Chiller Lahntechnik BL 172–49

4.9/5 — (19 votes) 

Posia­da­my do sprze­da­nia Chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–49 o mocy chłod­ni­czej 21,4 kW

Urzą­dze­nie zosta­ło odku­pio­ne od fir­my któ­ra bar­dzo dba­ła o swój park maszy­no­wy przez co nasza wytwor­ni­cy wody lodo­wej jest nie­mal w ide­al­nym stanie.

Pełen ser­wis chil­ler, doko­na­ne czyn­no­ści przed sprzedażą:

 1. Kon­tro­la ilo­ści i zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłodniczego
 2. Mycie lame­li skraplacza
 3. Mycie i od-kamie­nie­nie insta­la­cji wody lodowej
 4. Kon­tro­la prą­dów sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza, pomp obiegowych
 5. Kon­tro­la i kali­bra­cja auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej oraz pod­ze­spo­łów kontrolnych
 6. Roz­ruch i kali­bra­cja chiller

Koszt na jaki dziś wyce­nia­my urzą­dze­nie to 16 000,00 zło­tych net­to Wysta­wia­my fak­tu­rę VAT 23%

Zapraszamy do zakupu Chiller Lahntechnik BL 172–49

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­dów ser­wi­so­wych. /zależy od umowy/
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

SKiC Robert Apta­cy chil­ler ser­wis | Sprze­daż i mon­taż agre­ga­ty wody lodo­wej Ofer­ta — Chil­ler Lahn­tech­nik 24,1 kW mocy chło­dze­nia z gwarancją