Chłodzenie drukarki przemysłowej

5/5 — (2 votes) 

Chło­dze­nie maszyn i urzą­dzeń | chłod­nic­two przemysłowe

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę sys­te­mu do chło­dze­nia prze­my­sło­wej dru­kar­ki z powle­ka­niem. Urzą­dze­nie bar­dzo czę­sto wcho­dzi w błąd za wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry oleju.

Ekspertyza — przegląd zerowy drukarki i systemy chłodzenia

Układ wody lodo­wej sta­ry naszym zda­niem nie­wła­ści­wie zbudowany.

Przy­czy­ną nie­wy­daj­no­ści ukła­du chło­dze­nia oka­zał się chil­ler. Nie­szczel­ność, brak freonu.Chłodzenie drukarki z powlekaniem

Naprawa chillera i przywrócenie chłodzenia

We wcze­śniej­szym arty­ku­le Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB opi­sa­li­śmy usu­nię­to usterkę.

Agre­gat wody lodo­wej był bar­dzo zanie­dba­ny, poprzed­ni ser­wis wła­ści­wie w ogó­le nie zaj­mo­wał się wytwor­ni­cą wody lodo­wej. Fak­tycz­ny stan urzą­dze­nia uka­zu­je załą­czo­ny tam film.

W chwi­li obec­nej wszyst­ko wró­ci­ło do nor­my a dru­kar­ka pra­cu­je bez naj­mniej­sze­go problemu.

>