Chiller Trane CGA200

5/5 — (4 votes) 

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cySprze­daż agre­ga­tów wody lodowej

Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia.

Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z racji tego że nie ma w sobie pom­py wod­nej dopo­sa­ży­li­śmy go w układ pom­po­wy opar­ty na pom­pie WILO typ: IPL32/160–1,1/2 oraz na pojem­ni­ku w zbior­czym oko­ło 200 L.

Nasz chil­ler wyma­gał odro­bi­nę pra­cy a mianowicie:
  1. Zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy nie­szczel­ność na skra­pla­czu sek­cji B, wyeli­mi­no­wa­li­śmy pęk­nię­tą rur­kę, osu­szy­li­śmy układ, wymie­ni­li­śmy filtr — osu­szacz. Pró­ba szczel­no­ści na Azo­cie Tech­nicz­nym  16 Bar 24 godzi­ny wynik — układ szczelny.
  2. Poprzed­ni ser­wis podwój­nie prze­ła­do­wał sek­cję A tym samym uszko­dził jej kom­pre­sor. Sprę­żar­ka zosta­ła wymie­nio­na na spraw­ną, od razu zain­sta­lo­wa­li­śmy nowy filtr osu­szacz. Próż­nia, pró­ba szczel­no­ści sek­cja A — szczel­na i goto­wa do pracy.
  3. Wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza spraw­ne, pobór prą­du zgod­ny z DTR urządzenia.

Czynności serwisowe chiller TRANE CGA200RDAB-R22

Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych Nasz ser­wis bar­dzo dokład­nie umył skra­placz i wnę­trze urzą­dze­nia. Uzu­peł­ni­li­śmy bra­ku­ją­ce śrub­ki, pod­kład­ki, wyeli­mi­no­wa­li­śmy miej­sca w któ­rych układ mygł się roz­sz­czel­nić poprzez wibracje. 

Rozruch i pomiary chiller TRANE CGA200RDAB-R22

Po zakoń­cze­niu wszel­kich prac ser­wi­so­wych uru­cho­mi­li­śmy chil­ler i doko­na­li­śmy pomiary:

  • pomia­ry prą­dów sprę­ża­rek, wen­ty­la­to­rów — wszyst­kie w nor­mie bar­dzo zbli­żo­ne do war­to­ści z DTR
  • pomiar ciśnień ukła­du fre­ono­we­go — sprę­żar­ki pra­cu­ją wydaj­nie a wen­ty­la­to­ry utrzy­mu­ją układ skra­pla­nia w oko­li­cach 38 — 42 oC
  • chil­ler został uru­cho­mio­ny w sys­te­mie zamknię­tym 200 — 250 L gli­kol bar­dzo szyb­ko uzy­skał zada­na temperaturę
  • pra­cu­je sto­sun­ko­wo cicho

Sprzedaż / wynajem chiller TRANE CGA200

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB moc chłod­ni­cza oko­ło 50 kW

Cena za urzą­dze­nie 25 000,00 zł net­to LOCO WARSZAWA

bez pom­py obie­go­wej lub z dodat­ko­wym modu­łem prze­pom­pow­ni 32 mm/h H= 25 m /koszt modu­łu to 3 000,00 zł netto/

Koszt wynaj­mu w cyklach miesięcznych

Koszt naj­mu urzą­dze­nia to 6 000,00 zł netto/1 miesiąc

Przy wynaj­mie chil­le­ra koniecz­ne jest uru­cho­mie­nie któ­re reali­zu­je Nasza fir­ma, bądź fir­ma Chil­ler­Tech.

SKiC Robert Apta­cy świad­czy­my usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, napra­wy i moder­ni­za­cji agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta, o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI