Chłodzenie form wtryskowych

5/5 — (3 votes) 

Chło­dze­nie form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two Przemysłowe

Dzię­ki Naszej Fir­mie mają Pań­stwo moż­li­wość wybo­ru w obrę­bie róż­no­li­tych tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a na doda­tek maszyn, któ­re mają na celu utrzy­ma­nie sta­łych oraz opty­mal­nych warun­ków. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy o wyso­kim wskaź­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, któ­ry prze­kła­da się na zyskow­ność kon­cer­nu. Na odbiór cie­pła bez­po­śred­nio wpły­wa­ją ukła­dy HVAC/R z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji obro­tów. Bilans zuży­cia CO2 za to oddzia­łu­je na koszy eks­plo­ata­cyj­ne, a tym samym inwe­sty­cyj­ne. Dzia­ła­nia, ulep­sza­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mów chłod­ni­czych, przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju Naszej Fir­my, wyni­ka­ją­cej z cią­głej chę­ci dąże­nia do perfekcji.

Wybór try­bu chło­dze­nia, powierzch­ni wewnętrz­nej i zewnętrz­nej, for­my, jak i innych zmien­nych jest pla­stycz­ny i zróż­ni­co­wa­ny, bio­rąc pod uwa­gę zakres tem­pe­ra­tu­ro­wy, uza­leż­nio­ny od rodza­ju mate­ria­łu oraz obsłu­gi tech­nicz­nej, sku­pia­jąc się wyłącz­nie na for­mo­wa­niu mate­ria­łu, ani­że­li for­mie chło­dze­nia lub jego aspektach. 

Formowanie wtryskowe

Prze­zna­cze­niem for­mo­wa­nia wytry­sko­we­go jest uzy­ska­nie okre­ślo­nej prze­strze­ni lub powierz­chow­no­ści, któ­ry może wpły­nąć na zain­te­re­so­wa­nie Odbior­ców. Dzia­ła­nie to pole­ga na wtry­ski­wa­niu two­rzy­wa o wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze bez­po­śred­nio do gniaz­da for­my, gdzie w związ­ku z tym przy­bie­ra ści­śle okre­ślo­ne kształ­ty. Ze wzglę­du na taką tem­pe­ra­tu­rę ela­stycz­ność mate­ria­łu (będą­ce­go, w tym przy­pad­ku two­rzy­wem sztucz­nym) zna­czą­co się polep­sza, a w kon­se­kwen­cji ma prze­ło­że­nie na czas for­mo­wa­nia oraz jakość danej for­my. Na wsku­tek zasty­gnię­cia mate­ria­łu, któ­ry jest w for­mie uzy­sku­je­my tzw. kształt­kę lub wypra­skę. Następ­nie za pomo­cą odwrot­ne­go dzia­ła­nia, jakim jest chło­dze­nie, wypra­ska jest usu­wa­na z for­my wtry­sko­wej wraz z ukła­dem wle­wo­wym. Jed­nym z ostat­nich dzia­łań zwią­za­nych z final­nym pro­duk­tem jest oddzie­le­nie wypra­ski od ukła­du wlewowego.

Każ­dy chciał­by poznać real­ną struk­tu­rę for­my i zwią­za­ną z nią budo­wę wewnętrz­ną, któ­ra ma na celu opty­mal­ne chło­dze­nie. i w tym samym cza­sie wpły­wa na chło­dze­nie trud­no dostęp­nych miejsc, gdzie wystę­pu­ją szan­se na uszko­dze­nie mate­ria­łu wsku­tek obrób­ki ciepl­nej. Nad­miar może przy­czy­nić się rów­no­cze­śnie do tego same­go efek­tu. Klu­czo­wym aspek­tem jest zarów­no sam cel for­my, któ­rej to dzia­ła­nia mogą być wieloseryjne. 

Formy wtryskowe — fazy

For­my wtry­sko­we to narzę­dzia, któ­re na celu mają utrzy­ma­nie ści­śle okre­ślo­nych kształ­tów, wymia­rów, kolo­ru i żywot­no­ści. Pro­ces ten jest wie­lo­płasz­czy­zno­wy, a ilość ele­men­tów koniecz­nych do wyko­na­nia wyro­bu nie mała. Obór­ka two­rzy­wa posia­da m.in.:

  • Układ usu­wa­nia pro­duk­tu przed końcowego. 
  • Gniaz­do lub gniaz­da formujące
  • Napę­dy płyt i segmentów
  • Układ wle­wo­wy
  • Obu­do­wę mają­cą na celu bez­pie­czeń­stwo Obsługi.
  • Chło­dze­nie for­my oraz wypraski 

Waż­nym pod­kre­śle­nia ele­men­tem jest nato­miast sam układ wle­wo­wy, dzie­lo­ny na for­my gorą­co-kana­ło­we i zimno-kanałowe.

