Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

4/5 — (1 vote) 

Chło­dze­nie extru­de­ra wytła­cza­rek do folii

Projekt, budowa i uruchomienie systemu chłodzenia extruderów i innych maszyn w zakładzie produkującym folie.

Zosta­li­śmy popro­sze­ni do zapro­jek­to­wa­nia, dostar­cze­nia wszel­kich nie­zbęd­nych maszyn i pod­ze­spo­łów do schło­dze­nia linii do pro­duk­cji wor­ków folio­wych. Łącz­na ilość maszyn wpię­tych do insta­la­cji wody lodo­wej 6 sztuk w tym samych eks­tru­de­rów 4 sztu­ki, zapo­trze­bo­wa­nie w chłód oko­ło 350 kW.

Dostar­czo­ne chil­ler TRANE o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 420 kW mocy chło­dzo­ny + bar­dzo wydaj­ny dry coole­rem. Zle­ce­nio­daw­ca we wła­snym zakre­sie zaopa­trzył układ w pojem­nik na gli­kol o pojem­no­ści bli­sko 8 tysię­cy litrów.

Instalacja wody lodowej

Jak zwy­kle zbu­do­wa­li­śmy układ z rur i kształ­tek z PVC‑u, insta­la­cja wody lodo­wej o śred­ni­cy rury głów­nej 110 mm i dłu­go­ści bli­sko 250 mb. Insta­la­cja połą­czy­ła dry cooler któ­ry ma zapew­nić chło­dze­nie w dni chłod­ne, jesie­nią zimą i wio­sną. Sam chil­ler wyma­ga osob­ne­go dry coole­ra do schło­dze­nia skra­pla­cza, tego typu urzą­dze­nia mon­tu­je­my w wewnątrz zakła­dów pro­duk­cyj­nych jed­nak zle­ce­nio­daw­ca w ostat­niej chwi­li zde­cy­do­wał się na wysta­wie­nie całe­go ukła­du na zewnątrz.

Zróżnicowanie urządzeń odbiorczych

Linia fre­ono­wa chło­dzi nie tyl­ko same ele­men­ty któ­re bez­po­śred­nio roz­grze­wa­ją a potem sta­bi­li­zu­ją tem­pe­ra­tu­rę folii, nasz sys­tem zapew­nia chłód tech­no­lo­gicz­ny rów­nież do chło­dze­nia szaf ste­row­ni­czych oraz małych chil­le­rów oleju.

Uruchomienie systemu

Nasz układ dzia­ła popraw­nie i bez naj­mniej­szych uste­rek, awa­rii. Z przyj­ściem dni chłod­nych auto­mat prze­łą­czył sys­tem w tryb pra­cy zima. Dzię­ki temu zle­ce­nio­daw­ca znacz­nie zaosz­czę­dzi pie­nią­dze wyni­ka­ją­ce z pra­cy chillera.