Chiller Climaveneta 4,7 kW

4.9/5 — (10 votes) 

Sprzedaż agregatów wody lodowej ClimaVeneta SKiC Robert Aptacy SPRZEDANY

Pra­gnie­my zaofe­ro­wać Pań­stwu agre­gat wody lodo­wej reno­mo­wa­nej fir­my Cli­ma­Ve­ne­ta. Chil­ler przed sprze­da­żą został przez Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny ser­wis napra­wio­ny i wy serwisowany.

Chil­ler poprzed­nio był napra­wia­ny przez inny ser­wis któ­ry wypeł­nił układ fre­ono­wy mokrym czyn­ni­kiem z całą pew­no­ścią fre­on z inne­go mokre­go urzą­dze­nia, sprę­żar­ka zosta­wa­ła wyłą­cza­na przez wła­ści­wie dzia­ła­ją­cą auto­ma­ty­kę i ste­ro­wa­nie. Doko­na­ne czynności:

Wyko­na­nie próż­ni w ukła­dzie freonowym
W mię­dzy­cza­sie wymy­li­śmy całe urzą­dze­nie, odka­mie­ni­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, pojem­nik wzbior­czy oraz pom­pę obiegową.

 • Wszyst­kie miej­sca koro­zji zosta­ły naj­do­kład­niej jak potra­fi­my oczysz­czo­ne i poma­lo­wa­ne far­bą chlorokauczukową.
 • Układ fre­ono­wy został wypeł­nio­ny nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym Retro­fit z R22, nato­miast zawór roz­pręż­ny został ska­li­bro­wa­ny pod nowy czynnik.
 • W ste­row­ni­ku zosta­ły zre­se­to­wa­ne licz­ni­ki pra­cy pomp i sprę­ża­rek, wyka­so­wa­li­śmy zapeł­nio­ną listę logów błędów

W chwi­li obec­nej agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je popraw­nie sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no i szyb­ko osią­ga ocze­ki­wa­ną temperaturę.

Zapra­sza­my do zakupu

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

 1. Urzą­dze­nie musi zostać włą­czo­ne w układ wody lodo­wej zgod­nie z naszy­mi wytycznymi.
 2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej
 3. Urzą­dze­nie przed sprze­da­żą zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji
 4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:
 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń
 1. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:
 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych odpłat­nych prze­glą­dów serwisowych.
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…