Chłodnictwo przemysłowe

4.9/5 — (261 votes) 

Chłod­nic­two prze­my­sło­we | SKiC Robert Apta­cy — Lider w bran­ży HVAC&R

 • Już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my, budu­je­my od pod­staw oraz napra­wia­my wszel­kie maszy­ny i urzą­dze­nia chłod­ni­cze i mroźnicze.

 • Dzię­ki naszym urzą­dze­niom chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych takich jak fre­on, gli­kol, solan­ka itd…

 • Chło­dzi­my powierzch­nie skle­po­we, maga­zy­no­we a tak­że biurowce.

 • Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i przemysłowych.

 • Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszyst­kie maszy­ny i urządzenia.
  Chłodnictwo przemysłowe

Instalacje i urządzenia chłodnicze

Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dzie­dzi­nach prze­my­słu np. w meta­lur­gii, poli­gra­fii, prze­twór­stwie two­rzyw sztucz­nych, w prze­my­śle che­micz­nym, far­ma­ceu­tycz­nym itd…

Samo­dziel­nie pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje chłod­ni­cze. Nasze roz­wią­za­nia są wydaj­niej­sze, trwal­sze, mają wię­cej funk­cjo­nal­no­ści dzię­ki cze­mu stwa­rza­ją więk­sze moż­li­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia. Co waż­ne Nasze insta­la­cje są mniej zawod­ne i bar­dzo wydajne.

Chłodnictwo przemysłowe — urządzenia

Zaj­mu­je­my się dobo­rem naj­sku­tecz­niej­szych urzą­dzeń i roz­wią­zań z uwzględ­nie­niem kon­kret­nych potrzeb klien­ta. Sprze­da­je­my i insta­lu­je­my urzą­dze­nia chłod­ni­cze nowe i z ryn­ku wtór­ne­go jed­nak po peł­nym ser­wi­sie napraw­czym, w naszej ofer­cie zna­ją Państwo:

 • agre­ga­ty wody lodowej 
 • agre­ga­ty skra­pla­ją­ce chłod­ni­cze i mroźnicze
 • chil­ler oil — do chło­dze­nia maszyn i urządzeń
 • dry coole­ry a tak­że skra­pla­cze, wymien­ni­ki ciepła
 • pom­py cie­pła woda-woda lub też woda-gaz
 • pom­py wody, prze­pom­pow­nie i zbior­ni­ki buforowe
 • i wie­le innych goto­wych urządzeń

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis sku­pu­je­my, napra­wia­my i przy­go­to­wu­je­my do sprzedaży:

1. Agre­ga­ty wody lodo­wej o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, wszyst­kich producentów
2. Agre­ga­ty skra­pla­ją­ce do chło­dze­nia kli­ma­ty­za­cji, komór chłod­ni­czych czy mroźniczych
3. Dry coole­ry  do wychło­dze­nia gli­ko­lu, skra­pla­cze do wychło­dze­nia freonu
4. Budu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my ste­ro­wa­nia i kontroli
5. Pom­py a nawet całe prze­pom­pow­nie wody, gli­ko­lu, solan­ki, itd…

Dla­cze­go war­to posta­wić na SKiC Robert Aptacy

 1. Wciąż zdo­by­wa­my nowe doświad­cze­nie oraz na bie­żą­co uczy­my się nowych roz­wią­zań, napra­wia­my coraz bar­dziej zaawan­so­wa­ne maszy­ny i urzą­dze­nia. Dzię­ki szko­le­niom i kur­som wciąż pró­bu­je­my nadą­żyć za nowy­mi roz­wią­za­nia­mi technicznymi.
 2. Na wszyst­kie dostar­czo­ne przez Nas urzą­dze­nia, sys­te­my i insta­la­cje udzie­la­my gwa­ran­cji a tak­że zapew­nia­my pełen ser­wis na tere­nie całe­go kraju.
 3. Jeste­śmy na ryn­ku ponad 20 lat a co za tym idzie podej­mie­my się każ­dej usłu­gi serwisowej.

 

Wybierz SKiC Robert Aptacy i miej pewność że twoimi urządzeniami opiekują się Specjaliści!