Chłodzenie Adiabatyczne

Zostaw Opi­nię!

Chłodzenie Adiabatyczne dlaczego nie polecamy tego typu rozwiązań

Wraz z naszym ser­wi­sem part­ner­skim Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy i Chil­ler­Ser­wis Mate­usz Apta­cy napra­wia­my i ser­wi­su­je­my Agre­ga­ty Wody Lodo­wej. Chil­le­ry, Dry Coole­ry, Sys­te­my i Insta­la­cje Wody Lodowej. 

Dość czę­sto spo­ty­ka­my na obiek­tach sys­te­my chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go któ­re nisz­czą urzą­dze­nia. Pro­si­my obej­rzeć zdję­cia tyl­ko z dwóch ostat­nich instalacji.

Woda ma w sobie znacz­ne pokła­dy kamie­nia, naj­czę­ściej widzi­my tego efekt w czaj­ni­kach, boj­le­rach itd…

Zra­sza­jąc cie­płe a nie­jed­no­krot­nie gorą­ce powierzch­nie natych­miast wręcz osa­dza się na nich kamień kotło­wy. O ile woda zatrzy­ma­ła by się tyl­ko na przed­nich ścian­kach lame­li to z łatwo­ścią co jakiś czas byśmy sobie radzi­li z nara­sta­ją­cym kamie­niem. Jed­nak wen­ty­la­to­ry zacią­ga­ją wodę któ­ra opły­wa cały lamel więc i cały lamel zosta­je zabrudzony.

Kamień nie dość że jest izo­la­to­rem cie­pła to pod jego pokła­dem docho­dzi bar­dzo czę­sto do koro­zji a tym samym do roz­sz­czel­nień ukła­du fre­ono­we­go w przy­pad­ku chil­le­rów. W przy­pad­ku dry cooler docho­dzi do roz­sz­czel­nie­nia insta­la­cji wody lodo­wej — gli­kol, olej, solan­ka itd…Chłodzenie Adiabatyczne SKiC Robert Aptacy

Dlaczego nie polecamy chłodzenia adiabatycznego w punktach

  1. Nisz­czy­my wen­ty­la­to­ry skraplaczy
  2. Zaty­ka­my lame­le skra­pla­czy czy lame­le wężownic
  3. Całe urzą­dze­nia są pokry­te kamie­niem pod któ­rym docho­dzi do korozji
  4. Urzą­dze­nia są zapro­jek­to­wa­ne tak by pra­co­wa­ły w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach nale­ży je tyl­ko na bie­rzą­co serwisować
  5. Dodat­ko­we kosz­ty wyni­ka­ją­ce ze stra­ty wody

Alternatywa chłodzenia adiabatycznego

  1. Moż­na zain­sta­lo­wać w ukła­dzie wymien­nik pły­to­wy któ­ry odzy­ska nam ener­gię ciepl­ną na przy­kład do pod­grza­nia wody użytkowej.
  2. Jeśli już chce­my tra­cić wodę to też może­my wychło­dzić czyn­nik wymien­ni­kiem ciepła
  3. Sto­suj­my wie­rze chłodnicze

SKiC Robert Aptacy — Opinia na temat chłodzenia adiabatycznego