Serwis chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

4.2/5 — (51 votes) 

Napra­wa i ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 | SKiC Robert Aptacy

Zosta­li­śmy wezwa­ni do usu­nię­cia awa­rii w agre­ga­cie wody lodo­wej Daikin, mia­no­wi­cie układ fre­ono­wy roz­sz­czel­nił się na sek­cji 2. 

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Od razu obsłu­ga wska­za­ła Nam miej­sce wycie­ku gdzie doszło do prze­tar­cia rury tłocz­nej w obej­mie. Chil­ler pod­czas pra­cy tak bar­dzo drży że pęka­ją w nim regu­lar­nie prak­tycz­nie wszyst­kie spawy.

  • Z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go potwier­dzi­li­śmy miej­sce wycie­ku czyn­ni­ka. 
  • Nie­szczel­ność wyszła na dwóch skra­pla­czach (sek­cja 1 i sek­cja 2).serwis chiller DAIKIN EUWA30HDZW1

Naprawa chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Czynności naprawcze które wykonaliśmy: 

  • Zde­mon­to­wa­li­śmy obej­mę oraz wąż do zawo­ru bezpieczeństwa.
  • Polu­to­wa­li­śmy rurę, któ­ra była już tak sła­ba i cien­ka że wca­le nie było to łatwe. 
  • Po spa­wa­niu zamon­to­wa­li­śmy ponow­nie zawór bezpieczeństwa.
  • Wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści — wynik brak wycie­ku w miej­scu któ­re spa­wa­li­śmy. 

Lecz dalej chil­ler nie trzy­ma ciśnie­nia w sek­cji 2. Tłu­ste pla­my na skra­pla­czu infor­mu­ją nas że jest on nie­szczel­ny, nie­ste­ty w momen­cie wyko­ny­wa­nia prac napraw­czych tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia waha­ła się na pozio­mie oko­ło — 10 oC . Pia­na do szu­ka­nia nie­szczel­no­ści bły­ska­wicz­nie zama­rza­ła przez co nie mogli­śmy odna­leźć innych nieszczelności.

Ciśnie­nie Azo­tu w chil­le­rze spa­dło z 7,4 Bara do 6,0 zale­d­wie w godzinę.

Zakończenie naprawy chiller DAIKIN EUWA30HDZW1 

Nie­ste­ty musie­li­śmy zakoń­czyć pra­cę. Ze wzglę­du na nie­szczel­ność chil­le­ra nie napeł­ni­li­śmy go czyn­ni­kiem chłod­ni­czym

Chiller nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na:

  • Sprę­żar­ki któ­re bar­dzo drżą powo­du­jąc nowe pęk­nię­cia. 
  • Pom­pę obie­go­wą któ­ra pod­czas swo­jej pra­cy prze­no­si drga­nia na chil­ler. 
  • Insta­la­cja fre­ono­wa znaj­du­ją­ca się w urzą­dze­niu ma bar­dzo cien­ką gru­bość ścia­nek fre­ono­wych, z pew­no­ścią nie ma 0,8 mm. 
  • Dwa z czte­rech skra­pla­czy są tłu­ste od ole­ju sprę­żar­ko­we­go — obsłu­ga pod­po­wie­dzia­ła nam że uzu­peł­nia czyn­nik bar­dzo czę­sto. 

Podsumowanie prac związanych z serwisem chillera DAIKIN EUWA30HDZW1

Ze wzglę­du na stan tech­nicz­ny chil­le­ra Nasz ser­wis nie dopusz­cza go do dal­szej pra­cy, korzy­sta­nie z nie­szczel­ne­go urzą­dze­nia nega­tyw­nie wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka. War­to więc prze­pro­wa­dzać okre­so­we prze­glą­dy tech­nicz­ne Swo­ich agre­ga­tów wody lodo­wej, by zacho­wać efek­tyw­ność i cią­głość pro­duk­cji oraz ustrzec się przed kosz­tow­ny­mi naprawami. 

Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two przemysłowe