Chillery absorpcyjne

Zostaw Opi­nię!

Chil­le­ry absorp­cyj­ne: Budo­wa, zasto­so­wa­nie i korzyści

Wprowadzenie

Chil­le­ry absorp­cyj­ne to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­re wyko­rzy­stu­ją pro­ces absorp­cji do wytwa­rza­nia chło­dze­nia. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych chil­le­rów, któ­re uży­wa­ją sprę­ża­rek, chil­le­ry absorp­cyj­ne wyko­rzy­stu­ją cie­pło jako źró­dło ener­gii do napę­dza­nia pro­ce­su chłodzenia.

Budowa chillerów absorpcyjnych

Pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi chil­le­rów absorp­cyj­nych są gene­ra­tor, skra­placz, zawór roz­pręż­ny i parow­nik. Pro­ces chło­dze­nia roz­po­czy­na się, gdy cie­pło jest dostar­cza­ne do gene­ra­to­ra, powo­du­jąc odpa­ro­wa­nie czyn­ni­ka robo­cze­go. Następ­nie para jest skra­pla­na, a ciecz prze­pły­wa przez zawór roz­pręż­ny do parow­ni­ka, gdzie pochła­nia cie­pło i paru­je, dostar­cza­jąc chłodzenie.

Jak działa chiller absorpcyjny wodny?

W chil­le­rach absorp­cyj­nych głów­nym źró­dłem ener­gii ciepl­nej jest gorą­ca woda, gene­ro­wa­na pod­czas pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych lub jako pro­dukt ubocz­ny w pro­ce­sach produkcyjnych.

Roz­twór z absor­be­ra, już roz­cień­czo­ny, jest prze­sy­ła­ny do gene­ra­to­ra przez wymien­nik cie­pła, zwa­ne­go rów­nież reku­pe­ra­to­rem lub eko­no­mi­ze­rem. Tam jest on pod­grze­wa­ny przez gorą­cą wodę, któ­ra prze­pły­wa wewnątrz rur, aż osią­gnie tem­pe­ra­tu­rę wrze­nia w warun­kach niskie­go ciśnie­nia. Pro­ces ten pro­wa­dzi do wytwo­rze­nia pary wod­nej, będą­cej czyn­ni­kiem chłod­ni­czym. W trak­cie odpa­ro­wy­wa­nia wody, roz­twór sta­je się bar­dziej stężony.

Następ­nie, para wod­na z gene­ra­to­ra jest skra­pla­na w kon­den­sa­to­rze, prze­cho­dząc z powro­tem do sta­nu cie­kłe­go. Ta woda, już jako czyn­nik chłod­ni­czy, prze­pły­wa przez rurę w kształ­cie lite­ry U, kie­ru­jąc się do parow­ni­ka. W parow­ni­ku, dzię­ki niskie­mu ciśnie­niu, woda odpa­ro­wu­je, chło­nąc cie­pło z wody schło­dzo­nej. W efek­cie, tem­pe­ra­tu­ra wody schło­dzo­nej spa­da, co jest głów­nym celem chłodzenia.

Stę­żo­ny roz­twór z gene­ra­to­ra jest kie­ro­wa­ny do absor­be­ra przez wymien­nik cie­pła. Tam jest schła­dza­ny przez wodę chło­dzą­cą, a pod­czas tego pro­ce­su wchła­nia parę wod­ną z parow­ni­ka, sta­jąc się roz­cień­czo­nym. Ten roz­cień­czo­ny roz­twór, po wchło­nię­ciu pary z parow­ni­ka, jest ponow­nie prze­sy­ła­ny do gene­ra­to­ra, gdzie jest pod­grze­wa­ny do tem­pe­ra­tu­ry wrze­nia wody. Cały pro­ces koń­czy się, gdy roz­twór sta­je się ponow­nie stę­żo­ny, co ozna­cza zakoń­cze­nie cyklu chło­dze­nia. Utrzy­mu­jąc ten pro­ces, parow­nik dostar­cza cią­gły prze­pływ schło­dzo­nej wody, nie­zbęd­nej dla kli­ma­ty­za­cji i chło­dze­nia procesów.

Chillery absorpcyjne ich zastosowanie

Absorp­cyj­ne chil­le­ry są czę­sto sto­so­wa­ne w prze­my­śle oraz w dużych obiek­tach komer­cyj­nych, takich jak hote­le czy szpi­ta­le. Ze wzglę­du na ich zdol­ność do wyko­rzy­sty­wa­nia cie­pła odpa­do­we­go, są one ide­al­ne do zasto­so­wa­nia w sys­te­mach koge­ne­ra­cyj­nych, gdzie mogą wyko­rzy­sty­wać cie­pło z elek­trow­ni do wytwa­rza­nia chłodzenia.

Chillery absorpcyjne korzyści z ich zastosowania

Chil­le­ry absorp­cyj­ne ofe­ru­ją wie­le korzy­ści w porów­na­niu z tra­dy­cyj­ny­mi chil­le­ra­mi. Po pierw­sze, są bar­dziej eko­lo­gicz­ne, ponie­waż wyko­rzy­stu­ją cie­pło zamiast ener­gii elek­trycz­nej. Po dru­gie, mogą przy­czy­nić się do obni­że­nia kosz­tów ope­ra­cyj­nych, wyko­rzy­stu­jąc cie­pło odpa­do­we. Wresz­cie, są one ciche w dzia­ła­niu, co czy­ni je ide­al­nym roz­wią­za­niem dla miejsc, gdzie hałas jest problemem.

Podsumowanie

Chil­le­ry te to inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie w dzie­dzi­nie chłod­nic­twa, któ­re ofe­ru­je wie­le korzy­ści zarów­no dla śro­do­wi­ska, jak i dla użyt­kow­ni­ków. Dzię­ki ich zdol­no­ści do wyko­rzy­sty­wa­nia cie­pła odpa­do­we­go oraz cichej pra­cy, sta­no­wią one atrak­cyj­ną alter­na­ty­wę dla tra­dy­cyj­nych chillerów.