Chłodzenie extrudera HDPE

5/5 — (1 vote) 

Chło­dze­nie extru­de­ra – wytła­czar­ki do folii HDPE

W pro­ce­sie wytwa­rza­nia i pro­duk­cji folii nie­zwy­kle waż­ne jest utrzy­ma­nie sta­łej “żąda­nej” tem­pe­ra­tu­ry w róż­nych czę­ściach extrudera.

Tem­pe­ra­tu­ra ole­ju — olej zapew­nia nam sma­ro­wa­nie prze­kład­ni napę­dza­ją­cej śli­mak + hydrau­li­ka siło­wa — zawo­ry, kla­py itd. 

Tem­pe­ra­tu­ra śli­ma­ka odpo­wie­dzial­ne­go za prze­sył roz­grza­nej masy /roztopionego granulatu/ do for­my wtryskowej,

Chło­dzi­my rów­nież pom­py próż­nio­we jak­że waż­ne w całym procesie.

Chło­dzi­my samą for­mę wtryskową 

Według wie­dzy któ­rą czer­pa­li­śmy od ope­ra­to­rów eks­tru­de­rów wie­my że tem­pe­ra­tu­ra w ręka­wie pra­wie goto­wej foli powin­na być bar­dzo sta­bil­na i utrzy­my­wać się na pozio­mie 10 stop­ni Cel­sju­sza w prze­ciw­nym razie rękaw zacznie pły­wać. Nato­miast gru­bość foli będzie się zmie­niać a sam pro­ces wytwa­rza­nia będzie trze­ba odpo­wied­nio wydłużyć.
Chło­dze­nie szaf ste­row­ni­czych. Zazwy­czaj na halach w któ­rych pra­cu­ją eks­tru­de­ry do pro­duk­cji folii panu­je dość wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra. Każ­dy chy­ba wie że nie ma nic gor­sze­go dla elek­tro­ni­ki, falow­ni­ków jak wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra. Ocze­ki­wa­na tem­pe­ra­tu­ra w sza­fach to zazwy­czaj 25 – 27 stop­ni Celcjusza.

Chłodzenie linii do produkcji folii rozdmuchiwanej

Nasz ser­wis ostat­nio zapro­jek­to­wał, zbu­do­wał i uru­cho­mił kom­plet­ny sys­tem chło­dze­nia extru­de­rów, maszyn i urzą­dzeń współ­pra­cu­ją­cych. Sil­ni­kiem naszej insta­la­cji wody lodo­wej został chil­ler Tra­ne chło­dzo­ny wodą, dobra­li­śmy ten typ agre­ga­tu wody lodo­wej ponie­waż w począt­ko­wej fazie zle­ce­nio­daw­ca chciał umie­ścić go na hali gdzie panu­je wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra oraz bar­dzo duże zaku­rze­nie. Nasz chil­ler posia­da wła­sny dry cooler któ­ry jest odpo­wie­dzial­ny tyl­ko i wyłącz­nie za wkro­ple­nie gazu czy­li jest jego skra­pla­czem, auto­ma­ty­ka załą­cza pom­pę wody oraz wen­ty­la­to­ry według zapo­trze­bo­wa­nia układu. 

Z racji tego że więk­szość roku w Pol­sce jest sto­sun­ko­wo chłod­na prze­ko­na­li­śmy zle­ce­nio­daw­cę o słusz­no­ści zasto­so­wa­nia dodat­ko­we­go dry coole­ra. Żąda­na tem­pe­ra­tu­ra sys­te­mu to 10 stop­ni Cel­sju­sza więc chil­ler pra­cu­je w zakre­sie 12 stop­ni Cel­sju­sza i wyżej nato­miast dodat­ko­wy dry cooler w tem­pe­ra­tu­rach poni­żej 12 stop­ni Cel­sju­sza. Oczy­wi­ście auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie czu­wa nad całym pro­ce­sem w tym rów­nież nie pozwa­la pra­co­wać dry coole­ro­wi w nieskończoność.

Instalacja wody lodowej exstruder i inne urządzenia

Jak zawsze zbu­do­wa­li­śmy układ na rurach PVC‑u któ­re nie­jed­no­krot­nie już na naszym blo­gu chwa­li­li­śmy za ich wytrzy­ma­łość, odpor­ność na waha­nia tem­pe­ra­tu­ry a tak­że ze wzglę­du na este­ty­kę i łatwość mon­ta­żu. Wyko­rzy­sta­ne pom­py obie­go­we zosta­ły prze­wy­mia­ro­wa­ne ze wzglę­du na proś­bę zle­ce­nio­daw­cy – w przy­szło­ści chce dosta­wiać do ist­nie­ją­ce­go par­ku maszy­no­we­go nowe extru­de­ry i inne maszy­ny któ­re rów­nież potrze­bo­wać będą chłodzenia.

Po zakoń­cze­niu prac Nasz układ pra­cu­je popraw­nie, sta­bil­nie, dość szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę a duży zbior­nik bufo­ro­wy mak­sy­mal­nie ogra­ni­cza waha­nia temperatury. 

Polecamy się pamięci w przypadku kłopotów z systemem chłodzenia extruderów a także innych maszyn i urządzeń.

SKiC Robert Apta­cy chil­ler ser­wis | Pro­jekt, budo­wa i uru­cho­mie­nie insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia exstru­de­ra — linii do pro­duk­cji folii rozdmuchiwanej