Chiller DTU125

Zostaw Opi­nię!

Chiller DTU125 (DC225-WS-A-04)

Napra­wa i ser­wis chil­ler DTU125

Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler DTU125 o nume­rze 05YDC142.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

Urzą­dze­nie wyłą­cza się komu­ni­kat brak prze­pły­wu wody chło­dzą­cej, strasz­nie się grze­je a sprę­żar­ka pra­cu­je bar­dzo gło­śno. Ser­wis stwier­dził zaka­mie­nia­nie wymien­ni­ka cie­pła wody z mia­sta. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu naprawy.
W chwi­li obec­nej chil­ler nie pra­cu­je, wyłą­czy­li­śmy urzą­dze­nie tak jak Pan zalecał.

Ekspertyza:

Chil­ler ma zatka­ny wymien­nik po stro­nie wyso­kie­go ciśnie­nia, źle wyre­gu­lo­wa­ny zawór wody chło­dzą­cej skra­placz. Woda zale­ga­ła w wymien­ni­ku przez co wytrą­cił się z niej kamień wapń. Pre­so­sta­ty wyso­kie­go ciśnie­nia nie wyłą­czał urzą­dze­nia pomi­mo wyso­kie­go i nie­bez­piecz­ne­go ciśnie­nia fre­onu HP. Urzą­dze­nie chil­ler ma nie­po­praw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ny układ zabez­pie­czeń zwłasz­cza w torze wyso­kie­go ciśnie­nia fre­onu. Mimo wyso­kie­go ciśnie­nia agre­gat wody lodo­wej nie wyłą­czał się, nale­ży skon­tro­lo­wać pre­so­stat jego pod­łą­cze­nie do pły­ty ste­row­ni­czej oraz jego para­me­try pra­cy. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | peł­ne­go serwisu. Chiller DTU125

Czynności serwisowe | chiller DTU125:

• Kon­tro­la zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — fre­on nie jest kwa­śny i nada­je się do ponow­ne­go użycia.
• Odzysk i zma­ga­zy­no­wa­nie czyn­ni­ka chłodniczego.
• Odpię­cie skra­pla­cza — wymien­ni­ka pły­to­we­go mycie i oka­mie­nie­nie z zale­ga­ją­ce­go wapnia.
• Ponow­ne zain­sta­lo­wa­nie i wspa­wa­nie skra­pla­cza do urządzenia.
• Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 24 godzi­ny, oby­dwie sekcje.
• Eli­mi­na­cja drob­nych wycie­ków w oko­li­cy wymiennika.
• Wymia­na fil­tra / osu­sza­czy z funk­cją odkwaszania.
• Bar­dzo dłu­ga próż­nia z uży­ciem pom­py o dużej wydaj­no­ści dwustopniowej.
• Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.
• Mycie urzą­dze­nia i pełen ser­wis chillera.
• Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja chillera.

Zakończenie prac | chiller DTU:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Chil­ler utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ka pra­cu­ją rów­no i nie grze­je się nad­mier­nie. Zawór wody chło­dzą­cej po prze-regu­lo­wa­niu pra­cu­je popraw­nie. Chil­ler ponow­nie zaczął pra­co­wać cicho sprę­żar­ka nie grze­je się nad­mier­nie, pra­cu­je rów­no a prąd pobo­ru zgod­ny z dany­mi z tablicz­ki znamionowej.

Zalecenia i uwagi | chiller DTU:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.
SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.
Ser­wis chi­le­rów prze­my­sło­wych | napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry na tere­nie całej Polski
Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej DTU125, Napra­wa i ser­wis chil­ler DTU125, Napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej DTU125, Napra­wa ochła­dza­czy wody DTU125, Ser­wis chil­ler DTU125 SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej DTU125, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja DTU125, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w chil­ler DTU125, Wymia­na sprę­żar­ki w agre­ga­cie wody lodo­wej DTU125, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej DTU125 SKiC Robert Aptacy