Chillery przemysłowe używane

5/5 — (44 votes) 

Chil­le­ry prze­my­sło­we uży­wa­ne | SKiC Robert Aptacy

Agre­ga­ty wody lodo­wej ze wzglę­du na niski koszt eks­plo­ata­cji sta­ły się alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych ukła­dów pra­cu­ją­cych na bazie fre­onu. Chil­ler to urzą­dze­nie chłod­ni­cze któ­re powa­la zapew­nić Nam odpo­wied­ni para­metr. Coraz czę­ściej do chło­dze­nia uży­wa­my rów­nież popu­lar­nych dry coole­rów ina­czej Free cooling. Nasze sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są wypo­sa­żo­ne w pojem­nik w‑zbiorczy któ­ry znacz­nie ogra­ni­cza pra­cę agre­ga­tu wody lodo­wej oraz dry coolera. 

Wie­le pro­ce­sów wytwór­czych nie może obyć się bez spraw­ne­go sys­te­mu chło­dze­nia, dla­te­go chil­le­ry zna­la­zły sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w wie­lu gałę­ziach gospo­dar­ki i prze­my­słu. Chil­le­ry z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne mię­dzy inny­mi w:

 • Obrób­ce pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nej meta­li, two­rzyw sztucznych,
 • Odlew­nic­twie,
 • Bran­ży spożywczej,
 • Pro­ce­sach wytwa­rza­nia papie­ru, plastiku,
 • Chło­dze­niu blo­ków ser­we­ro­wych oraz sta­cji energetycznych,
 • Schła­dza­niu przy­rzą­dów medycznych,
 • Chło­dze­niu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych zwią­za­nych z wytwa­rza­niem leków,
 • Utrzy­ma­niu kom­for­tu ter­micz­ne­go klien­tów wiel­ko powierzch­nio­wych skle­pów a tak­że pra­cow­ni­ków biur, hote­li, restau­ra­cji itp.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy peł­ni usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej. Nasza Fir­ma peł­ni rów­nież kom­plek­so­we usłu­gi ser­wi­su, napra­wy, a tak­że moder­ni­za­cji chil­le­rów dowol­nej mar­ki. Zapew­nia­my Naszym Klien­tom urzą­dze­nia chłod­ni­cze zapew­nia­ją­ce odpo­wied­ni para­metr medium chłodzącego. 

Chillery przemysłowe używaneChillery przemysłowe używane

W Naszym Skle­pie znaj­dą Pań­stwo urzą­dze­nia chłod­ni­cze, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ne z gwa­ran­cją. Wszel­kie­go rodza­ju urzą­dze­nia, maszy­ny, a tak­że pod­ze­spo­ły ofe­ro­wa­ne przez Naszą Nasz Ser­wis skru­pu­lat­nie kon­tro­lo­wa­ne, ser­wi­so­wa­ne, jak rów­nież napra­wia­ne. Dys­po­nu­je­my agre­ga­ta­mi wody lodo­wej dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Dys­po­nu­je­my chil­le­ra­mi o mocy od 1 kW, aż po prze­my­sło­we wytwor­ni­ce wody lodo­wej o mocy 1,5 MW. Odpo­wied­nio dobra­ne agre­ga­ty wody lodo­wej pozwa­la­ją Nam na sku­tecz­ne chło­dze­nie. Wybie­ra­jąc urzą­dze­nia chłod­ni­cze od Fir­my SKiC Robert Apta­cy masz pew­ność wydaj­nej i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy sys­te­mów chło­dze­nia.

Remont, modernizacja — chillery przemysłowe używane

Pod­sta­wo­we czyn­no­ści pro­wa­dzo­ne przez Naszych ser­wi­san­tów w zakre­sie reno­wa­cji, kon­ser­wa­cji i przy­go­to­wa­nia urzą­dzeń typu chil­ler do sprzedaży:

 1. Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, kon­tro­la zawil­go­ce­nia i zakwa­sze­nia freonu.
 2. Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu tech­nicz­ne­go czas pró­by od 24h do 72h.
 3. Mycie całe­go chil­le­ra w szcze­gól­no­ści sku­pia­my się na bar­dzo dokład­nym myciu skra­pla­cza.
 4. Jeśli parow­nik pra­co­wał na wodzie oka­mie­nia­my go z pomo­cą dedy­ko­wa­nych do tego celu środ­ków che­micz­nych i płu­cze­my spe­cjal­ną płukanką.
 5. Jeśli chil­ler wypo­sa­żo­ny jest pom­pę lub pom­py obie­go­we demon­tu­je­my je / myje­my, wymie­nia­my uszczel­nie­nia, łoży­ska oraz malujemy.
 6. Kon­tro­lu­je­my popraw­ną pra­cę wen­ty­la­to­rów skra­pla­czy jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność wymie­nia­my łoży­ska. Wen­ty­la­to­ry z biciem są wymie­nia­ne na nowe. 
 7. Sprę­żar­ki — w momen­cie posto­ju i wypróż­nie­niu ukła­du z fre­onu kon­tro­lu­je­my stan ilo­ścio­wy ole­ju, kon­tro­lu­je­my jego czy­stość i zakwa­sze­nie. Nie­jed­no­krot­nie jed­nak decy­du­je­my się na cał­ko­wi­tą jego wymia­nę na nowy. Pomia­ry elek­trycz­ne i prze­bi­cia do masy to stan­dard i wyko­ny­wa­ny jest zawsze.
 8. Każ­de­mu chil­le­ro­wi zakła­da­my książ­kę ser­wi­so­wą w któ­rej zawar­ta jest peł­na infor­ma­cja pocho­dze­nie, stan przed napra­wą, doko­na­ne czyn­no­ści, pomia­ry, stan na moment prze­ka­za­nia bądź insta­la­cji na obiekcie.
 9.  

Chillery przemysłowe cena

Ofe­ro­wa­ne w Naszym Skle­pie ceny to ceny LOCO WARSZAWA. Czy­li sprze­daż z pla­cu, posia­da­my mniej­sze i więk­sze wóz­ki widło­we więc zała­du­nek jest zupeł­nie za dar­mo. Może­my rów­nież pomóc w orga­ni­za­cji trans­por­tu /mamy wyku­pio­ny abo­na­ment na gieł­dzie transportowej/.

Zachę­ca­my Pań­stwa jed­nak do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia chil­le­rów prze­my­sło­wych używanych.

Jed­nym z warun­ków utrzy­ma­nia gwa­ran­cji jest mon­taż urzą­dzeń przez  Nasz ser­wis lub jeden z niżej wymie­nio­nych Firm:

Chil­ler­Tech- Sprze­daż agre­ga­tów wody lodowej

Chil­ler­Ser­wis- Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Insta­la­cje Wody Lodo­wej- Budo­wa sys­te­mów i insta­la­cji wody lodowej

Nie udzie­la­my gwa­ran­cji na urzą­dze­nia mon­to­wa­ne i uru­cho­mia­ne samo­dziel­nie lub przez inny serwis.

Chillery przemysłowe z gwarancją | SKiC Robert Aptacy

0/5 (0 Reviews)