Chiller DELTATHERM RKV

4/5 — (4 votes) 

Napraw Ser­wis chil­ler DELTATHERM RKV10,3MG

Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech odku­pił i przy­go­to­wał do sprze­da­nia agre­gat wody lodo­wej DELTATHERM RKV 10,3MG.

Odku­pi­li­śmy ten chil­ler spraw­ny z dzia­ła­ją­cej linii do pro­duk­cji płyt Cd i DVDSerwis chiller DELTATHERM SKiC Robert Aptacy

Dokonane czynności naprawcze chiller DELTATHERM

 1. Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy — ilość odzy­ska­na bar­dzo zbli­żo­na do ilo­ści dekla­ro­wa­nej na tablicz­ce znamionowej.
 2. Z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go środ­ka umy­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, insta­la­cje wody lodo­wej oraz pom­pę obie­go­wą zain­sta­lo­wa­ną w chillerze.
 3. Wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz w insta­la­cji freonowej.
 4. Wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nię i uzu­peł­ni­li­śmy czyn­nik chłodniczy. 
 5. Wypłu­ka­li­śmy całą insta­la­cje wody lodo­wej i uru­cho­mi­li­śmy chiller.

Agregat wody lodowej DELTATHERM

W chwi­li obec­nej ofe­ru­je­my ten agre­gat w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie 17 000 zł netto

Chil­ler do pra­cy w trud­nych warun­kach z prze­wy­mia­ro­wa­nym skraplaczem.

Wyposażenie, parametry i wymiary agregatu DELTATHERM RKV10,3MG

Sze­ro­kość 220 cm, Głę­bo­kość 105 cm, Wyso­kość z wen­ty­la­to­ra­mi oko­ło 180 cm

Waga oko­ło 300 kg

Moc chłod­ni­cza oko­ło 50 kW w tem­pe­ra­tu­rze +12 oC

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go. /zależy od umowy/
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

Serwis chiller DELTATHERM

Chillery z gwarancją | SKiC Robert Aptacy