DAIKIN EUWA30HDZW1 

5/5 — (2 votes) 

Napra­wa i ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 | SKiC Robert Aptacy

Zosta­li­śmy wezwa­ni do usu­nię­cia awa­rii w agre­ga­cie wody lodo­wej Daikin, a mia­no­wi­cie układ fre­ono­wy roz­sz­czel­nił się na sek­cji 2. 

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Od razu obsłu­ga wska­za­ła Nam miej­sce wycie­ku / doszło do prze­tar­cia rury tłocz­nej w obej­mie. Chil­ler tak bar­dzo drży że pęka­ją w nim regu­lar­nie prak­tycz­nie wszyst­kie spawy.

Z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go potwier­dzi­li­śmy miej­sce wycie­ku czynnika.

Jed­nak nie­szczel­ność wyszła na dwóch skra­pla­czach /sekcja 1 i sek­cja 2 /.serwis chiller DAIKIN EUWA30HDZW1

Naprawa chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Zde­mon­to­wa­li­śmy obej­mę orz wąż do zawo­ru bez­pie­czeń­stwa i polu­to­wa­li­śmy rurę któ­ra jest już tak sła­ba i cien­ka że wca­le nie było to łatwe. 

Po spa­wa­niu zamon­to­wa­li­śmy ponow­nie zawór bez­pie­czeń­stwa i wyko­na­li­śmy ponow­nie pró­bę szczel­no­ści — wynik testu w miej­scu któ­re spa­wa­li­śmy brak wycie­ku. Jed­nak chil­ler nie trzy­ma ciśnie­nia w sek­cji 2. Tłu­ste pla­my na skra­pla­czu infor­mu­ją nas że jest on nie­szczel­ny, nie­ste­ty w momen­cie wyko­ny­wa­nia prac napraw­czych tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia waha­ła się na pozio­mie oko­ło — 10 oC . Pia­na do szu­ka­nia nie­szczel­no­ści bły­ska­wicz­nie zama­rza­ła przez co nie mogli­śmy odna­leźć innych nieszczelności.

Ciśnie­nie Azo­tu w chil­le­rze spa­dło z 7,4 Bara do 6,0 zale­d­wie w godzinę.

Zakończenie prac chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Nie­ste­ty musie­li­śmy zakoń­czyć pra­cę, chil­ler nie­szczel­ny. Nie napeł­ni­li­śmy go czyn­ni­kiem chłodniczym. 

Chil­ler nie nada­je się do dal­szej eksploatacji:

Sprę­żar­ki bar­dzo drżą powo­du­jąc nowe pęknięcia.

Nawet jak pra­cu­je tyl­ko pom­pa obie­go­wa wyraź­nie czuć drga­nie chillera.

Sta­ra insta­la­cja fre­ono­wa bar­dzo cien­ka gru­bość ścia­nek fre­ono­wych  z pew­no­ścią nie ma 0,8 mm.

Dwa z czte­rech skra­pla­czy tłu­ste od ole­ju sprę­żar­ko­we­go — obsłu­ga pod­po­wie­dzia­ła nam że uzu­peł­nia czyn­nik bar­dzo często.

Nie­ste­ty Nasz ser­wis nie dopusz­cza chil­le­ra do dal­szej pra­cy / przy­kro Nam.

 

 

 

5/5 (1 Review)