Chillery przemysłowe

5/5 — (46 votes) 

Chil­le­ry prze­my­sło­we | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Agre­ga­ty wody lodo­wej będą­ce świet­ną alter­na­ty­wą dla przed­się­biorstw mają­cych na celu sta­łą efek­tyw­ność, nawet w bar­dzo trud­nych warun­kach. Wie­lo­funk­cyj­ne ukła­dy HVAC/R, któ­rych bilans CO2 jest mini­ma­li­stycz­ny, a efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na osza­ła­mia­ją­ca. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia z zakre­su chło­dze­nia z moż­li­wo­ścią swo­bod­ne­go chło­dze­nia prze­kła­da­jąc się na zuży­cie, a tym samym bilans ener­ge­tycz­ny. Kon­wek­cja ciepl­na za pośred­nic­twem nowo­cze­snej apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­wej łączą­cej inte­gral­ność i pro­sto­tę. Chil­le­ry pro­ce­so­we dostęp­ne od ręki, bądź też nie­stan­dar­do­wych roz­wią­za­niach, któ­rych kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne są o bli­sko 35% mniej­sze wzglę­dem tra­dy­cyj­nych ukła­dów freonowych. 

Usłu­gi w zakre­sie doradz­twa i opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia zmniej­sza­jąc zuży­cie ener­ge­tycz­ne o bli­sko 60%. Jed­no­cze­śnie wywie­ra­jąc wpływ na bilans CO2 przed­się­bior­stwa, któ­ry to ze wzglę­du na nor­my UE jest zmniej­sza­ny i sta­le prze­kształ­ca­ny. Sys­te­my ste­ro­wa­nia z moż­li­wo­ścią moni­to­rin­gu, a nawet i zdal­ne­go moni­to­rin­gu za pośred­nic­twem pane­lów o prze­kąt­nej, aż 10″. Pro­sto­ta bio­rą­ca się z bli­sko 20 let­nie­go doświad­cze­nie w bran­ży chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji wpły­wa na Nasze refe­ren­cję, bazę Klien­tów, jak rów­nież pozy­cję. War­to­ści mają­ce zna­cze­nie będą­ce wyznacz­ni­kiem sukcesu.

Dzia­łaj w każ­dej chwi­li! Chil­le­ry, któ­rych misją jest utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków ter­micz­nych w zakre­sie od ‑23 oC, aż do +45 oC. Nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia mają­ce wpływ na ren­tow­ność przed­się­bior­stwa, a nawet i kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne w okre­sie użyt­ko­wa­nia. Dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne przy pomo­cy nowo­cze­snej arma­tu­ry o wyso­kiej dokład­no­ści pomia­ro­wej oddzia­łu­jąc na bez­pie­czeń­stwo. Roz­wią­za­nia poprzez któ­re jeste­śmy w sta­nie utrzy­mać ści­śle okre­ślo­ną war­tość tem­pe­ra­tu­ro­wą, a nawet ciśnie­nie lub prze­pływ. Wybierz SKiC Robert Apta­cy i zyskaj przewagę!

Chillery przemysłowe

Wie­le pro­ce­sów wytwór­czych nie może obyć się bez spraw­ne­go sys­te­mu chło­dze­nia, dla­te­go chil­le­ry zna­la­zły sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w wie­lu gałę­ziach gospo­dar­ki i prze­my­słu. Chil­le­ry z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne mię­dzy inny­mi w:

 • Obrób­ce pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nej meta­li, two­rzyw sztucznych,
 • Odlew­nic­twie,
 • Bran­ży spożywczej,
 • Pro­ce­sach wytwa­rza­nia papie­ru, plastiku,
 • Chło­dze­niu blo­ków ser­we­ro­wych oraz sta­cji energetycznych,
 • Schła­dza­niu przy­rzą­dów medycznych,
 • Chło­dze­niu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych zwią­za­nych z wytwa­rza­niem leków,
 • Utrzy­ma­niu kom­for­tu ter­micz­ne­go klien­tów wiel­ko powierzch­nio­wych skle­pów a tak­że pra­cow­ni­ków biur, hote­li, restau­ra­cji itp.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy peł­ni usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej. Nasza Fir­ma peł­ni rów­nież kom­plek­so­we usłu­gi ser­wi­su, napra­wy, a tak­że moder­ni­za­cji chil­le­rów dowol­nej mar­ki. Zapew­nia­my Naszym Klien­tom urzą­dze­nia chłod­ni­cze zapew­nia­ją­ce odpo­wied­ni para­metr medium chłodzącego. 

