Chiller clivet WSAT 614

5/5 — (2 votes) 

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my CLIVET

Model WSAT614

Urządzenie SPRZEDANE

Agre­gat chłod­ni­czy z chło­dze­niem powie­trzem skra­pla­cza dla mocy zewnętrz­nej wyno­si od 81,4 do 160 kW

Chil­le­ry serii WSAT i WSAN posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną. Uży­wa­ne są kom­pre­so­ry typu Scroll. Blo­ki wypo­sa­żo­ne są w nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­ro­wy układ ste­ro­wa­nia pozwa­la­ją­cy na regu­la­cję i opty­ma­li­za­cję wszyst­kich para­me­trów pra­cy wraz ze wzro­stem ich efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przy niedociążeniach.

Cyn­ko­wa­na i malo­wa­na obu­do­wa oraz kolo­ro­we pane­le zewnętrz­ne z alu­mi­nium zapew­nia­ją mak­sy­mal­ną odpor­ność na warun­ki atmos­fe­rycz­ne. Rów­no­mier­ny roz­kład masy blo­ku zapew­nia kon­struk­cja pod­sta­wy z blach sta­lo­wych z powło­ką gal­wa­nicz­ną z otwo­ra­mi uła­twia­ją­cy­mi pra­cę podnoszenia.

Wszyst­kie blo­ki gro­ma­dzą się sta­ran­nie i są testo­wa­ne prze­my­sło­wo i są goto­we do pra­cy od razu po pod­łą­cze­niu do sie­ci zasi­la­nia i ruro­cią­gu chło­dzi­wa. Zmniej­sza to znacz­nie kosz­ty mon­ta­żu i wywa­że­nia oraz uruchomienia.

Wbu­do­wa­ny pul­sa­tor cyrkulacji

 

W chwi­li obec­nej Chil­ler nie posia­da pom­py obie­go­wej, lecz ist­nie­je moż­li­wość dobo­ru i insta­la­cji pom­py pod okre­ślo­ne wyma­ga­nia klien­ta oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zapo­trze­bo­wa­nia na odbiór chło­du agre­ga­tu wody lodowej.

Chil­ler ma wbu­do­wa­ny swo­bod­ny roz­ruch wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza ste­ro­wa­ny prze­twor­ni­kiem ciśnienia.

Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne podzespoły:

  1. Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści lame­li skraplacza
  2. Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego

Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny nie ma jakich­kol­wiek wycie­ków, lame­le skra­pla­cza w sta­nie dobrym nie pogięte

  1. Dopo­sa­że­nie Chil­ler w prze­twor­ni­ki ciśnie­nia celem odpo­wied­nie­go wyste­ro­wa­nia wen­ty­la­to­rów oraz usta­le­nie opty­mal­ne­go ciśnie­nia na linii tłoczenia.
  2. Wymia­na ole­ju w sprężarkach
  3. Wymia­na wkła­dów fil­tra z funk­cją odkwaszania
  4. Nowy czyn­nik chłodniczy
  5. Kon­tro­la auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej Chiller
  6. Kon­tro­la stycz­ni­ków sprężarek

 

Chil­ler goto­wy do sprzedania

Clivet WSAT 614