Chiller OLAER KWW410 22 kW

Zostaw Opi­nię!

Firma SKiC Robert Aptacy sprzeda używany chiller OLAER model KWW410 22 kW SPRZEDANY

Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wodą z sie­ci dla zain­te­re­so­wa­nych za dodat­ko­wą dopła­tą ist­nie­je moż­li­wość zasto­so­wa­nia chłod­ni­cy powie­trza /skraplacz/

Nasz Chil­le­ry posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor tło­ko­wy Maneu­rop MTE 144. Ste­ro­wa­nie umoż­li­wia ogra­ni­czyć wydaj­ność jeśli sys­tem nie potrze­bu­je cał­ko­wi­tej mocy.

Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne podzespoły:

  1. Mycie i oka­mie­nie­nie urządzenia
  2. Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego

Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny nie ma jakich­kol­wiek wycieków

  1. Wymia­na ole­ju w sprężarce
  2. Wymia­na fil­tra z funk­cją odkwaszania
  3. Nowy czyn­nik chłodniczy
  4. Kon­tro­la auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej Chiller
  5. Kon­tro­la wszel­kich styczników

Cena chillera to jedyne 6 000,00 zł netto

Chil­ler goto­wy do sprzedania