Chiller Lahntechnik BL 172

Zostaw Opi­nię!

Chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–39 090815585

Naprawa i serwis chiller Lahntechnik BL

Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–39 o nume­rze 090815585.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

chiller LahntechnikChil­ler nie­szczel­ny bądź zaty­ka się coś po ostat­nim uzu­peł­nie­niu czyn­ni­ka chil­ler prze­stał chło­dzić. Nasz ser­wi­sant zro­bił zwar­cie na czuj­ni­ku ciśnie­nia fre­ony i agre­gat zaczął pra­co­wać, nie widać jed­nak gazu w szkla­nym oczku. Chil­ler pra­co­wał nawet godzi­nę a tem­pe­ra­tu­ra wody spa­dła o nie­ca­łe pół stop­nia cen­cju­sza. Ste­row­nik nie sygna­li­zu­je żad­nych błę­dów więc tak napraw­dę nie wie­my co w rze­czy­wi­sto­ści ją boli. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu naprawy.

Ekspertyza | Lahntechnik BL 172–39:

Agre­gat — Chil­ler nie ma gazu. Dział tech­nicz­ny poroz­krę­cał urzą­dze­nie w tym rów­nież osło­ny pre­so­sta­tów, czuj­ni­ków zabez­pie­cza­ją­cych oraz zde­mon­to­wał wszyst­kie listwy masku­ją­co ochron­ne insta­la­cji zasi­la­ją­co ste­row­ni­czej. Po doko­na­niu wstęp­nych pomia­rów wszyst­ko wska­zu­je na brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go fre­onu R134 ponad­to po zakoń­cze­niu napra­wy urzą­dze­nie wyma­ga mycia | peł­ne­go ser­wi­su. Nie­wy­star­cza­ją­ca ilość ole­ju w komo­rze sprę­żar­ki, być może sys­tem nie miał wystar­cza­ją­cej ilo­ści fre­onu by olej powró­cił do sprę­żar­ki. Nie może­my stwier­dzić czy filtr osu­szacz jest droż­ny więc go wymie­ni­my na nowy.

Czynności serwisowe| Lahntechnik BL 172–39:

• Kon­tro­la zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — fre­on nie jest kwa­śny i nada­je się do ponow­ne­go użycia.
• Odzysk i zma­ga­zy­no­wa­nie resz­tek czyn­ni­ka chłodniczego.
• Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 4 godziny.
• Zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy nie­szczel­ność na skra­pla­czu — wymien­ni­ku płytowym.
• Demon­taż sta­re­go wymien­ni­ka i mon­taż nowe­go wymien­ni­ka wraz z wymia­ną fil­tra skra­pla­cza z funk­cją odkwaszania.
• Eli­mi­na­cja drob­nych wycie­ków w oko­li­cy wymiennika.
• Bar­dzo dłu­ga próż­nia z uży­ciem pom­py o dużej wydaj­no­ści dwustopniowej.
• Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.
• Do insta­la­cji fre­ono­wej agre­ga­tu wody lodo­wej został doda­ny barw­nik — kon­trast któ­ry w przy­szło­ści pomo­że nam lub innej fir­mie ser­wi­so­wej w szyb­kim odna­le­zie­niu miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłodniczego.
• Mycie urzą­dze­nia i pełen ser­wis chillera.
• Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja chillera.

Zakończenie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je popraw­nie. Chil­ler bar­dzo szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, nie­ste­ty sprę­żar­ka pra­cu­ją gło­śno lecz to wynik jej wie­ku i dłu­gie­go cza­su pra­cy, pra­cu­je jed­nak rów­no i nie grze­je się nad­mier­nie, pobór prą­du sprę­żar­ki zgod­ny z dany­mi z tablicz­ki znamionowej.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.
Ser­wis  chil­le­rów Lahntechnik

napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we agre­ga­tów wody lodo­wej na tere­nie całej Polski
Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Naprawa chiller Lahntechnik

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Lahn­tech­nik BL, Napra­wa i ser­wis chil­ler Lahn­tech­nik BL, Napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej Lahn­tech­nik BL, Napra­wa ochła­dza­czy wody Lahn­tech­nik BL, Ser­wis chil­ler Lahn­tech­nik BL SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej Lahn­tech­nik BL, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja Lahn­tech­nik BL, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w chil­ler Lahn­tech­nik BL, Wymia­na sprę­żar­ki w agre­ga­cie wody lodo­wej Lahn­tech­nik BL, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Lahn­tech­nik BL SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis Lahntechnik