Chiller Oil 2 kW

5/5 — (5 votes) 

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we chło­dziar­ki ole­ju. “Chil­ler oil” o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, dowol­ne­go pro­du­cen­ta, Nasz ser­wis dzia­ła na tere­nie całej POLSKI.

Zosta­li popro­sze­ni o napra­wę — moder­ni­za­cję chil­ler oil DAIKIN. Chil­ler miał uszko­dzo­ną sprę­żar­kę oraz elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia. Koszt napra­wy oraz dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na pły­tę ste­ro­wa­nia zmu­sił Nas do zbu­do­wa­nia wła­sne­go chil­ler oil.

Zapo­trze­bo­wa­nie w chłód maszy­ny CNCOCUMA 1,3 — 1,4 kW.

Prze­pływ ole­ju “Oil pump” 12 — 14.4 L/min.

Ciśnie­nie ole­ju 0,5 Mpa

Chiller Oil 2 kW

Zapro­jek­to­wa­li­śmy i wyko­na­li­śmy samo­dziel­nie chil­ler oil o nastę­pu­ją­cych parametrach:

Moc chłod­ni­cza bli­ska 2 kW.

Mak­sy­mal­ny prze­pływ ole­ju 55 L/min dodat­ko­wo wypo­sa­ży­li­śmy Nasz chil­ler w by-pass za parow­ni­kiem dochła­dza­nie oleju.

Ciśnie­nie ole­ju 0,5 Mpa

Po odłą­cze­niu uszko­dzo­ne­go chil­le­ra zain­sta­lo­wa­li­śmy i pod­łą­czy­li­śmy Nasz chil­ler. Odpo­wied­nie wpię­cie chillera:

Chiller Oil WynajemElek­try­ka i ste­ro­wa­nie chil­ler 2 kW — maszy­na OKUMA 

Maszy­na CNC żąda infor­ma­cji od chłodziarki:

    • Pump run — goto­wość pra­cy pom­py lub jej awaria
    • Remo­te con­trol — zdal­ne włą­cza­nie / wyłą­cza­nie chillera
    • For con­nec­tion of optio­nal pro­tec­tion devi­ce — kon­tro­la sta­nu ole­ju w zbior­ni­ku buforowym

Uwzględ­ni­li­śmy wszyst­kie potrzeb­ne wej­ścia i wyj­ścia ste­ro­wa­nia w Naszym urzą­dze­niu i je odpo­wied­nio podłączyliśmy.

Instalacja węże oleju hydraulicznego chiller oil — maszyna CNC

Nasz chil­ler posia­da insta­la­cję ole­ju na kształt­kach, zawo­rach i wężach o śred­ni­cy 3/4 “, nato­miast maszy­na CNC ma wej­ście ukła­du o śred­ni­cy 1/2 “. Prze­ro­bie­nie pod­łą­cze­nia zaję­ło 5 minut /zastosowaliśmy nypel redukcyjny/.

Uruchomienie chiller oil 2 kW w maszynie CNC OKUMA

Po zain­sta­lo­wa­niu chil­le­ra, zala­niu zbior­ni­ka “bufo­ra” nowym i czy­stym ole­jem hydrau­licz­nym w ilo­ści 12 Litrów. Uru­cho­mi­li­śmy maszy­nę CNC do testów, popro­si­li­śmy obsłu­gę do zasy­mu­lo­wa­nia pra­cy w try­bie nor­mal­nej pra­cy — chil­ler radził sobie bar­dzo dobrze. Rów­nież w mak­sy­mal­nym bie­gu wrze­cion 15 000 obro­tów chil­ler pra­co­wał bar­dzo dobrze.

Chiller Oil Wynajem

Nasz chil­ler został wyna­ję­ty zle­ce­nio­daw­cy na czas napra­wy ory­gi­nal­ne­go chil­ler oil DAIKIN /czas ocze­ki­wa­nia na nową pły­tę ste­row­ni­czą i sprę­żar­kę to nawet 60 dni — pro­dukt na zamówienie/.

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech zbu­du­je kolej­ne dwie może trzy chło­dziar­ki ole­ju i przy­go­tu­je je pod wyna­jem lub sprzedaż.

Koszt wynajęcia chiller oil

Doty­czy chillera pierw­sze dwa tygo­dnie wynaj­mu chil­ler oil każ­dy kolej­ny dzień wynaj­mu chil­ler oil
Chil­ler Oil o mocy chłod­ni­czej do 2 kW 3 000 zł netto 100,00 zł netto
Chil­ler Oil o mocy chłod­ni­czej do 3 kW 3 500 zł netto 116,67 zł netto
Chil­ler Oil o mocy chłod­ni­czej do 5 kW 4 000 zł netto 133,33 zł netto

Sprzedaż chiller oil — chiller oil na zamówienie

Nasz ser­wis jest w sta­nie zbu­do­wać, sprze­daż i zain­sta­lo­wać chil­ler oil pod kon­kret­ną maszynę.

Oferujemy następujące warianty chiller oil:

Chil­ler Oil pro­sty — pom­pa obie­go­wa, zbior­nik bufo­ro­wy 12 Litrów, wymien­nik pły­to­wy, filtr ole­ju, korek zle­wo­wy z magne­sem, agre­gat chłod­ni­czy, zawo­ry odci­na­ją­ce chil­ler oil, ste­row­nik temperatury

Chil­ler Oil stan­dard — pom­pa obie­go­wa, by-pass, zbior­nik bufo­ro­wy 12 Litrów, wymien­nik pły­to­wy, filtr ole­ju, korek zle­wo­wy z magne­sem, agre­gat chłod­ni­czy, filtr ochron­ny skra­pla­cza, zawo­ry odci­na­ją­ce chil­ler oil, mano­metr ciśnie­nia na wyj­ściu, ste­row­nik temperatury

Chil­ler Oil roz­bu­do­wa­ny — budo­wa chil­ler oil pod indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie /dajemy moż­li­wość kon­sul­ta­cji w dobo­rze osprzętu

Cena na zapy­ta­nie info@skic.com.pl. Czas budo­wy chil­ler oli to oko­ło 5 dni robo­czych jed­nak przy dużym obcią­że­niu ser­wi­su zastrze­ga­my sobie moż­li­wość wydłu­że­nia ter­mi­nu nawet do 14 dni roboczych.

chłodzenie oleju hydraulicznego