Formy gorą­co-kana­ło­we For­my zimno-kanałowe
For­my gorą­co-kana­ło­we skła­da­ją się z 2 płyt  i w nie­znacz­nym stop­niu róż­nią się od tych zim­no-kana­ło­wych. Naczel­ną róż­ni­cą jest tu kanał, posia­da­ją­cy swo­je grzał­ki, a tak­że ter­mo­pa­ry. Two­rzy­wo pla­sti­ko­we wła­śnie taką meto­dą wypeł­nia for­mę. To roz­wią­za­nie ma miej­sce wśród poli­me­rów typo­wo wraż­li­wych na zmia­nę tem­pe­ra­tur w ukła­dach zewnętrz­nych. Wewnętrz­ne nato­miast ofe­ru­ją lep­szy prze­pływ tworzywa.  Skła­da­ją się one z ok. 2–3 płyt osa­dzo­nych na skrzyn­ce for­mier­skiej. Two­rzy­wo wtry­ski­wa­ne poprzez dyszę wypeł­nia for­mę, a wsku­tek tego two­rzy­wo uzy­sku­je ści­śle okre­ślo­ne wymiary/kształt. Nastę­pie two­rzy­wo tra­fia do gniaz­da, któ­re wypeł­nia. Wyróż­nia­ją­cym się przy­kła­dem for­mo­wa­nia zim­no-kana­ło­we­go są mane­ki­ny połą­czo­ne prze­węż­ka­mi. W innym dzia­łach są one nato­miast usu­wa­ne w spo­sób mecha­nicz­ny lub laserowy. 

Układy gorąco-kanałowe

Zale­ty Wady  
Eli­mi­na­cja odpa­dów, któ­re nie nada­ją się do dal­szej produkcji Trud­niej­sza zmia­na kolo­ru two­rzy­wa wzglę­dem ukła­dów zimno-kanałowych
Krót­sze cykle pro­duk­cyj­ne, wpły­wa­ją­ce na zużycie  Droż­sze wyko­na­nie for­my, jak i trud­niej­szy pro­ces wytwarzania
Moż­li­wość wyko­ny­wa­nia więk­szych i bar­dziej zło­żo­nych elementów Moż­li­wość wystą­pie­nia dłuż­szych posto­jów (czas nagrzania/wychłodzenia się grzałek)

Wybór ukła­du ma ogrom­ne zna­cze­nie, któ­re bez­po­śred­nio prze­kła­da się na jego efek­tyw­ność, a przy tym zuży­cie. Struk­tu­ra sys­te­mów gorą­co-kana­ło­wych, jak i zim­no-kana­ło­wych jest moc­no zróż­ni­co­wa­na, a tak­że uza­leż­nio­na od potrzeb i pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka. Zna­jąc zało­że­nia ukła­du, geo­me­trię lub rodzaj two­rzy­wa jeste­śmy w sta­nie okre­ślić naj­lep­szą for­mę wyro­bu. W kon­se­kwen­cji prze­ło­ży się to nato­miast na niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, a co naj­waż­niej­sze satys­fak­cję Klien­ta. Pierw­szo­rzęd­nym aspek­tem w odpo­wied­nim wybo­rze ukła­dów jest sama for­ma chło­dze­nia, któ­ra w zało­że­niu ma zacho­wa­nie ści­śle okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry w danym momen­cie. Zapo­znaj się z moż­li­wo­ścia­mi Naszej Fir­my w zakre­sie chło­dze­nia już teraz!

Układy zimno-kanałowe

Wady Zale­ty
Dłuż­sze cykle w porów­na­niu co do sys­te­mów gorą­co-kana­ło­wych (nawet 30–40%) Tań­sze do wyko­na­nia i utrzy­ma­nia wzglę­dem konkurencji
Recy­kling ina­czej gra­nu­la­cja two­rzy­wa nie zawsze może odpo­wia­dać Obsłu­dze, a co gor­sza może prze­kła­dać się na kosz­ty produkcyjne. Zmia­na two­rzy­wa, jak i kolo­ru jest zna­czą­co prost­sza. Dość krót­kie cykle, w momen­cie, gdy wyko­rzy­stu­je­my robota. 
Koniecz­ność posia­da­nia, bądź pro­gra­mo­wa­nia maszy­ny ze ste­row­ni­kiem do ukła­dów gorą­co-kana­ło­wych, bądź zaku­pie­nia niezależnych/zewnętrznych ukł. sterowania Reduk­cja kosz­tów zuży­cia ener­gii będą­ca wyni­kiem bra­ku dodat­ko­wych grza­łek mają­cych na celu utrzy­ma­nie opty­mal­nej temp. two­rzy­wa w celu elastyczności

Formowanie wtryskowe — technologia

Chłodzenie form wtryskowych

Bran­ża, zaj­mu­ją­ca się prze­my­słem prze­twór­czym two­rzyw sztucz­nych ma za zada­nie zmo­der­ni­zo­wa­nie pro­ce­su for­mo­wa­nia, jak i roz­mia­ru wtry­ska­rek. Pomy­sło­wość w obrę­bie dzia­łal­no­ści, a tym samym ope­ra­cji współ­gra­ją­cych z urzą­dze­nia­mi, prze­kła­da się na coraz to szer­sze moż­li­wo­ści oraz aktyw­ność. Dobrym zilu­stro­wa­niem są maszy­ny reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, o nie­wiel­kiej sile zwar­cia [ton], lecz tym samym o bar­dzo korzyst­nych para­me­trach. Róż­no­rod­ność, któ­ra jest wyni­kiem kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz licz­nych prób udo­sko­na­le­nia danych pro­ce­sów, otwie­ra przed Użyt­kow­ni­ka­mi róż­no­kie­run­ko­we moż­li­wo­ści, a jed­no­cze­śnie zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie. Za przy­kład może­my wziąć pod uwa­gę wtry­skar­ki turec­kiej mar­ki Hur­mak, a dokład­nie Zenith 110. Prze­zna­cze­niem tech­no­lo­gii Zenith 110 jest przede wszyst­kim pokaź­ne zre­du­ko­wa­nie zuży­cia ener­gii, w sto­sun­ku do kon­ku­ren­cyj­nych ukła­dów przy względ­nie dłuż­szym sko­ku otwarcia.

Kosz­ty inwe­sty­cyj­ne, jak i dostęp­ność for­my uza­leż­nio­ne są od pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka, a tym samym jego ocze­ki­wań. W związ­ku z tak dużą ilo­ścią zmien­nych oraz ela­stycz­no­ścią w wybo­rze, nie jeste­śmy w sta­nie przy­jąć ści­śle okre­ślo­nych kosz­tów zwią­za­nych z ich pro­duk­cją. Wspar­cie oraz doradz­two w tym zakre­sie, umoż­li­wi Naszym Klien­tom efek­tyw­ne funk­cjo­no­wa­nie w dowol­nych warun­kach, a dodat­ko­wo zapew­ni sku­tecz­ność na nie­zmien­nym pozio­mie. Naj­ko­rzyst­niej­szym roz­wią­za­niem jest zgło­sze­nie się do Auto­ry­zo­wa­ne­go Dostaw­cy i poda­nie koniecz­nych dla nie­go infor­ma­cji. Ze wzglę­du na poda­nie odpo­wied­nich infor­ma­cji, będzie­my mie­li pew­ność, że maszy­na zosta­ła dobra­na pod pre­fe­ren­cję oraz potrze­by, a jej spraw­ność będzie dłuż­sza nawet o 60%, wzglę­dem łatwo dostęp­nych urządzeń/maszyn.

Chłodzenie form wtryskowych

Chłodzenie form wtryskowych

Nasz Auto­ry­zo­wa­ny Ser­wis ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w obrę­bie doradz­twa, jak i wspar­cia w sfe­rze wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, co ma prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie przed­się­biorstw Klien­tów. Roz­wój Nasze­go zakła­du jest wyni­kiem dostęp­nych, intu­icyj­nych i pro­stych w obsłu­dze ukła­dów chło­dze­nia z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji lub nawet odzy­sku cie­pła. Posia­da­my chil­le­ry pro­ce­so­we o współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, się­ga­ją­cym bli­sko 3,02, rów­no­cze­śnie z moż­li­wo­ścią chło­dze­nia swo­bod­ne­go. Inte­li­gent­ne ukła­dy HVAC/R opar­te o wodę lodo­wą, mają prze­ło­że­nie na bilans CO2 oraz zuży­cie energetyczne. 

Nasze ukła­dy chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą cha­rak­te­ry­zu­ją się pro­sto­tą oraz moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji. Celem chło­dze­nia swo­bod­ne­go, jest uzy­ska­nie jak naj­ko­rzyst­niej­szej spraw­no­ści ukła­du, a w momen­cie doko­na­nia usta­lo­nych roz­po­rzą­dzeń, reduk­cję rbh maszyn. Umoż­li­wia to obsłu­dze utrzy­ma­nie sta­bil­nej tem­pe­ra­tu­ry przy czę­ścio­wym obcią­że­niu i reduk­cji zuży­cia ener­gii o ok. 60% wzglę­dem tra­dy­cyj­nych ukła­dów, wyko­rzy­stu­jąc wymia­nę cie­pła bez­po­śred­nio z tem­pe­ra­tu­rą zewnętrz­ną, któ­ra to wsku­tek ści­śle okre­ślo­ne­go prze­pły­wu powie­trza, utrzy­mu­ję del­tę tem­pe­ra­tu­ry na pozio­mie 5 K. Pro­sto­ta jest wyni­kiem z praw fizy­ki i pro­ce­su kon­wek­cji mię­dzy cia­ła­mi. Czy­taj więcej…

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z wszel­ki­mi aspek­ta­mi Naszej Fir­my, któ­re mogą odry­wać waż­ną rolę w wybo­rze tech­no­lo­gii chło­dze­nia czy też mocy chłod­ni­czej maszyn [kW]. Posia­da­my bli­sko 90 chil­le­rów dostęp­nych od ręki z zakre­su wydaj­no­ści od 1 kW, aż do 1500 kW. Jeste­śmy w sta­nie pro­fe­sjo­nal­nie dora­dzić w każ­dej chwi­li. Dzię­ki Naszej pomo­cy Two­je maszy­ny będą osią­gać osza­ła­mia­ją­ce wyni­ki, a popu­lar­ność przed­się­bior­stwa znacz­nie wzro­śnie. Dąży­my do per­fek­cji, jak i nowe­li­za­cji ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji, łącząc kre­atyw­ność wraz z pro­sto­tą.  Jako spe­cja­li­ści jeste­śmy w sta­nie spro­stać nawet naj­trud­niej­szym wyzwa­niom. Dołącz do SKiC i postaw na natych­mia­sto­wy roz­wój Swo­jej działalności!

Chłodzenie wtryskarek

Na Naszej stro­nie mamy wie­le dostęp­nych infor­ma­cji na temat chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, któ­re w zna­czą­cy spo­sób uła­twią Ci dobór odpo­wied­nich maszyn lub sprzę­tu koniecz­ne­go do uzy­ska­nia sta­łej tem­pe­ra­tu­ry nie­za­leż­nie od warun­ków zewnętrz­nych oraz obcią­że­nia ciepl­ne­go. Zapo­znaj się wyma­ga­nia­mi okre­śla­ny­mi przez reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów za pomo­cą SKiC. Dzia­ła­my dla dobra Naszych Klientów!

Wydaj­ność chło­dze­nia do chło­dze­nia form

Chłodzenie form wtryskowych | ChillerTech - Chłodnictwo Przemysłowe

*Auto­rem powyż­szej tabe­li jest fir­ma Ste­xor. Czy­taj wię­cej… Chło­dze­nie form wtryskowych

Wydaj­ność chło­dze­nia do chło­dze­nia ole­ju hydraulicznego

Chłodzenie oleju hydraulicznego | ChillerTech - Chłodnictwo Przemysłowe

*Auto­rem powyż­szej tabe­li jest fir­ma Ste­xor. Czy­taj więcej…

Układy chłodzenia oparte o wodę lodową

Jeste­śmy w sta­nie facho­wo dora­dzić i zop­ty­ma­li­zo­wać wszel­kie ukła­dy chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą na tere­nie całe­go kra­ju. Posłu­gu­je­my się opro­gra­mo­wa­niem i ste­ro­wa­niem, któ­rych to głów­nym zada­niem jest zacho­wa­nie nie­zmien­nych warun­ków. Sto­su­je­my płyn­ną regu­la­cję w zakre­sie 0–10 V, prze­kła­da­jąc się tym na odbiór cie­pła z grun­tow­no­ścią, się­ga­ją­cą bli­sko +/- 0,1 oC, a w momen­cie utrzy­ma­nia jak naj­lep­szych warun­ków, oddzia­łu­je to na arma­tu­rę kon­tro­l­no-pomia­ro­wą. Posia­da­my czy­tel­ne i pro­ste w obsłu­dze inter­fej­sy z moż­li­wo­ścią wizu­ali­za­cji ukła­du, jak i chil­le­ry z funk­cją odzy­sku cie­pła o dowol­nych wer­sjach gło­śno­ści.Chło­dze­nie form wtryskowych

Chil­le­ry pro­ce­so­we w zasię­gu Two­jej ręki w atrak­cyj­nych cenach! W swo­im asor­ty­men­cie mamy licz­ne agre­ga­ty wody lodo­wej, któ­re sta­le zaska­ku­ją swo­imi zdu­mie­wa­ją­cy­mi wyni­ka­mi. Nasza Fir­ma sys­te­ma­tycz­nie się roz­wi­ja, co w kon­se­kwen­cji daje Nam nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, któ­re są wyni­kiem sze­ro­kiej samy efek­tyw­nych chil­le­rów dostęp­nych od ręki, w każ­dej chwi­li. Roz­ma­itość się­ga­ją­ca 134 pom­py wody o zmien­nym prze­pły­wie, ciśnie­niu oraz z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji. Naszym Klien­tom może­my zapew­nić sta­łą, a przy tym efek­tyw­ną, jak i bez­piecz­ną opie­kę ser­wi­so­wą dostęp­ną 24/7. Umoż­li­wi Ci to utrzy­ma­nie wydaj­no­ści na jak naj­wyż­szym pozio­mie, a w momen­cie awa­rii udzie­la­my natych­mia­sto­wej pomo­cy. Sprawdź Sam. 

Chillery procesowe

Inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia z zakre­su chło­dze­nia mają­ce prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie Two­je­go przed­się­bior­stwa, a tak­że zwią­za­ne z Nim wyni­ki. W swo­im asor­ty­men­cie posia­da­my pro­ste w obsłu­dze ukła­dy ste­ro­wa­nia, któ­re na celu mają efek­tyw­ną, bez­piecz­ną i opty­mal­ną  pra­cę, nawet w bar­dzo trud­nych warun­kach. Arma­tu­ra kon­tro­l­no-pomia­ro­wa, o wyso­kiej dokład­no­ści pomia­ro­wej, w bez­po­śred­ni spo­sób oddzia­łu­je na funk­cjo­nal­ność ukła­du i bilans CO2. Ukła­dy ste­ro­wa­nia z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji prze­kła­da­ją­ce się na zuży­cie ener­gii, a przy tym reduk­cję zuży­cia rbh maszyn nawet o 60% w ska­li roku. Chło­dze­nie swo­bod­ne wyko­rzy­stu­je warun­ki zewnę­trze w celu uzy­ska­nia ści­śle okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry. Czy­taj więcej…

Ofe­ru­je­my bli­sko 90 chil­le­rów dostęp­nych od ręki! Zapew­nia­my wie­lo­funk­cyj­ne ukła­dy chło­dze­nia, któ­re prze­kła­da­ją się na coraz to licz­niej­sze dzia­ła­nia w całej Pol­sce. Nasze coraz to korzyst­niej­sze wyni­ki są wyni­kiem cią­głe­go dąże­nia do per­fek­cji, jak i samorozwoju.

Wie­lo­za­da­nio­we ukła­dy chło­dze­nia o niskim współ­czyn­ni­ku GWP*. Chil­le­ry pro­ce­so­we o mocy chłod­ni­czej rów­nej od 1 kW, aż do 1500 kW otwie­ra­ją przed Nami nowe moż­li­wo­ści. Ofe­ru­je­my wspar­cie w obrę­bie pro­fe­sjo­nal­ne­go wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a tym samym maszyn. Doradz­two i opty­ma­li­za­cja jest klu­czem do suk­ce­su wie­lu przed­się­biorstw. Dzia­łaj ze SKiC!

Wyjąt­ko­we pod każ­dym wzglę­dem! Ukła­dy chło­dze­nia, mają­ce wpływ na jakość wyro­bu, a tak­że pro­dukt koń­co­wy, któ­ry jest naj­waż­niej­szym aspek­tem. Szer­sze moż­li­wo­ści są wyni­kiem Zmien­nej regu­la­cji obro­to­wej oraz odbio­ru cie­pła. Sto­su­je­my tech­no­lo­gie, któ­re mają na celu regu­la­cję klu­czo­wych aspek­tów chło­dze­nia, w tym tem­pe­ra­tu­ry, prze­pły­wu czy ciśnie­nia. Dzia­ła­my pla­stycz­nie przy pomo­cy ele­men­tów kon­tro­l­no-pomia­ro­wych z nie­ziem­ską dokład­no­ścią, się­ga­ją­cą bli­sko +/- 1%.

*GWP – współ­czyn­nik oddzia­ły­wa­nia na Środowisko

Chłodzenie form wtryskowych | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe

Chłodzenie form wtryskowych