Chiller BlueBox 500 kW

Agre­gat wody lodo­wej Blue Box z opcją FREE COOLINGU
Moc chłod­ni­cza 530 kW
Moduł hydrau­licz­ny (2 pom­py + zbior­nik 740 L )
Czyn­nik 407c
Dwa cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ( dwa wymien­ni­ki pły­to­we , dwie sprę­żar­ki śru­bo­we Daikin )
Rok 2007

Cena 100 000 zł + VAT 23%

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kontaktowego

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awarii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usługę.