Chłodnictwo przemysłowe

5/5 — (242 votes) 

Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Aptacy
Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro.

Chłodnictwo przemysłowe – instalacje i urządzenia.

Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dzie­dzi­nach prze­my­słu np. w meta­lur­gii, poli­gra­fii, prze­twór­stwie two­rzyw sztucz­nych, w prze­my­śle che­micz­nym, far­ma­ceu­tycz­nym itd…

Samo­dziel­nie pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje chłod­ni­cze. Nasze roz­wią­za­nia są wydaj­niej­sze, trwal­sze, mają wię­cej funk­cjo­nal­no­ści dzię­ki cze­mu stwa­rza­ją więk­sze moż­li­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia. Są mniej zawod­ne i bar­dzo wydajne.

Chłodnictwo przemysłowe — urządzenia

Zaj­mu­je­my się dobo­rem naj­sku­tecz­niej­szych roz­wią­zań z uwzględ­nie­niem kon­kret­nych potrzeb klien­ta. Naj­czę­ściej napra­wia­ny­mi i ser­wi­so­wa­ny­mi przez Nas urzą­dze­nia­mi chłod­ni­czy­mi są:

- agre­ga­ty wody lodo­wej chillery,
- agre­ga­ty chłod­ni­cze i mroźnicze,
- chil­ler oil — chło­dze­nie maszyn i urządzeń,
- osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powietrza,
- prze­my­sło­we osu­sza­cze powie­trza naj­czę­ściej sto­so­wa­ne na base­nach i innych obiek­tach sportowych,
- pom­py ciepła,
- kli­ma­ty­za­cja powierzch­ni wiel­ko gabarytowych,
- a tak­że napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my cen­tra­le wentylacyjne.

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler Ser­wis Michał Apta­cy sku­pu­je­my, napra­wia­my i przy­go­to­wu­je­my do sprzedaży:

1. Agre­ga­ty wody lodo­wej o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, wszyst­kich producentów
2. Agre­ga­ty skra­pla­ją­ce do chło­dze­nia kli­ma­ty­za­cji, komór chłod­ni­czych czy mroźniczych
3. Dry coole­ry  do wychło­dze­nia gli­ko­lu, skra­pla­cze do wychło­dze­nia freonu
4. Budu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my ste­ro­wa­nia i kontroli
5. Pom­py a nawet całe prze­pom­pow­nie wody, gli­ko­lu, solan­ki, itd…

Wciąż zdo­by­wa­my nowe doświad­cze­nia na bie­żą­co uczy­my się nowych roz­wią­zań, napra­wia­my coraz mądrzej­sze maszy­ny i urzą­dze­nia. Dzię­ki szko­le­niom i kur­som wciąż pró­bu­je­my nadą­żyć za nowy­mi roz­wią­za­nia­mi technicznymi.
Na wszyst­kie dostar­czo­ne przez Nas urzą­dze­nia, sys­te­my i insta­la­cje udzie­la­my gwa­ran­cji a tak­że zapew­nia­my pełen ser­wis na tere­nie całe­go kraju.
Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie chłod­nic­twa przemysłowego.

SKiC Robert Aptacy — Miej pewność że twoimi urządzeniami opiekują się Specjaliści

5/5 (3 Reviews)