Chiller Serwis Robert Aptacy

5/5 — (167 votes) 

Chil­ler Ser­wis Robert Apta­cy pręż­nie dzia­ła­my w bran­ży HVAC już od 2004 roku. Lecz naszym fla­go­wym pro­duk­tem jest chło­dze­nie maszyn, urzą­dzeń, a tak­że dowol­nych pro­ce­sów che­micz­nych. Jako nie­licz­ni na ryn­ku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie­go typu agre­ga­ty wody lodo­wej — chil­le­ry. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje wody lodo­wej. Zapew­nia­my pełen ser­wis sprze­da­nych przez Nas urzą­dzeń a tak­że wciąż jeste­śmy otwar­ci na nowych klien­tów z wła­snym par­kiem maszyn.

W tym arty­ku­le bar­dzo pole­ca­my Pań­stwu Nasze usłu­gi z zakre­su agre­ga­tów wody lodo­wej — chil­ler, insta­la­cja i sys­te­my wody lodo­wej, chło­dze­nie maszyn i urządzeń:

Przegląd serwisowy agregatów wody lodowej

Okre­so­wa kon­tro­la popraw­nej pra­cy chil­le­rów oraz dry coole­rów z nimi współ­pra­cu­ją­cych. Wyko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we wraz ze wpi­sem do CRO chil­le­rów i sys­te­mów chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń dowol­nej wydaj­no­ści chłodniczej.

Serwis chillerChiller Serwis Robert Aptacy

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my agre­ga­ty wody lodo­wej o dowol­nej mocy chłod­ni­czej, chil­le­ry dowol­ne­go pro­du­cen­ta Hiross, Car­rier,  Tra­ne, Len­nox, Swe­on, Daikin, Cli­ma­ve­net, Ther­mo­cold, MTA, RHOSS, BKW, RHOSS, PIOVAN i wie­le innych. Wydaj­ność, rodzaj chło­dzo­ne­go medium czy też zasto­so­wa­nie nie sta­no­wią dla nasze­go ser­wi­su naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zdo­by­ta wie­dza oraz nie­zbęd­ne upraw­nie­nia gwa­ran­tu­ją solid­ność naszych usług.

Naprawa wytwornic wody lodowej

Napra­wia­my i moder­ni­zu­je­my chil­le­ry na tere­nie całe­go kra­ju, agre­ga­ty wody lodo­wej chło­dzo­ne powie­trzem czy też wodą. Nasze doświad­cze­nie zdo­by­ta wie­dza gwa­ran­tu­ją sku­tecz­ność naszych usług. Na uży­te mate­ria­ły i wyko­na­ne czyn­no­ści zawsze daje­my gwarancje. 

Sprzedaż agregatów wody lodowej

W koope­ra­cji z fir­mą Chil­ler­Tech sku­pu­je­my, napra­wia­my i wpro­wa­dza­my ponow­nie na rynek agre­ga­ty wody lodo­wej. Ofe­ru­je­my chil­le­ry pod indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie — dobie­ra­my naj­bar­dziej opty­mal­ne roz­wią­za­nia pod potrze­by dowol­ne­go pro­ce­su. Nawet gdy napo­tka­my nowy nie­zna­ny sys­tem po wni­kli­wym zapo­zna­niu się z jego spe­cy­fi­ku wspól­nie ze zle­ce­nio­daw­cą znaj­dzie­my odpo­wied­nie rozwiązanie.

Wynajem chillerów

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech ofe­ru­je­my wyna­jem agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­nej wydaj­no­ści. Dostar­cza­my, insta­lu­je­my w tym rów­nież uru­cha­mia­my nasze chil­le­ry. Zapew­nia­my pełen ser­wis wynaj­mo­wa­nych urządzeń.

Budowa instalacji wody lodowej

Czę­sto dostar­cza­jąc Nasz chil­ler wraz z osprzę­tem takim jak pom­py, zbior­ni­ki — budu­je­my, roz­bu­do­wu­je­my i moder­ni­zu­je­my insta­la­cje chło­du pod indy­wi­du­al­ne potrzeb klien­ta. Budu­je­my insta­la­cje wody lodo­wej pla­sti­ko­wą na rurach PVC‑u, rurach PE odpor­nych na niskie tem­pe­ra­tu­ry, insta­la­cje pod­łą­cze­nio­wą z rur ela­stycz­nych do spe­cjal­nej wody chłodniczej.

Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszy­mi usłu­ga­mi w zakre­sie chil­ler — wody lodo­wej do kontaktu.

Chiller Serwis Robert Aptacy

Chil­ler Ser­wis Robert Aptacy 

Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej — SKiC Robert Aptacy