­ki ciśnie­nia celem odpo­wied­nie­go wyste­ro­wa­nia wen­ty­la­to­rów oraz usta­le­nie opty­mal­ne­go ciśnie­nia na linii tłoczenia.
  2. Wymia­na ole­ju w sprężarkach
  3. Wymia­na wkła­dów fil­tra z funk­cją odkwaszania
  4. Nowy czyn­nik chłodniczy
  5. Kon­tro­la auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej Chiller
  6. Kon­tro­la stycz­ni­ków sprężarek

 

Chil­ler goto­wy do sprzedania

Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY