Chiller Weinreich 12 kW

Zostaw Opi­nię!

Firma SKiC Robert Aptacy sprzeda używany Chiller Weinreich 12 kW SPRZEDANY

Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wydaj­nym skraplaczem

Nasz Chil­ler posia­da wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor Cope­land CRKO 0325.

Brak zbęd­nej elek­tro­ni­ki ste­ro­wa­nie pro­ste układ zabez­pie­czo­ny flow swich oraz pre­so­sta­ta­mi ciśnienia.

Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne podzespoły:

  1. Mycie i oka­mie­nie­nie urządzenia
  2. Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego

Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny nie ma jakich­kol­wiek wycieków

  1. Wymia­na ole­ju w sprężarce
  2. Wymia­na fil­tra z funk­cją odkwaszania
  3. Nowy czyn­nik chłodniczy
  4. Kon­tro­la auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej Chiller
  5. Kon­tro­la wszel­kich styczników

Cena za chiller 5 500,00 zł netto

Chiller gotowy do sprzedania