Chiller YORK 60 kW

Zostaw Opi­nię!

Chil­ler YORK 60 kW

Agre­gat wody lodo­wej York SPRZEDANY

Moc chłod­ni­cza 60 kW

Moduł hydrau­licz­ny ( pom­pa + zbior­nik 170 L )

Czyn­nik 410A

Dwa ukła­dy chłod­ni­cze ( dwie sprę­żar­ki cope­land scroll ZP 137)

Rok 2004

Cena Loco War­sza­wa za urzą­dze­nie to jedy­ne 18 000,00 zło­tych netto

Zapraszamy do zakupu / wynajmu

Chiller YORK 60 kW | YLCA-60G1TP 380T

Uwa­ga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

  • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
  • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ków napięcia.
  • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
  • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

  • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
  • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Aptacy.
  • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­dów ser­wi­so­wych. /zależy od umowy/
  • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…