Chłodzenie form wtryskowych

5/5 — (6 votes) 

Chło­dze­nie form wtry­sko­wych — chłod­nic­two prze­my­sło­we SKiC Robert Aptacy

Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej MTA a tak­że remont całe­go sys­te­mu chło­dze­nia form wtryskowych.

Przegląd zerowy układu chłodzenia form wtryskowych — Ekspertyza

 1. Układ chło­dze­nia for­my wtry­sko­wej został zapro­jek­to­wa­ny i wybu­do­wa­ny źle. Dobra­no złe śred­ni­ce rur, na powro­cie cie­płej wody zasto­so­wa­no rury i kształt­ki z PVC‑u o max tem­pe­ra­tu­rze pra­cy do 45oC, Nie zasto­so­wa­no pojem­ni­ka bufo­ru, pom­py wody wza­jem­nie się dła­wią. Brak bay pas w linii wody lodowej. 
 2. Układ chło­dze­nia form a tak­że chil­le­ry bar­dzo brud­ne — zale­ga­ją w nim znacz­ne pokła­dy rdzy — prze­pływ medium tak mały że docho­dzi do prze­mra­ża­nia sprę­ża­rek a chil­le­ry po oko­ło 15 minu­tach zosta­ją zatrzy­ma­ne błę­dem BRAK PRZEPŁYWU.
 3. Wycie­ki na insta­la­cji wody lodowej
 4. Brak odpo­wietrz­ni­ka w insta­la­cji chło­dze­nia form
 5. Roto­me­try od rdzy zupeł­nie nie­przej­rzy­ste — nie­któ­re uszkodzone.
 6. Chil­le­ry mają brud­ne bar­dzo skra­pla­cze co wpły­wa na utra­tę mocy chłodzeniaChłodzenie form wtryskowych

Naprawa Serwis systemu chłodzenia form wtryskowych

Zle­ce­nio­daw­ca nigdy nie wymie­niał wody w ukła­dzie chło­dze­nia przez co w całym sys­te­mie, Duże pokła­dy rdzy z cza­sem zaty­ka­ły wymien­ni­ki cie­pła a roto­me­try są już zupeł­nie nieczytelne.

 1. Roze­bra­li­śmy wszyst­kie roz­dzie­la­cze wody w każ­dej z wtry­ska­rek bar­dzo dokład­nie oczy­ści­li­śmy je z dro­bin rdzy i umy­li­śmy je w środ­ku chemicznym.
 2. Wymie­ni­li­śmy uszczel­ki roz­dzie­la­czach i nie­któ­re pęk­nię­te rur­ki rotometrów.
 3. Przy uży­ciu sprę­żo­ne­go powie­trza wydmu­cha­li­śmy dro­bi­ny rdzy z form wtry­sko­wych a tak­że z wymien­ni­ków płasz­czo­wo ruro­wych odpo­wie­dzial­nych za wychło­dze­nie oleju.
 4. Wymie­ni­li­śmy pla­sti­ko­we kształt­ki na rur­kach powrot­nych — zde­for­mo­wa­nych na wsku­tek ciepła.
 5. Zain­sta­lo­wa­li­śmy odpo­wie­trzacz na insta­la­cji chłodzenia.
 6. Wymy­li­śmy układ chło­dze­nia maszyn a tak­że wymien­ni­ki agre­ga­tów wody lodo­wej środ­kiem go usu­wa­nia rdzy.
 7. Prze­płu­ka­li­śmy układ spe­cjal­ną płu­kan­ką a i tą spłu­ka­li­śmy bar­dzo dokład­nie nową wodą.

Chłodzenie form wtryskowych

Chło­dze­nie wtry­ska­rek wyma­ga nie­ustan­ne­go i nie­za­bu­rzo­ne­go prze­pły­wu medium o kon­kret­nej i sto­sun­ko­wo niskiej tem­pe­ra­tu­rze. Tem­pe­ra­tu­ra wody do chło­dze­nia form wtry­sko­wych w zależ­no­ści od wyma­gań waha się pomię­dzy 6 oC a 15 oC. Nato­miast obieg chło­dze­nia ukła­dów hydrau­licz­nych to tem­pe­ra­tu­ra pomię­dzy 25 oC a 32 oC. Róż­ni­ca ciśnień wody na chłod­ni­cy (wlot i wylot) powin­na wyno­sić co naj­mniej 2,5 Bara.

W remon­to­wa­nym przez Nas ukła­dzie użyt­kow­nik przez nie­wła­ści­wie zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny sys­tem chło­dze­nia wtry­ska­rek zapew­nia i dostar­cza medium o tem­pe­ra­tu­rze 12 oC — 14 oC, Ciśnie­nie wody oko­ło 2,5 Bara lecz medium dostar­cza­ne jest do 4 wtry­ska­rek wężem o śred­ni­cy 3/4 Cala co abso­lut­nie nie zapew­nia odpo­wied­nie­go chłodzenia. 

Rezultat naprawy systemu i instalacji chłodzenia form wtryskowych

Sys­tem pomi­mo że pra­cu­je i jakoś sobie radzi wyma­ga moder­ni­za­cji a na pew­no kolej­ne­go mycia i ser­wi­su za jakiś kwartał.