Chiller HAYE HYA-40ADZ

4.5/5 — (39 votes) 

Napra­wa i ser­wis Chil­ler HAYE HYA-40ADZ | SKiC Robert Aptacy

Jak zwy­kle wraz z fir­mą cór­ką Chil­ler­ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o usłu­gę napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler HAYE HYA-40ADZ

Zgłoszenie dotyczące Chiller HAYE HYA-40ADZ

Uprzej­mie pro­si­my o napra­wę chil­le­ra oraz wymia­nę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na zamien­nik. Pro­si­my rów­nież o wyko­na­nie wszel­kich innych czyn­no­ści celem przy­wró­ce­nia chil­le­ra do poprzed­niej spraw­no­ści. Chil­ler w chwi­li obec­nej strasz­nie się grze­je, czę­sto docho­dzi do zatrzy­ma­nia na wsku­tek za wyso­kiej temperatury.

Przegląd zerowy — ekspertyza Chiller HAYE HYA-40ADZ

Chil­ler pra­cu­je gło­śno i nie osią­ga żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry, przyczyna:

 • Agre­gat wody lodo­wej został osa­dzo­ny w hali pro­duk­cyj­nej o dużym zapy­le­niu przez co bar­dzo moc­no się bru­dzą się chłod­ni­ce skraplacza
 • Chil­ler nie­szczel­ny — odna­le­zio­no wyciek na króć­cu schradera
 • Ponad­to czyn­nik R22 nale­ży wymie­nić na retrofit
 • Rów­nież nale­ży wymie­nić olej sprężarkowy
 • Dodat­ko­wo prze­re­gu­lo­wać układ roz­pręż­ny chilleraBłąd Chiller HAYE HYA-40ADZ

Naprawa, czynności serwisowe chłodziarki HAYE HYA-40ADZ

W pierw­szej kolejności:

 • Pra­cow­nik fir­my Chil­ler­Ser­wis roz­po­czął pro­ces odzy­sku i prze­wa­że­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 / waże­nie brak ponad 5 kg gazu na dwie sek­cje chłodzenia
 • Po zakoń­cze­niu odzy­sku i zma­ga­zy­no­wa­nia fre­onu ode­ssał olej sprę­żar­ko­wy z obu układów
 • Od razu zalał sprę­żar­ki nowym ole­jem sprę­żar­ko­wym do war­to­ści 80% wypeł­nie­nia oczka
 • Z pomo­cą Azo­tu Tech­nicz­ne­go roz­po­czął ponow­ny pro­ces kon­tro­li szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go — wynik brak innych miejsc wycie­ku freonu
 • Nato­miast Nasi ser­wi­san­ci umy­li bar­dzo dokład­nie skra­pla­cze freonowe
 • Pomie­rzy­li­śmy prą­dy wszyst­kich ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry oraz pom­pa wody lodo­wej — wszyst­kie pomia­ry w nor­mie zgod­ne z DTR
 • Skon­tro­lo­wa­li­śmy rów­nież całą elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia i kontroli
 • Zasy­mu­lo­wa­li­śmy pod­sta­wo­we awa­rie i skon­tro­lo­wa­li­śmy sku­tek zadzia­ła­nia ste­row­ni­ka w zakre­sie ochro­ny chillera

Serwis agregatu wody lodowej HAYE HYA-40ADZ

Po zakoń­cze­niu prac wypeł­nie­niu ukła­du nowym ole­jem sprę­żar­ko­wym nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym przy­stą­pi­li­śmy do roz­ru­chu i peł­ne­go ser­wi­su chil­le­ra. 

 • Prze­re­gu­lo­wa­li­śmy odro­bi­nę zawo­ry roz­pręż­ne by usta­lić odpo­wied­nią ich wydajność
 • Sko­ry­go­wa­li­śmy nasta­wy ukła­du automatyki
 • Wyczy­ści­li­śmy komo­rę bufo­ru, a dokład­nie wymy­li­śmy wężow­ni­cę fre­ono­wą ponie­waż była bar­dzo brud­na z powo­du dzia­ła­nia w ukła­dzie otwartym

Zakończenie prac Chiller HAYE HYA-40ADZ

Chil­ler pra­cu­je popraw­nie, sprę­żar­ki się uspo­ko­iły i prze­sta­ły się nad­mier­nie grzać. Agre­gat wody lodo­wej szyb­ko osią­ga żąda­ną temperaturę

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy, moder­ni­za­cji i peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej oraz chło­dzia­rek ole­ju chil­ler oil.

Budu­je­my oraz moder­ni­zu­je­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń, sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie pro­ce­sy che­micz­ne i prze­my­sło­we na tere­nie całej Polski.

Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two przemysłowe