Chillery przemysłowe używaneChillery przemysłowe używane

W Naszym Skle­pie znaj­dą Pań­stwo urzą­dze­nia chłod­ni­cze, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ne z gwa­ran­cją. Wszel­kie­go rodza­ju urzą­dze­nia, maszy­ny, a tak­że pod­ze­spo­ły ofe­ro­wa­ne przez Naszą Nasz Ser­wis skru­pu­lat­nie kon­tro­lo­wa­ne, ser­wi­so­wa­ne, jak rów­nież napra­wia­ne. Dys­po­nu­je­my agre­ga­ta­mi wody lodo­wej dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Dys­po­nu­je­my chil­le­ra­mi o mocy od 1 kW, aż po prze­my­sło­we wytwor­ni­ce wody lodo­wej o mocy 1,5 MW. Odpo­wied­nio dobra­ne agre­ga­ty wody lodo­wej pozwa­la­ją Nam na sku­tecz­ne chło­dze­nie. Wybie­ra­jąc urzą­dze­nia chłod­ni­cze od Fir­my SKiC Robert Apta­cy masz pew­ność wydaj­nej i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy sys­te­mów chło­dze­nia.

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Pod­sta­wo­we czyn­no­ści pro­wa­dzo­ne przez Naszych ser­wi­san­tów w zakre­sie reno­wa­cji, kon­ser­wa­cji i przy­go­to­wa­nia urzą­dzeń typu chil­ler do sprzedaży:

 1. Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, kon­tro­la zawil­go­ce­nia i zakwa­sze­nia freonu.
 2. Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu tech­nicz­ne­go czas pró­by od 24h do 72h.
 3. Mycie całe­go chil­le­ra w szcze­gól­no­ści sku­pia­my się na bar­dzo dokład­nym myciu skra­pla­cza.
 4. Jeśli parow­nik pra­co­wał na wodzie oka­mie­nia­my go z pomo­cą dedy­ko­wa­nych do tego celu środ­ków che­micz­nych i płu­cze­my spe­cjal­ną płukanką.
 5. Jeśli chil­ler wypo­sa­żo­ny jest pom­pę lub pom­py obie­go­we demon­tu­je­my je / myje­my, wymie­nia­my uszczel­nie­nia, łoży­ska oraz malujemy.
 6. Kon­tro­lu­je­my popraw­ną pra­cę wen­ty­la­to­rów skra­pla­czy jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność wymie­nia­my łoży­ska. Wen­ty­la­to­ry z biciem są wymie­nia­ne na nowe. 
 7. Sprę­żar­ki — w momen­cie posto­ju i wypróż­nie­niu ukła­du z fre­onu kon­tro­lu­je­my stan ilo­ścio­wy ole­ju, kon­tro­lu­je­my jego czy­stość i zakwa­sze­nie. Nie­jed­no­krot­nie jed­nak decy­du­je­my się na cał­ko­wi­tą jego wymia­nę na nowy. Pomia­ry elek­trycz­ne i prze­bi­cia do masy to stan­dard i wyko­ny­wa­ny jest zawsze.
 8. Każ­de­mu chil­le­ro­wi zakła­da­my książ­kę ser­wi­so­wą w któ­rej zawar­ta jest peł­na infor­ma­cja pocho­dze­nie, stan przed napra­wą, doko­na­ne czyn­no­ści, pomia­ry, stan na moment prze­ka­za­nia bądź insta­la­cji na obiekcie.

Agregaty wody lodowej przemysłowe

Ofe­ro­wa­ne w Naszym Skle­pie ceny to ceny LOCO WARSZAWA. Czy­li sprze­daż z pla­cu, posia­da­my mniej­sze i więk­sze wóz­ki widło­we więc zała­du­nek jest zupeł­nie za dar­mo. Może­my rów­nież pomóc w orga­ni­za­cji trans­por­tu /mamy wyku­pio­ny abo­na­ment na gieł­dzie transportowej/.

Zachę­ca­my Pań­stwa jed­nak do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia chil­le­rów prze­my­sło­wych używanych.

Chillery przemysłowe | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe