Parker ICE039A400

5/5 — (3 votes) 

Napra­wa — ser­wis chil­ler PARKER HIROSS ICE039A4003501P30FF000000

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Par­ker ICE039A400… słu­rzą­cy do chło­dze­nia maszy­ny CNC.

Przegląd zerowy chiller PARKER HIROSS ICE039A

Agre­gat wody lodo­wej nieszczelny

Przy uży­ciu Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy wyciek czyn­ni­ka na zawo­rze rozprężnym

Chil­ler brud­ny — skra­placz zatka­ny od tłu­ste­go osadu

Po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go chil­le­ra, poin­for­mo­wa­niu zle­ce­nio­daw­cy o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia i okre­śle­niu kosz­tu napra­wy. Klient zle­cił dal­sze czyn­no­ści naprawcze.serwis chiller PARKER HIROSS ICE039A

Naprawa chiller PARKER HIROSS ICE039A

Zde­mon­to­wa­li­śmy uszko­dzo­ny zawór roz­pręż­ny i zastą­pi­li­śmy go zawo­rem Dan­foss o odpo­wied­niej wydaj­no­ści chłodzenia.

Układ fre­ono­wy czy­sty nie wyma­gał czysz­cze­nia ani płu­ka­nia. Jed­nak dla pew­no­ści wymie­ni­li­śmy filtr — osuszacz.

Wyko­na­li­śmy pró­bę szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go / pró­ba 16 Bar, czas pró­by 1 h / wynik testu — chil­ler szczelny

Następ­nie wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próżnię.

Napeł­ni­li­śmy układ fre­ono­wy nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym jed­nak dodat­ko­wo doda­li­śmy barw­nik — kontrast.

Serwis chiller PARKER HIROSS ICE039A

Uru­cho­mie­nie i ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej roz­po­czę­li­śmy od mycia skra­pla­cza, śmi­gła wen­ty­la­to­ra na któ­rym zale­ga­ła cała masa tłu­ste­go bru­du oraz całe­go chil­le­ra. Uru­cho­mi­li­śmy urzą­dze­nie, skon­tro­lo­wa­li­śmy wszyst­kie ele­men­ty pomia­ro­wo kon­tro­l­ne, ponad­to ska­li­bro­wa­li­śmy prze­twor­nik ciśnie­nia. Pomie­rzy­li­śmy prą­dy ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak pom­pa, sprę­żar­ka, wen­ty­la­tor wynik pomia­rów w nor­mie zgod­ny z DTR.

Chil­ler po napra­wie pra­cu­je popraw­nie, szyb­ko osią­ga zada­ną temperaturę.