Chiller Lauda ultracool

5/5 — (1 vote) 

Chil­ler Lau­da ultracool

Naprawa chiller Lauda ultracool o dowolnej wydajności chłodniczej i dowolnym zastosowaniu.

Frma SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis urzą­dzeń, maszyn chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my rów­nież chil­ler Lau­da o dowol­nej wydaj­no­ści chłodniczej.

Zosta­li­śmy wezwa­ni do agre­ga­tu wody lodo­wej Lau­da ultra­co­ol. W urzą­dze­niu zwarł stycz­nik sprę­żar­ki w kon­se­kwen­cji urzą­dze­nie zamro­zi­ło parow­nik w sku­tek tego prze­pływ medium na chło­dzo­ną maszy­nę LASER został wstrzymany.

Wła­ści­ciel sam pró­bo­wał usu­nąć awa­rie wymie­nia­jąc uszko­dzo­ny stycz­nik, jed­nak zasto­so­wał nie­wła­ści­wy. Chil­ler nie załą­czał sprę­żar­ki w wyni­ku cze­go tem­pe­ra­tu­ra w ukła­dzie wody lodo­wej szyb­ko osią­gnę­ła tem­pe­ra­tu­rę krytyczną.

Ekspertyza chiller Lauda

W wyni­ku doko­na­nej eks­per­ty­zy stwierdziliśmy:

  1. Źle dobra­ny stycz­nik odpo­wie­dzial­ny za pra­cę sprę­żar­ki naj­waż­niej­szy pod­ze­spół chillera
  2. Urzą­dze­nie poza ter­mi­ka­mi nie posia­da jakich­kol­wiek zabez­pie­czeń flow switch, ter­mo­stat prze­ciw zamro­że­nio­wy, pre­so­sta­ty ciśnie­nia gazu
  3. Urzą­dze­nie wyma­ga serwisu. 

Doko­na­ne czyn­no­ści Chil­ler Lauda:

    • Zle­ce­nio­daw­ca we wła­snym zakre­sie zaku­pił odpo­wied­ni stycz­nik a Nasz Ser­wis wpiął go popraw­nie do instalacji.
    • Doko­na­li­śmy roz­ru­chu i kon­tro­li urządzenia
    • Ser­wis został pomi­nię­ty i prze­ło­żo­ny na inny ter­min. Zle­ce­nio­daw­ca nie dys­po­no­wał cza­sem na zatrzy­ma­nie urządzenia.

Spostrzeżenia chiller Lauda ultracool

            Chil­ler Lau­da ultra­co­ol UC-0180 SPI wypo­sa­żo­ny jest w wydaj­ną sprę­żar­kę. Parow­nik jest zabez­pie­czo­ny dużym fil­trem wody, lecz nie posia­da innych bar­dzo waż­nych zabez­pie­czeń. Nale­ży bez­zwłocz­nie uzbro­ić chil­ler w czuj­nik prze­pły­wu wody odpo­wied­nio dopa­so­wa­ny do wydaj­no­ści pom­py. Czuj­nik zbyt niskiej tem­pe­ra­tu­ry medium, pre­so­sta­ty wyso­kie­go i niskie­go ciśnie­nia. W chwi­li obec­nej urzą­dze­nie się samo nie obro­ni i może się w każ­dej chwi­li popsuć.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su wytwor­nic wody lodo­wej. Dzia­ła­my na tere­nie całej Polski.

agre­gat wody lodo­wej, agre­gat wody lodo­wej chil­ler, chil­ler, chil­ler do chło­dze­nia wody, chil­ler ser­wis, chil­ler wody lodo­wej, chil­le­ry, chil­le­ry prze­my­sło­we, napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej, ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej, sys­te­my wody lodo­wej, wytwor­ni­ca wody lodowej